کاملترین فایل بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing

بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 9.239 مگا بایت

بررسی مبحث سایز کابل یاCable sizing

فهرست

مقدمه 6
فصل اول
ژنراتور القایی 8
1-1- مزایای ژنراتور القایی 12
1-2 معایب ژنراتور القایی 14

فصل دوم
مدلسازی عددی یك ژنراتور القایی 15
2-1- تاریخچه مدل دو محوری ماشین القایی 16
2-2-1: معادلات تبدیل یافته ولتاژ 22
2-2-2 معادلات تبدیل یافته فلوی پیوندی 25

2-2-3- معادله تبدیل یافته گشتاور مغناطیسی 28
2 -4 معا دلات حالت 30

2-5- مدل ژنراتور القایی در حالت ماندگار 30
2-6 تئوری فضای برداری 34

فصل سوم
راه اندازی ژنراتور القایی 39
3-1- پدیده تحریك خودی 40
3-1-1- تعبیرپروسه تحریك خودی براساس مدار معادل RLC 41
3-1-2- تعبیر پروسه تحریك خودی براساس سیستمهای خودنوسانی…..43
3-1-2-1- توصیف سیستم خودنوسانی 43
3-1-2-2- سیستم ماشین القایی46

3-1-3- تغبیر پروسه تحریك خودی براساس پسماند مغناطیسی 54
3 -1-3-1بررسی های تئوریكی 56
3-2 نكات عملی در راه اندازی ژنراتور القایی 61

فصل چهارم
مثالهایی از حالت های گذرا در ژنراتور القایی 65
4-1 اتصال بار اهمی به ژنراتورالقا یی 65
4-2 اتصال كوتاه سه فاز متقارن 71
4-3 اتصال كوتاه دوفاز 78
4-4- اتصال كوتاه دو فاز به زمین 88
4-5 اتصال كوتاه یك فاز به زمین 96
4-6 اثر شتاب روتور برروی پدیده تحریك خودی 103
4-6 منابع 109

مقدمه

در اوایل قرن بیستم به این واقعیت پی برده شد كه ماشین القایی بعد از قطع ولتاژ خط ممكن است در حالت تحریك باقی بماند ولی برای ایجاد چنین تحریكی شرایط خاصی مورد نیاز بود. محققان بعد از پژوهش و تحقیق در یافتند كه با اتصال خازنهایی به ترمینال موتور القایی در حال چرخش (توسط توان مكانیكی بیرونی) شرط تحریك پایدار بوجود آمده و ولتاژ بطور پیوسته تولید می شود. بنابراین یك سیستم تولید جدیدی متولد شد كه در آن ولتاژ خروجی شدیداً به مقدار خازن تحریك و سرعت روتور و بار بستگی دارد. این نوع تولید تا سالهای 1960-1970 به فراموشی سپرده شد و مطالب كمی در مورد آن نوشته شد.
علت این بی توجهی در اهمیت عملی كم چنین تولیدی مستتر بود. چرا كه ژنراتور القایی به تنهایی توانایی كنترل ولتاژ و فركانس تولیدی را ندارد. از این رو ژنراتورهای سنكرون در واحدهای تولیدی بکار گرفته و هرساله مقدار زیادی سوخت صرف تولید برق ac می شود. طبیعی است با استفاده روزافزون از آلترناتورهای سنكرون، آنهااز نظر مقادیر نامی، روشهای خنك سازی، تكنولوژی ساخت و مدلسازی این ژنراتورها دستخوش رشد و تحول شدند، اما ساختار اساسی آنها بدون تغییر ماند ولی بدلیل نگرانی از نرخ كاهش شدید منابع انرژی تجدیدناپذیر و به طبع آن صعود چشمگیر قیمت نفت از یك طرف و ظهور و رشد قطعات نیمه هادی قدرت و پیشرفت كنترل صنعتی از طرف دیگر ژنراتور القایی بازگشت مجددی یافت.
از این رو علاقمندی زیادی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مثل باد جهت جایگزینی سوخت و كاهش نرخ مصرف سوخت ایجاد شد و توجه به ژنراتور القایی به خاطر مزایای زیادی كه دارد بیشتر شد.
در سالهای اخیر كاربرد ژنراتور القایی در تولید برق از توربینهای بادی و آبی کوچک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چرا كه سادگی نگهداری و كاهش منابع انرژی فسیلی و توانایی ژنراتور القایی برای تبدیل توان مكانیكی از فاصله وسیعی از سرعت روتور موجب شده تا به فكر جایگزینی انرژی باد به جای سوختهای فسیلی بیافتند و انبوه تحقیقات در این زمینه نشانگر توانایی آن در رفع مشكلات حاضر است.

فصل اول

ژنراتور القایی (آسنکرون):
ژنراتور القایی، یک موتور القایی از نوع روتور قفس سنجابی است که با یک محرک اولیه در ما فوق سرعت سنکرون،گردانده شده و برای تولید نیروی برق استفاده می شودو ساختار و مشخصه های آن مثل موتور القایی است.ساختارهای روتور ویاتاقانهای آن نیز برای تحمل سرعت فرار توربین طراحی شده است.
وقتی یک موتور القایی با ولتاژ نامی و در حالت بی باری،مورد بهره برداری قرار گیرد،با سرعتی می چرخد که فقط برای تولید گشتاور لازم برای غلبه بر افت ناشی از اصطکاک و مقاومت هوا کافی باشد.اگر یک نیروی مکانیکی خارجی برابر با این افتها به موتور القایی در همان جهت چرخش اعمال شود،روتور آن به سرعت سنکرون خواهد رسید.
هنگامیکه روتور به سرعت سنکرون می رسد،با همان سرعت میدان مغناطیسی ناشی از ولتاژ تغذیه می چرخد و ولتاژ ثانویه ای القا نمی شودزیرا فلوی مغناطیسی هیچیک از هادیهای ثانویه را قطع نمی کند،هیچ جریانی از سیم پیچهای روتور نمی گذرد و فقط جریان تحریک در سیم پیچهای اولیه جریان می یابد.
در صورتی که روتور بواسطه یک نیروی خارجی در سرعتی بالاتر از سرعت سنکرون خود،چرخش کند،جهت ولتاژ القایی ثانویه،خلاف موقعی خواهد بود که به عنوان موتور القایی ،چرخش می کرد،زیرا سرعت چرخش هادی روتور فراتر از سرعت چرخش میدان مغناطیسی می شودو گشتاوری که سرعت روتور را کند می کند بین جریان ثانویه ناشی از این ولتاژ القایی و میدان مغناطیسی ایجاد شده و واحد مثل یک ژنراتور، کار می کند.
یعنی،توان مکانیکی خارجی اعمال شده،به توان الکتریکی تبدیل می شود که در سیم پیچهای اولیه تولید شده اند.
ماشین القایی دارای منحنی گشتاور- سرعت مثل شكل (1-1) می باشد. طبق این مشخصه اگر موتور القایی سرعتی بیش از ns داشته باشد جهت گشتاور القایی معكوس می شود و بعنوان ژنراتور عمل خواهد كرد. با افزایش گشتاور اعمالی به شفت مقدار توان تولیدی افزایش می یابد.

شکل1-1 مشخصه گشتاور- سرعت ماشین ا لقایی

همانطوری كه از شكل (1-1) معلوم است. درمد ژنراتوری یك گشتاور القایی max دارد كه با افزایش توان ورودی گشتاور القایی به حد max رسیده و بعد از آن ژنراتور به ناحیه ناپایدار وارد می شود. در این حالت فلوی پیوندی بین روتور و استاتور می شكند و به طور ناگهانی روتور آزادانه می چرخد و هیچ توانی تولید نمی شود.
ماشین های القایی درمد ژنراتوری دارای محدودیت های جدی است و بعلت عدم وجود مدار تحریك جداگانه نمی تواند توان راكتیو تولید كند. بنابراین مصرف كننده توان راكتیو است و برای حفظ میدان مغناطیسی استاتور نیاز به یك منبع توان راكتیو بیرونی دارد. علاوه بر این، چنین منبع توان راكتیوی بعلت عدم وجود جریان تحریك مستقل نمی تواند به كنترل Vo كمك كند، چرا كه در كار ژنراتور القایی، اشباع هسته نقش عمده ای دارد و برای دستیابی به یك سطح ولتاژ معین، خازنهای تحریك باید جریان مغناطیس كننده متناظر با آن سطح را تولید كند.
در راه اندازی ژنراتور القایی پدیده ای بنام تحریك خودی مطرح می شود كه براساس آن، ولتاژ سازی صورت می گیرد. از این نظر ژنراتور القایی بسیار شبیه ژنراتور DC شنت بوده و در واقع خازنهای تحریك معادل مقاومت تحریك یا میدان در ژنراتور DC شنت می باشند. همچنین بطور مشابه با اضافه كردن خازنهای سری می توان ژنراتور القایی را بصورت كمپوند اضافی به كار برد.
با افزایش توان راكتیو ناشی از خازنهای سری، مقداری از توان راكتیو مورد نیاز بار جبران شده و از افت ولتاژ جلوگیری می كند. طبق مشخصه گشتاور- سرعت با تغییر بار، فركانس ژنراتور القایی تغییر می كند، لذا از آنجاییكه این مخنی در محدوده نرمال كاری شیب تندی دارد، تغییر فركانس تا لغزش معمولاً كمتر از 5 درصد می باشد. چنین تغییری در فركانس ژنراتورهای ایزوله و متصل به شبكه قابل قبول است.
در كاربردهای متصل به شبكه قدرت با استفاده از خازن تصحیح ضریب توان صورت گرفته و ولتاژ را می توان به كمك بار یا خود شبكه قدرت كنترل كرد.
اصولاً سیستمهای مبدل انرژی باد به الكتریسیته را می توان به سه گروه تقسیم كرد:
1- سیستم سرعت متغیر و فركانس ثابت (VSCF)
2- سیستم سرعت و فركانس ثابت (CSCF)
3- سیستم سرعت متغیر و فركانس متغیر (VSVF)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات

مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 18 کیلو بایت

مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

پوشش های تبدیلی

اصطلاح ((پوشش تبدیلی )) به پوششهایی گفته می شود كه از طریق واكنش لایه های اتمی سطح فلزات با آنیونهایی كه از وسط فلزات ایجاد می شوند .

بنابراین فرایند تشكیل پوشش تبدیلی یك فرایند خوردگی كنترل شده ای است كه به طریق مصنوعی ایجاد شده است و نهایتاً برروی سطح فلز لایه ای را ایجاد می كند . این لایه اتصال محكمی با فلز پایه دارد و عملاً در آب و محیط واسطه نامحلول است و عایق الكتریكی خوبی می باشد .

یكی از فرایند های پوششهای تبدیلی فرایند كروماته كردن است كه در دو دهه اخیر پیشرفت و گسترش قابل توجهی پیدا كرده است .

كروماته كردن

اصطلاح ((كرماته كردن)) به عملیات شیمیایی و الكترو شیمایی فلزات و پوششهای فلزی محلولهایی گفته می شود كه در آنها اسید كرمیك ، كرمات یا دی كرمات باشد . نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی شامل تركیبات كرم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی بر روی سطح فلز است .

خواص جلوگیری از خوردگی فلزات توسط كروماتها به خوبی شناخته شده است . با اضافه كردن مقادیر كمی از این ماده به سیستمهای دارای آب در گردش سطح فلزات را پوشش می دهد و در نتیجه از خوردگی آنها جلوگیری می كند .

پوششهای كرماته در محصولات صنایع ماشین سازی ، الكتریكی ، الكترونیكی ، ارتباطات راه دور و صنایع موتوری خودكار به كار می رود . آنها نیز با جایگزین كردن برخی فلزات معین معین به جای فلزاتی كه طول عمر كمتری دارند نقش مهم كاربردی دارند . به عنوان مثال ، می توان از روی كرماته شده كه جایگزین فلزات با پوشش كادمیم شده اند نام برد .

مهمترین اهداف استفاده از فلزات كرماته شد عبارتند از :

الف ) افزایش مقاومت به خوردگی فلز یا پوششهای محافظ فلزی ، در حالت اخیر احتمالاً به طولانی شدن زمان ظهور اولین آثار خوردگی بر روی فلز پایه و فلز پوشش منجر خواهد شد .

ب ) كاهش خسارات سطحی ناشی از آثار انگشت (خراشهای سطحی)

ج) افزایش میزان چسبندگی رنگ و سایر پوششهای آلی .

د) رنگ پذیری و یا پذیرش بهتر سایر پوششهای تزئینی .

روشهای عملی كرماته كردن بر اساس نوع عملیات به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

الف ) روشهای شیمیایی كه فقط شامل فرو بردن قطعات در محلولهای كرماته است .

ب ) روشهای الكتروشیمیایی كه شامل فرو بردن قطعات در محلول و اعمال جریان الكتریكی از یك منبع خارجی است .

ج) فرایندی كه یك لایه كرماته فشرده برروی سطح تمیز فلزی ایجاد می كند به نحوی كه در نهایت به شكل پوشش واقعی در می آید .

د) فرایندی كه با استفاده از انواع دیگر پوششها از فلز محافظ می كند . به عنوان مثال پوششهای اكسیدی یا فسفاتی كه نوع فسفات آن در فصلهای مربوط به اكسیداسیون و فسفاته كردن بحث شده است .

فرایند كرماته كردن را می توان بهصورت دستی ، نیمه خودكار یا تمام خودكار انجام داد .

توسعه این فرایند به دلیل سهولت عمل و زمان كم آن قابلیت دسترسی همگانی و اقتصادی بودن مواد شیمیایی و بالخره خواص منحصر به فردی است كه این نوع پوشش برخوردار است .

بر اساس نظریات و ستچستر مقاومت به خوردگی پوششهای كرماته بهتر از نوع فسفاته آن است . موك نیز كه تحقیقاتی در زمینه خواص حفاظتی پوششهای كرماته و مقایسه آن با نوع فسفاته انجام داده ، به نتایج مشابهی رسیده است .

در اولین مرحله ، مقاومت به خوردگی و سایر خواص پوششهای كرمی بستگی تام به فلز پایه (فلزی كه پوشش روی آن انجام می گیرد دارد . چگونگی سطح فلز روشهای آماده سازی مختلف كرماته كردن و احتمالاً عملیات اضافی در زمینه پوشش كرم دادن (مثلاُ كاربرد پوشش روغن یا رنگ) دارد. در حالی كه از روشهای الكترو شیمیایی برای ایجاد پوشش كرماته استفاده می شود ، چگالی جریان نقش مهمی ایفا می كند).

فرایند كروماته كردن فلزات خاص

اولین بار فرایند كرماته نمودن در سال 1924 و برای فلز منیزیم به كار رفت . پوشش كرماته كه در آن زمان به دست آمد مشخصاً یك پوسته بسیار باریك بود و به علت كاربرد روشهای خاص رنگ پوسته قهوه ای یا زیتونی بود و عالباً از محلولهای اسیدی سدیم دی كرمات یا بدون افزایش نمكهای فلزی معین برای منظورهای خاصی استفاده می شد .

بین سالهای 1924تا 1936 چندین روش برای كرماته كردن منیزیم ، روی ، كادمیم ، مس و آلیاژهای آن عرضه شد . از بین این روشها روشی كه در آن از یك محلول خاص برای دستیابی به پوشش روشن بر روی كادمیم استفاده می شد كاربردی بیشتری داشت .

بدون شك فرایندی كه در ان حمام دی كرمات و اسید سولفوریك به كار می رود ، ارزشمند ترین فرایند است . این فرایند كه در سال 1936 ابداع شد ، به فرایند كرونك شهرت یافت . پوشش كرماته ای كه از روش بر روی ZN و Cd به دست آمد ، رنگی شبیه زرد یا قهوه ای تیره داشت .

پیشرفتهای بعدی در این زمینه به كاربرد محلولهایی منجر شد كه شامل اسید كرمیك و سولفاتها بودند كه جهت به دست آمدن سطح و ظاهر روشن سپس در محلولهای اسیدی یا الكلی دقیق شسته می شدند .

در دوران جنگ جهانی دوم روشی ابداع شد كه پوشش كرماته به رنگ سبز زیتونی برروی روی و كادمیم به دست آمد . این پوشش در مقایسه با نمونه مات متمایل به قهوه ای كه سابقاً تهیه شده بود در مقابلخوردگی مقاومت ببیشتری از خود نشان می داد . علاوه بر ایجاد پوشش سبز زیتونی تهیه پوششهایی به رنگ سیاه و رنگهای دیگر از طریق رنگ كردن پوشش زیتونی نیز امكانپذیر شد .

هنوز بسیاری از فرایند های قدیمی كرماته كردن روی وكادمیم كه نیاز به استفاده از محلولهای اسید سولفوریك و دی كرمات با اصطلاحات مختصری دارد ، قابل استفاده اند .

5 – از بین بردن پوششهای كرماته

پوششهای كرماته را كه به كیفیت مطلوب نرسیده اند ،می توان با فرو بردن قطعه به مدت چند دقیقه در محلول اسید كرمیك (gr/lit 200) داغ از بین برد. برای این منظوراز اسید هیدروكلریك نیز می توان استفاده كرد.

قبل از آن كه عملیات كرماته كردن مجدد انجام شود قطعات باید در حمام قلیایی و دو بار در آب شسته شوند.

6 – تركیب حمام پوشش و كنترل آن

مصرف اجزای محلول و جدا شدن آنها باعث افت غلظت محلول كرماته در طی عملیات می شود . علاوه بر این محلول دائماً با آبی كه برای شست و شو بر روی سطح قطعات كرماته ریخته می شود ،بنابراین ثابت نگه داشتن تركیب حمام پوشش نیاز به كنترل تركیب شیمیایی و جایگزین كردن عناصر مصرف شده از آن دارد .در مواردی كه محلول كرماته حجم كمی داشته باشد ،تغییرات غلظت عناصر قابل توجه است و در این موارد بهتر است محلول تازه جایگزین شود.

درطی انجام واكنشهایی كه برای تشكیل پوشش كرماته می دهد، یونهای هیدروژن مصرف می شوند و PH محلول كرماته زیاد می شود. این امر باعث كاهش سرعت تشكیل لایه می شود. هنگامی كه از محلول كرماته به مدت چند روز یا چند هفته استفاده شد (بستگی به مقدار استفاده از آن )،پوششهایی كه در طول مدت معینی از عملیات به دست می آیند نسبت به پوششهایی كه از یك محلول تازه به دست می آیند سبكترند. سرعت كم تشكیل لایه را یا با افزایش مدت عملیات و یا باكاهش PH به كمك یك اسید غیر آلی مناسب می توان جبران كرد برای كنترل فرآیند می توان از كاغذهای PH استفاده كرد. استفاده از الكترودهای شیشه ای برای اندازه گیری PH ،.همیشه عملی نیست زیرا وسایل خاصی جهت استفاده از آنها لازم است. علاوه بر آن در مواردی كه محلول كرماته حاوی یونهای فلوئورید باشد ،الكترود شیشه ای قابل استفاده نخواهد بود.

مقدرا كرم 6 ظرفیتی در طول عملیات كرماته كردن كاهش می یابد ،با این حال كاهش اسیدكرمیك و دی كرومات غالبا ً‌كمتر از كاهشی است كه دركل حجم محلول بر اثر كشیده شدن و ریختن آن به مخزن شست وشو رخ می دهد.

اگر با وجود تصحیح PH ،محلول كرماته عملكرد رضایت بخشی نداشته باشد،تركیب شیمیایی محلول باید بررسی شود و مقدار یونهای كرم 6 ظرفیتی و همچنین میزان نمك كرم كه برای جبران به محلول اضافه می شود محاسبه شود . مقدار كرم 6 ظرفیتی را می توان با یدومتری یا با احیا به وسسیله سولفات آهن و تیتراسیون برگشتی مقدار منگانومتری یونهای آهن تعیین كرد.

در عمل ،بخصوص در واحدهای كوچك ،كنترل حمام محدود به اندازه گیری PH و تصحیح آن در موارد لزوم است . اگر چنین نشود ،محلول تازه ای باید تهیه شود.

باید توجه داشت پوششهایی كه در ابتدا از محلول ید تازه به دست می آید ممكن است كیفیت مطلوبی نداشته باشند . اما بعد از اینكه چند نمونه دراین حمام پوشش داده شد ،دردامنه PH معینی بدون آنكه دركیفیت پوشش نوسانات زیادی حاصل شود وتا زمانی كه اجزای اصلی حمام به مقدار قابل توجهی مصرف شود ،محلول پوشش ایجاد خواهد كرد.

برای حفظ حمام كرماته استفاده متناوب از برخی افزودنیها مطلوب است .برای یك كار مداوم و یكنواخت می توان بر اساس چند روز یا چند هفته اول عملیات برنامه ای تعیین كرد و بعد از آن كنترل آزمایشگاهی برای دوره های كمتری كافی خواهد بود.

بعد ازاینكه چندین بار مواد افزودنی به حمام افزوده شد ،حمام پوشش كرماته به پایان عمر خود می رسد ،مگر اینكه دفعات تازه سازی محلول زیاد باشد ،میزان كرم احیا شده (3ظرفیتی ) و رسوبهای فلزی از قطعاتی كه وارد حمام شده به حدی رسیده است كه عملاً‌محلول حمام بدون استفاده می ماند. اغلب اپراتورهای عملیات كرماته كردن می توانند روش ساده ای برای تیتراسیون تهیه كنند و زمانی را كه حمام پوشش به نقطه انتهایی خود نزدیك می شود ،تعیین كنند. تشكیل مجدد محلول از طریق تكنیك تعویض یونها با موفقیت میسر است .ولی هنوز روش متداولی نیست .

محلولهای كرماته را نمی توان به طور نامحدود جایگزین كرد ،این كار ،حداكثر دو یا سه بار بیشتر انجام نمی شود. مهمترین عاملی كه سبب تعویض حمام می شود كیفیت ضعیف پوشش تشكیل شده بر روی سطح قطعه است ،حتی اگر تركیب حمام هم تركیب صحیحی باشد. اگر نگهداری حمام پوشش به اضافه كردن مقادیر بیش از حدی تركیبهای شیمیایی نیاز داشته باشد نیز این مورد صادق است .مصرف اضافی مواد شیمیایی غالباً‌ بر اثر تشكیل آلودگیهایی مانند تركیبهای كرم 3 ظرفیتی است كه بر اثر واكنش تشكیل پوشش و فلز حل شده قطعه ای كه پوشش داده می شود به وجود می آیند علاوه بر آن این مصرف اضافی ناشی از آلودگیهای خارجی نیز می باشد.

تعیین عمر طبیعی یك حمام مشكل است زیرا به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله این عوامل عبارتند از :روش عمل ،بازده تمیز كردن ،آماده سازی سطح قبل از عملیات و بازده شست وشو .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان

بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 13.061 مگا بایت

بررسی خازن گذاری در شبكه های توزیع برای كاهش تلفات و بهبود ضریب توان

خازن های اصلاح ضریب توان برای مهندسین برق اسم آشنایی است و اهمیت این عناصر در سیستمهای توزیع بر هیچ كس پوشیده نیست . این عناصر در سیستمهای توزیع نقش كلیدی دارند. در سیستمهای توزیع به خاطر ولتاژ پایین تر جریان O عبوری از خطوط بالا است و این امر باعث می شود كه XI2 بالا باشد، كه به همراه توان مصرفی حقیقی ، اندازه ی توان ظاهری را بالاتر برده ، لازم می دارد كه از تجهیزاتی با قدرت بالاتر استفاده كنیم ،I توان راكتیو القایی كه بیشتر از خاصیت سلفی عناصر می باشد به وفور در سیستمهایی توزیع و قدرت یافت می شود كه از عوامل تولید كننده ی آنی می توان به موتورهایی القایی مورد استفاده در صنعت ، تراش ها ، خطوط انتقال ومیره اشاره كرد . برای كم كردن اثر توان القایی در نتیجه اندازه می توان ظاهری ، از وسایل گوناگون مانند موتورهای سنكرون و خازن های اصلاح ضریب توان می توان استفاده نمود، كه مورد اول بیشتر در صنایع بمنظور كم كردن هزینه توان راكتیو استفاده می شد ، كه به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری بالا ، در حال حاضر بیشتر از خازن های سوئیچینگ استفاده می شود . اما مورد دوم كه بحث اصلی ما در این پایان نامه می باشد به خاطر هزینه تعمیر و نگهداری كم و عمر بالا بیشتر در سیستم های توزیع استفاده می شود. كه می تواند به صورت واحد ، گروهی ، ثابت و یا قابل سوئیچ به كار گرفته شود. از دیگر پارامترهای مهم مربوط به این خازن می توان به مقدار بهینه این خازن ها و مكانی كه بیشترین جبران سازی را ایجاد می كند اشاره كرد ، كه در حد توان در این پایان نامه بررسی شده است .فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :مفاهیم اساسی ……………………………. 7فصل دوم :

منابع مصرف كننده توان راكتیو سلفی در شبكه ….. 21

فصل سوم :

اثرات خازن های موازی در سیستمهای قدرت ……… 34

فصل چهارم :

توابع هدف ………………………………. 64

فصل پنجم :

بررسی چند مقاله از IEEE………………………………………………. 80

ضمائم 104

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی دلفین ها

مقاله بررسی دلفین ها در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 114 کیلو بایت

مقاله بررسی دلفین ها در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

– چكیده:

مطالب این مقاله مجموعه ای از اطلاعات درزمینه ی خانواده ی دلفین ها می باشدو دربرگیرنده ی كلیاتی پیرامون رده بندی؛ فیزیولوژی؛ بیولوژی؛ رفتارهای آنهاومعرفی بعضی گونه های این خانواده وبخصوص گونه هایی كه درخلیج فارس یافت می شوندوافسانه هاواسطوره های مربوط به آنهااست.

– مقدمه:

دراولین نگاه یك دلفین بسیار شبیه یك ماهی می باشد.اما دلفین هاهمانندماپستاندار هستند؛خون گرم(HOMOEOTHERMIK) بوده وبه بچه های خودشیرمی دهند.

فیلسوف بزرگ یونانی ارسطو2400 سال قبل وال هارا جز‍‍ءپستانداران معرفی كرد.ارسطوحتی دریافته بود كه وال ها به بچه های خودشیر می دهندوازهواتنفس می كنند.

شباهت زیادی بین جمجمه ی كشف شده ازprosqualodon dovidi كه 25میلیون سال پیش زندگی می كرد وجمجمه ی یك دلفین امروزی وجوددارد.سوراخ بینی dovidi دربالای سرش می باشد.

گروه معینی از cetaceasهاكه نامشان ازلغت یونانی ketasبه معنی هیولای دریایی گرفته شده شامل دلفین هاویورپویزهامی باشند. دلفین هابا17جنس و36 گونه بزرگترین خانواده ی وال هابوده كه درهمه ی اقیانوس ها به جزآبهای سرد اقیانوس منجمد شمالی وجنوبی زندگی می كنند.

دلفینهایك جفت اندام پیشین پارویی داشته امافاقداندام های عقبی اند.دلفین ها شنا گران پر قدرتی هستند؛بابدن دوكی ودم لنگری قوی كه با حركات بالاوپایین آن حركت می كنند.

این حركات نیرویی را تولید كرده كه به یك باره شتاب زیادی می یابندوسرعت آنها گاهی بهkmh40می رسد. درمیان وال ها ؛ دلفین هاباله ی پشتی مشخصی دارندودراین میان دلفین های رودخانه ای باله ی پوششی كوژدارند. تفاوت جالب شاید ازفاصله ی دور دلفین هاوكوسه هاتقریبا مشابه هم باشنداماشكل دم دلفین هاوبه طوركلی نهنگ ها مسطح بوده وحركت دم روبه بالاوپایین است درحالی كه دم كوسه ماهی هاعمودی ومانندسایرماهی هاحركت باله ی دمی آنهابه صورت جانبی است.

درجمجمه ی دلفین هامنقاركاملامشخص می باشدوهمه ی دلفین ها به استثنایrissos منقار دارند.استخوان بینی پیش فكی وفكی تاحدودی نامتقارن هستندودرهرفك تعدادزیادی دندان كوچك ونوك تیزوجوددارد كه تعدادآنهادرهر نیمه فك 40تا50عددمی باشدودرفك بالامعمولاَتعداددندان هابیشتراست ودربعضی گونه هاتعداددندان هابه 260عددنیزمی رسد.فاقدمینااست وبهآنهاجوردندان یاهمودونت می گویند.

تعداددندان هاوتیزی آنهادلفین هارا برای تغذیه ازماهی هاسازگارساخته ودندان های دلفین هابرای جویدن طراحی نشده اندوآنهابا ضربه ی زبان خود ماهی رادرسته قورت می دهند.

دلفین هاگروهی زندگی می كنند وگله های بزرگی ازآنها برای شكار ماهی دورازساحل وگاهی نزدیك ساحل می شوند .مراسم شكارشان بسیاردیدنی است.

دلفین ها درمسیر امواج به دور گله های ساردین حلقه زده ویكی ازآنها ماهی هارابه طرف بقیه می فرستد وسپس جای خودرابادیگری عوض می كند.ماهی هابه هواپریده ودرست به دهان دلفین ها می افتند مراسم شكار در پایان مُد خاتمه می یابد.پوست بدن دلفین ها معمولا صاف وبرهنه است .

اپیدرمشان چند لایه بوده ودرزیردرم لایه ی هیپودرم قراردارد لایه ی چربی در همین قسمت است ضخامت این لایه گاهی تا50سانتی مترهم می رسد این لایه به حفظ گرماوشناوری آنها كمك می كند.

سوراخ بینی دلفین هاووال هادر بالای سرشان قرارگرفته كه وال های دندان دار فقط یك سوراخ بینی دارند اما وال های فیلتر كننده دو سوراخ بینی دارند.

(شكل1)

هواازبینی وارد ریه های آن ها می شود وبه قفسه ی سینه ی ارتجاعی آنهاامكان تنفس های عمیق را می دهد. سوراخ بینی دلفین‌ها به صورت هلالی بوده و تا زمانی كه در حال نفس‌گیری است باز و زمانی كه به داخل آب شیرجه می‌روند به وسیله نیروی ماهیچه‌ای بسته می‌شود در واقع نفس خود را حبس كرده و حدود 2 ساعت نیز می‌توانند زیر آب بمانند و هنگامی كه دوباره برای نفس‌گیری به سطح می‌آیند به علت برخورد هوای گرم درون شش‌ها و هوای سرد خارج فواره‌هایی ایجاد می‌شود كه از فاصله دور نیز دیده می‌شود.

1- دلفین‌ها هم مـی رقصند!

قبل از جفت‌گیری دلفین‌ها؛مرحله‌ای برای ابراز عشق در بین آنها وجود دارد. آنها ساعت‌ها همدیگر را دنبال كرده و به نوازش هم می‌پردازند به صورتی كه شكم‌هایشان در تماس با هم می‌باشد در واقع می‌توان گفت كه دلفین‌ها حیوانات بی‌بند و باری هستند آنها با هم جفت نمی‌شوند و در عوض هر دلفین در دفعات زیاد با یكی بعد از دیگری جفت‌گیری می‌كنند.
جفت‌گیری معمولاً در تابستان و یا پاییز صورت می‌گیرد و دوره آبستنی تقریباً حدود 10 ماه می‌باشد.

بیضه‌ها به صورت كشیده و در محوطه شكمی قرار دارند. آلت تناسلی نر در جیب پوستی مخصوصی قرار دارد كه در هنگام تحریك خارج می‌شود.
توله‌ها از دم متولد می‌شوند و بلافاصله بعد از قطع بند ناف نوزاد باید برای اولین نفس كشیدن به سطح‌‌ آب بیاید. توله‌های متولد شده نمی‌دانند چه كاری باید انجام دهند،اما مادران به توله‌های خود كمك كرده و آنها را به طرف سطح هل می‌دهند.

توله‌ها كه بعد از تولد 95cm طول دارند و می‌توانند شنا كنند به همراه مادر خود به هر جایی می‌روند و از شیر پرچرب مادر خود كه 10 برابر شیر یك گاو ارزش كالریك دارد می‌نوشند و در عرض 1 هفته دو برابر می‌شوند.دلفین مادر گاهی تا 1 سال و 6 ماه به توله خود شیر می‌دهد. توله‌ها زمانی كه مادر شنا می‌كند شیر می‌خورند البته در این هنگام مادر آهسته حركت می‌كند؛پستان‌های مادر 1 جفت بوده و در ناحیه شكمی در نزدیكی مهبل در داخل جیب پوستی (pauch) قرار دارد. تنها در زمان شیردهی نوك پستان‌ها خارج می‌شود و مادر برای اینكه زمان شیردهی كوتاهتر شود به مخزن مخصوص ذخیره شیر خود فشار وارد می‌كند ، تا توله سریعتر برای تنفس به سطح آب باز ‌گردد.

8-8-دلفین یونس(نهنگ یونس) :

نوعا گونه ی منزوی شناخته میشود،دارای طولی معادل 3تا4متر میباشد وزنی حدود 400 تا430کیلوگرم،دارای مجموعا 9دندان ،با رنگ خاکستری تیره که به مرور در اثر افزایش سن روشنتر میگرددو به همراه خطوطی نا منظم بروی پوست.روایت میکنند که یونس پیامبر توسط نهنگی بلعیده شد.دلفینها توجه بسیاری از پژوهش گران و دانشمندان را به خود جلب کرده اند و تحقیقات و مطالعات بسیار روی آنها صورت گرفته است.علاوه بر این مردم عادی نیز دلفینها را بسیار دوست دارند .دیدن پرش دلفین بیرون از آب تا ارتفاع بالا ،باعث میشود که مردم در هر سنی که باشند،شادمانه فریاد بزنند.شاید علت این همه علاقه و توجه این است که بحث دلفین درمانی به میان می آید زیرا:

-کسانی که از آب وحشت دارند در کنار دلفینها کاملا احساس آرامش میکنند.

9-دلفین ودلفین درمانی:

دلفینها دنیای شگفت انگیزی دارند.آنها موجوداتی باهوش،مهربان،دوست داشتنی وهمانند بچه ها عاشق بازی هستند ،چنانکه عده ای از پژوهشگران معتقدندروانشناسی دلفینها شبیه روانشناسی کودکان است.همچنین دلفینها برخلاف بسیاری از جانوران دیگر نه تنها ازانسانها گریزان نیستند، بلکه در ایجاد ارتباط مشتاق و پیش قدم هستند. محققان معتقدند که قسمت اعظم مغز دلفینها برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار میگیرد.

دلفینها با سیستم اکولوکشین(Echolocation ) یا محل پژواک با دیگر موجودات و محیط اطراف ارتباط بر قرار می کنند. اگر چه دلفینها دارای یک زبان رسمی هستند،اما از صدای سوت مانندی که در حکم امضاست برای شناساندن خود بهره میبرند.دلفینها به کمک سونار(sonar )یا ردیابی صوتی در زیر آب ،محیط پیرامون،اشیاءودیگرموجودات را بررسی می کنند.بدین گونه که با فرستادن امواج صوتی به سوی جسم مورد نظر و بازتابش،شکل،اندازه وفاصله ی آن را حدس میزنند.دلفینها دارای توانایی های بسیارزیادی در یادگیری هستند و طبق پژوهشهای علمی بعد از انسان باهوشترین موجود زمین میباشند.دلفینها طی آموزشهایی توانسته اند بعضی اصوات را که شنیده ی چند کلمه در زبان انسانها است ادا کنند.دانشمندان بعید نمیدانند که روزی دلفینها بتوانند با زبان بشر با او رابطه برقرار کنند.تعداد دلفینهانسبت به بقیه ی پستانداران دریائی بیشتر است به طوری که در آبهای ژاپن جمعیتشان بین 30هزار تا50هزار عدد تخمین زده می شود.بعضی گونه ها در دسته های صدتایی سفر میکنند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی)

مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی) در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 28 کیلو بایت

مقاله بررسی راه و ترابری (راه زمینی) در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

تاریخچه :

تاریخ ایجاد راه ترابری به سال های 1310 یعنی حدود 70 سال پیش بر می گردد یعنی زمانی كه برای اولین بار اداره طرق و شوارع در ایران تاسیس گردید و همانطور كه گفته شد جهت احداث و نگهداری راهها می بایستی عمل نماید و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابری با شاخه های مختلف كه شامل بنادر و كشتیرانی – راه آهن – راه – هواپیمایی – حمل و نقل و شركتهای وابسته بوجود آمده كه در حال حاضر هم به همین نام فعالیت و اسكان دارد كه در آینده نزدیك نیز تغییراتی در آن بوجود آید . یكی از علل تغییر نام و تكامل تا كنون با توجه به اینكه در سال های اولیه تاسیس هنوز بجز راه شوسه دیگر امكانات در ایران نبود لذا بدین نام خوانده شده كه با توجه به پیشرفت وفراهم آمدن امكانات راه آهن – هوایی و دریایی تغییرات نام گذاری انجام پذیرفته .

یكی از شاخه های اصلی وزارت راه و ترابری ، راه زمینی می باشد كه در اینجا به شرح مختصری از وظایف ادارت راه و ترابری می پردازیم . راه و ترابری مسئولیت نگهداری – توسعه و تردد روان ناوگان سازمان حمل و نقل بیرون شهری را به عهده دارد .

نوع محصولات تولیدی خدماتی واحد صنعتی :

الف : نگهداری راهها

نگهداری راهها یكی از كارهای مهم ادارات راه و ترابری می باشد كه هر چند از نظر دید عموم پوشیده است ولی وقتی عمقی به آن نگاه می كنیم متوجه اهمیت موضوع خواهیم شد و نگهداری شامل خط كشی جاده ها – نصب علائم راهنمایی – ساخت پاركینیگ ها – نصب علائم هشدار دهنده -ساخت شانه راه – احداث قنر در شانه جاده ها جهت هدایت آب های سطحی – تمیز نمودن پل ها از رسوبات ناشی از سیلاب ها – درز گیری ترك ها با قیر – لكه گیری آسفالت در جاهایی كه آسفالت ترك برداشته با برداشتن آسفالت ترك خورده و پر كردن آن با آسفالت جدید روكش آسفالت – نصب روشنایی – نصب گارد ریل دركنارر جاده ها (پایه های فلزی كه به هم متصل هستند) – نصب چراغ چشمك زدن در آبادیها – و غیره كه اگر بخواهیم تمام عنوانهای نگهداری راه را بگوییم درحدود 140 مورد می باشد .

ب – راهسازی

از دیگر كارهای ادارت راه و ترابری راهسازی می باشد كه با احداث راههای جدید باعث تردد و روان در جاده ها می گردد .

راهسازی مراحل مختلفی دارد كه اهم آنها عبارتند از :

1- مطالعه مسیر

2- طرح و نقشه

3- برآورد هزینه

4- پس از انجام مراحل قانونی و تصویب هئیت دولت و مجلس و تخصیص بودجه شروع كار صورت می گیرد .

یكی از مراحل مهم این قسمت همان مطالعه مسیر است كه توسط شركت های قدر و با صلاحیت می بایستی این كار صورت پذیرد . كه در این مرحله تمام جوانب مد نظر قرار می گیرد از نظرهزینه – كوهستانی بودن – شیب جاده – طول مسیر و معمولاً مسیری انتخاب خواهد شد كه تردد روانتر ، سریعتر و آسانتر صورت پذیرد .

ج – بررسی راههای موجود و ارتقاء آنها از دیگر وظایف ادارات راه وترابری می باشد

د- شناسایی نقاط حادثه خیز و حذف آنها از دیگر كارها می باشد .

ر- همانطور كه می دانید از سال 81 مسئولیت نگهداری – ساخت و توسعه دامهای روستایی نیز علاوه بر راههای اصلی به ادارات راه و ترابری شرح داده شد .

یكی از مهم ترین و اصلی ترین ابزار ادارات راه و ترابری ماشین آلات راهسازی وراهداری می باشند كه جهت انجام امور به كار گرفته می شوند و به عنوان ستون ادارات راه و ترابری از آن نام برده می شود . بر همین اساس و بر اساس نمودار سازمانی ادارات كل اداره ای بنام اداره ماشین آلات استان در ادارات كل هر استان تاسیس گردیده كه وظیفه آن تعمیر و نگهداری ماشین آلات و نظارت بر درست به كارگیری ماشین آلات و نحوه استفاده از آنها می باشد .

از آنجایی كه ادارات راه علاوه بر نگهداری ،كار راهسازی راهها را نیز بر عهده دارند لذا اداره ماشین آلات نیز كاری بس مهم و دشوار می باشد زیرا می بایستی كلیه امور ادارت كل را كه بر پایه و اساس ماشین آلات می چرخد اداره نماید .

اداره ماشین آلات از شعبات مختلفی تشكیل شده كه شامل شعبه باطریسازی شعبات تعمیرات ماشین آلات سنگین – شعبات تعمیرات نیمه سنگین – شعبه آهنگری – شعبه صافكاری و نقاشی – شعبه تعمیرات سبك – شعبه سرویس و نگهداری – شعبه تعمیر و تست پمپ و سوزنها شعبه تعمیر و تست پمپ های هیدرولیك می باشد و همچنین واحد حمل و نقل و مجموعه انبار فنی – انبار مواد روغنی وسوخت میز از زیر مجموعه های اداره ماشین آلات می باشد .

از سال 1378 نیز در كنار شعبه سرویس و نگهداری طرح آنالیز روغن در ادارات راه و ترابری راه اندازی و به كار گرفته شده در این طرح نمونه هایی از روغن قسمت های موتور – گیربكس – دیفرانسیل و سایر قسمت ها پس از طی مدت زمان مشخصی نمونه برداری و به منظور بررسی به آزمایشگاه آنالیز روغن ارسال می گردد كه طی مراحل مختلف آزمایش میزان فرسایش قسمتهای مختلف مشخص گردیده و بر اساس آن از فرسایش قسمت ها آگاهی یافته و قبل از اینكه هزینه تعمیرات بالا رود با بررسی و به موقع تعویض نمودن قطعه از ان جلوگیری به عمل می آید ضمناً یك نمونه از فرم ضمینه می باشد .

نظارت بر كارخانجات آسفالت و سنگ شكن های ادارات كل نیز از نظر تعمیر و نگهداری نیز از وظایف ادارات ماشین آلات می باشد .

– فرایند تولید كار ادارات راه و ترابری ترد روان – سریع و به موقع جابجایی كالا و خدمات می باشد .

– باز گشایی راهها در فصول برف و یخ بندان – عضو ستاد حوادث غیر مترقبه استان ها .

كه در این امر نیز حرف اول را تا كنون در امر خدمات رسانی زده از دیگر وظایف ادارات راه و ترابری می باشد .

دلایل حیاتی برای آنالیز روغن

كنترل مطمئن فرآیند پیش اقدام

الف – سلامتی و تمیزی روانكار را قبل از انبار نمودن كنترل نمائید .

این یك پیش فرض متداول و در عین حال خطرناك است كه روغن نو تمیز می باشد . آزمایشهای آنالیز روغن و ذرات .مراقبت رطوبت و اندازه گیری گرانروی (ویسكوزیته) شما را قادر می سازد تا شرایط مناسب سیال خود را به هنگام دریافت كنترل نمائید.

ب – سلامتی و تمیزی روانكار را در انبار كنترل نمائید .

روانكار برای جذب آلودگی بسیار مستعد هستند . آزمایشهای شمارنده ذرات . رطوبت و ویسكوزیته می تواند شما را از شرایط مناسب نگهداری روانكار در انبار مطمئن سازد .هم چنین شرایط روانكار هنگامی كه در آستانه ریختن به داخل سیستم است بسیارحیاتی می باشد . آنالیز روانكار این اطمینان را در شما بوجود می آورد كه روغن ریخته شده داخل سیستم در شرایط مناسب است .

ج – تشخیص سریع فیلترهای معیوب

هیچ ابزاری جهت تشخیص فیلترهای معیوب با آنالیز روغن قابل مقایسه نمی باشد . نشان دهنده اختلاف فشار (Pressure Differential Guage) شاخص كندی برای تشخیص زمان انقضاء مصرف فیلتر می باشد و نیز هنگامی كه فیلتر آسیب می بیند اطلاعاتی را ارائه نمی دهد .

د – تأئید محفوظ بودن آببندی ها (Seals) و هواكش ها از آلودگی ها

هزینه رفع آلودگی از روغن 10 برابر هزینه جلوگیری و پیشگیری از آلوده شدن روغن به آلاینده ها می باشد . مراقبت رطوبت و ذرات ، هنگامی كه آببندی ها و هواكش ها وظیفه خود را انجام نمی دهند . به عنوان عامل هشدار دهنده به شمار می رود و شما می توانید برای اصلاح و رفع عیوب آنها برنامه ریزی نمائید.

ه – تأیید سالم بودن روغنها

هرگونه تنزل خواص یك روانكار صنعتی با تغییر در ویسكوزیته همراه خواهد بود و قابل تشخیص می باشد . مراقبت روند تغییرات گرانروی شما را از هر گونه تغییرات مطلع ساخته و شما می توانید جهت تشخیص ریشه های این تغییرات و اصلاح آنها اقدام نمائید .

و – اطمینان از اینكه روغن صحیح در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است .

در یك برنامه روتین با اندازه گیری گرانروی .مواقعی را كه روغن نا مناسب درون سیستم ریخته شده است به سرعت و به راحتی آشكار می سازد.

ز – تأئید اینكه سیستم ها پس از تعمیرات و قبل از بازگشت به سرویس كاری به طور مناسب تمیز شده اند

تأئید تمیزی (Roll-off Cleanliness) سیستم های جدید و تازه تعمیر از طریق آزمایش آنالیز روغن تأئید می نماید كه سیستم ها آماده برای استفاده می باشند و احتمال فرسایش زود هنگام و با خرابی پیش بینی نشده حداقل می باشد . هم چنین هر گونه فرسایش كه بواسطه بارگذاری غیر عادی و شرایط كاركرد غیر عادی باشد از این طریق آشكار می شود.

روشهای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه تكنیك های عیب یابی را توسعه می دهد .

الف – تشخیص فرسایش های احتمالی در آینده بسیار نزدیك

هر مكانیسم فرسایش با افزایش تعداد ذرات همراه می باشد .انجام آزمایشات روتین آنالیز روغن .بطور مطمئن شما را از مشكلات احتمالی دستگاه آگاه می سازد و در زمان اختیار بودن دستگاه را به حداكثر می رساند . از این طریق شما می توانید جهت فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی نموده و خرابی های زنجیره ای را به حداقل برسانید .

ب – تشخیص سریع اینكه ذرات مشاهده شده ، ناشی از فرسایش و یا مربوط به آلودگی های روغن می باشد .

بوسیله یك آزمایش ذرات فرسایشی آهنی ،قادر به تشخیص ذرات ناشی از فرسایش و یا ذرات غیر فرسایشی خواهیم بود . عكس العملی كه در قبال فرسایش انجام می دهیم به طور كامل با رفتار در قبال آلودگی هایی كه بواسطه خرابی آب بندی ها . هواكش و غیره بوجود آمده متفاوت می باشد تشخیص سریع علت مشكل ایجاد شده ،كمك بزرگی در تصمیم گیری صحیح خواهد بود.

ج – در سیستم های روانكاری و هیدرولیك پیشرفته ، منابع احتمالی ذرات را به سرعت می توان با انتخاب یك محل نمونه گیری ثانویه محدود تر نمود .

آلودگی می تواند از نواحی مختلفی در سیستم ایجاد شده باشد .با نمونه گیری قبل و بعد از اجزاء سیستم (فیلترها و غیره) به سرعت می توان عملكرد نادرست یك ناحیه را تشخیص داده و عیب یابی را به ناحیه مربوطه محدود می نمائید.

د- تشخیص شدت مشكل ایجاد شده بوسیله نرخ تغییرات جواب آزمایشات

هنگامی كه مراقبت وضعیت یك مشكل را تشخیص می دهد این سؤال همواره در ذهن مشتری خواهد بود : آیا بایستی سریعاً اقدام نمود و یا می توان تا توقف بعدی زمان بندی شده منتظر ماند ؟ ارزیابی نرخ تغییرات آزمایش های آنالیز روغن ،گرانروی و رطوبت به وضوح مشكل دستگاه را آشكار می سازد .

ه – تأئید مشكل ایجاد شده از راههای دیگر

دقیقاً مانند پزشكان كه ترجیح می دهند همواره تأئید مجددی از مشكل بدن داشته باشند .كارشناسان تعمیرات و نگهداری (پزشكان دستگاه ) نیز علاقه دارند تأئیدیه ای از مشكل ماشین داشته باشند . بطور مثال :

اگر آنالیز ارتعاشات و شمارش ذرات هر دو مشكلی را تشخیص دهند . شما به عملكرد خود اطمینان دارید چرا كه دو مقدار بدست آمده به كمك یك نقطه اشاره دارند . اگر نتایج با یكدیگر موافقت نداشته باشد . این علامتی است تا در جستجوی اطلاعات بیشتری برای تشخیص بود .

و – استنتاج كلی و مشترك از سیستم برای تشخیص سریع ریشه های مشكل

هنگامی كه نمونه ها در یك بازه زمانی كوتاه از نقاط مختلف گرفته می شود و تست های شمارنده ذرات ، رطوبت ، فرسایش و ویسكوزیته بر روی آنها انجام می شود همواره می توان یك برداشت كلی از وضعیت سیستم داشت .

بطور مثال ، اگر تمام اجزاءیك سیستم هیدرولیك افزایش فرسایش داشته باشند ولی مقدار ذرات غیر آهنی همچنان مقدار پائین را نشان دهد . احتمالاً فرسایش ایجاد شده با روانكار در ارتباط می باشد (روانكار اشتباه ، آلوده به آب یا تنزل خواص روانكار) . تكنسین هائی كه به طور منظم اطلاعات را مرور می كنند به یك احساس برای درك معانی اطلاعات مرتبط با یكدیگر می رسند.

نمونه گیری :

1- جعبه حمل نمونه

دستورالعمل نمونه گیری :

معمولاً از سیستمهای زیر جهت اجرای برنامه مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن نمونه برداری می شود :

1- موتور

2- هیدرولیك

3- سیستمهای انتقال قدرت نظیر :

– گیربكس

– دیفرانسیل

– فاینال درایو

نحوه نمونه گیری از موتور :

نمونه روغن موتور بایستی بلافاصله بعد از خاموش كردن دستگاه گرفته شود برای این منظور از طریق مجرای گیج (مجرای شمشیرك) یا دریچه ورودی روغن شلنگ مخصوص وارد روغن سیستم می شود .بمنظور سهولت در نمونه گیری دقیق ، معمولاً طول شیلنگ را قبلاً با در نظر گرفتن طول شمشیرك (گیج) روغن مشخص می نمایند تا هر بار آنرا تا عمق مورد نظر داخل موتور وارد نمود . تناوب زمانی پیشنهادی برای نمونه گیری از موتور ها هر یكبار در میان تعویض روغن می باشد . به هر حال حداكثر فاصله زمانی بین دو نمونه گیری از یك موتور دوماه پیشنهاد می شود .

نحوه نمونه گیری روغن هیدرولیك :

قبل از هر چیز نباید فراموش كرد كه :سه بار نمونه روغنی كه سیستم هیدرولیك برداشت می شود دور ریخته شود تا سرنگ و شلنگ از آغشته بودن به روغن قبلی پاك شود .

نمونه گیری قسمت هیدرولیك اغلب مربوط به دستگاههای سنگین می باشد . ذخیره روغن هیدرولیك (تانك هیدرولیك) محل مناسبی برای نمونه گیری است ، البته باید توجه داشت كه فشار یك اتمسفر در هنگام بازكردن درب تانك سبب پاشیدن روغن به بیرون نشده و ایمنی لازم را مراعات نمود .

درات فلزی كه در این روغن وجود دارد نسبت به سایر روغنها (گیربكس ، دیفرانسیل و… ) خیلی كمتر بوده و از طرفی این قسمت نسبت به سایر قسمتها حساستر می باشد. در صورتیكه روغن برای مدتی حالت سكون پیدا كرده باشد بهتر است دستگاه را روشن كرده و با حركت دادن اهرمهای هیدرولیك روغن بطور كامل در سیستم جریان یابد و در این حالت روغن آماده نمونه گیری است .

تناوب نمونه گیری در سیستمهای هیدرولیك با توجه به شرایط آن متغییر می باشد و حداقل هر 500 ساعت یكبار می باشد . بمنظور تجزیه و تحلیل نتایج ، داشتن حداقل سه مرحله نمونه گیری لازم می باشد به این ترتیب چنانچه هر دستگاه بطور متوسط 1000 ساعت كاركرد در مدت شش ماهه داشته باشد، طی یكسال حداقل 4 بار از سیستم هیدرولیك نمونه گیری خواهد شد .

ضروری است زیرا مقادیر عناصر مختلف در قالب مواد افزودنی در این روغنها یكسان نبوده و فرمولهای شیمیایی ، خواص و مشخصات هر روغن براساس استانداردهای تعریف شده تولید كننده متفاوت است .

6- نام نمونه گیر :

مهمترین عامل موفقیت در انجام آزمایش و حصول نتیجه مطلوب ، نمونه گیری صحیح می باشد .با توجه به تنوع و پراكندگی دستگاهها و انجام نمونه گیری توسط نمونه گیران مختلف ، ممكن است روش نمونه گیری و دقت هر یك با دیگری متفاوت باشد و در نتیجه این اختلافات موجب پدیدآمدن اختلال در نتایج شود ، لذا در صورت بروز شبهات در نتیجه آزمایش ، مورد را از شخص نمونه گیر سؤال نمود. همچنین مسئولیت كیفیت نمونه گیری قابل پیگیری خواهد بود .

آزمایشهائی كه معمولاً بر روی نمونه های روغن انجام می شود عبارتند از :

1- آزمایشهای خواص فیزیكی شامل مواردی نظیر : غلظت (Viscosity) ، نقطه اشتعال (Flash Point) .

1- آزمایشهای خواص شیمیایی شامل مواردی نظیر : اكسیدها ، سولفاتها ، اسیدهای آللی و معدنی و غیره

2- آزمایش آلودگیها شامل موارد نظیر : آلودگی گرد و خاك (سیلیس) ، آب و سوخت و غیره

3- آزمایش ذرات فرسایشی شامل مواردی نظیر : ذرات فرسایشی نرمال ، خوردگی شیمیائی ، خستگی ذرات دوره آببندی و غیره

پس از دریافت نمونه روغن ، بر اساس درخواست ارسال كننده نمونه و یا بر اساس هماهنگیهائی كه قبلاً بعمل آمده ، انواع آزمایشهای لازم روی نمونه روغن انجام می شود ، نتایج بدست آمده جهت ثبت و تفسیر به رایانه منتقل شده و در فایل خاص و مستقل ذخیره می گردد با توجه به درست بودن نتایج قبلی امكان مقایسه و بررسی شرایط دستگاه وجود خواهد داشت . از نتایج بدست آمده و تفسیر آنها گزارشی تهیه و از طریق نمابر ، پست و یا خط رایانه برای صاحب دستگاه ارسال می گردد .

سیلیس چیست ؟

آیا تا كنون از خود پرسیده اید چرا بر سر راه هوای ورودی به موتورها فیلتر نصب می گردد . مگر در هوای اطراف ما چه چیزی وجود دارد كه ورودش به موتور را ممنوع می نمائیم . حتماً پاسخ خواهید داد : گرد و خاك .پاسخی كه كاملاً صحیح می باشد ولی بسیاری مواقع نمی توانیم ذرات گرد و غبار معلق در هوا را ببینیم اما با باز كردن فیلتر هوا از تجمع خاك و غبار در پشت فیلتر متعجب می شویم .

اكنون سؤال دیگری از خود می پرسیم : مگر این ذرات چه تأثیری بر عملكرد روغن و یا دستگاه دارند كه باید تا این حد جلوی آن گرفته شود ؟ سؤالی كه در این مقاله سعی می شود تا جواب مناسبی برای آن ارائه شود .

جالب است بدانید بعد از اكسیژن ، سیلیس فراوان ترین عنصر موجود در روی پوسته زمین می باشد .سیلیس معمولاًدر شكل تركیب شده خود با اكسیژن وجود دارد كه به آن سیلیكا گفته می شود .(Sio2) .

سیلیكا به نوبه خود یا به صورت آزاد (كوارتز، شنو غیره) و یا به صورت تركیبی از اكسیدهای فلزی یافت می شود كه در این حالت اخیر به آن سیلكات گفته می شود.

ساختمان سیلیكا كریستالی بوده و در شكل ها و ابعاد مختلف یافت می شود ، اندازه این ذرات در شكل گرد و غبار می تواند از زیر میكرن تا چندین 10 میكرون باشد .

سیلكا یكی از انواع مواد معدنی می باشد كه دارای سختی نسبتاً بالایی است . در نمودار شماره 1 سختی چند ماده معدنی از جمله كوارتز نشان داده شده است .

همانطور كه از نمودار پیداست كوارتز دارای سختی نسبی 7 بوده و سایر اشكال سیلكا نیز همچنین سختی را دارند. از طرفی با توجه به اینكه سختی نسبی اكثر فولادها 5/6 می باشد و سایر فلزات سختی نسبی كمتری دارند لذا ذرات سیلیس می تواند بر روی صفحات بر روی صفحات فولادی و فلزی خراش ایجاد نماید . حال چنانچه مكانیزم فرسایش از طریق این ذرات را دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم به جواب سؤال خواهیم رسید.

آنالیز ذرات فرسایشی

اطلاعات مربوط به تولید ذرات فرسایشی در فرآیند استهلاك و فرسایش سیستمهای مكانیكی بعنوان یك ابزار توانمند در ارزیابی و شناسائی وضعیت كاری آنها از چند دهه قبل مورد توجه قرار گرفته است . بدیهی است كه كم و كیف ذرات فرسایشی ایجاد شده در یك سیستم به عوامل بسیاری از جمله ؛ نوع دستگاه و شرایطكاری آن بستگی تام دارد .در یك موتور دیزل سنگین با دور كم بطور مثال در مقایسه با یك سیستم هیدرولیك با فشار بالا ،ذرات فرسایشی با ویژگیهای متفاوتی تولید خواهد شد .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تولید آهن به روش اسفنجی

مقاله بررسی تولید آهن به روش اسفنجی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی تولید آهن به روش اسفنجی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ?
تجهیزات انتقال بار به کوره احیا و تخلیه آهن اسفنجی از کوره به روش میدرکس ?
تجهیزات کوره احیا به روش میدرکس ??
کوره احیا به روش میدرکس ??
درجه حرارت و فشار در کوره احیا ??
توزیع گاز سرد کننده آهن اسفنجی در کوره احیا ??
خوشه شکنهای کوره احیا ??
پاروی تخلیه آهن اسفنجی در کوره میدرکس ??
تولید گاز احیا کننده به روش میدرکس ??
ساختمان راکتور تولید گاز احیا کننده به روش میدرکس ??
لوله های راکتور گاز احیا کننده به روش میدرکس ??
کنترل راکتور تولید گاز احیا کننده (رفورمر) به روش میدرکس ??
کاتالیزور و مواد خنثی در لوله های راکتور تولید گاز احیای کننده به روش میدرکس ??
بازیاب حرارتی (رکوپراتور) واحد میدرکس ??
سیستم شستشوی گاز خروجی کوره احیا و گاز سرد کننده آهن اسفنجی به روش میدرکس ??
کمپرسور گاز خروجی و گاز سرد کننده به روش میدرکس ??
سیستم تولید و مصرف گاز خنثی به روش میدرکس ??
سیستم آبرسانی واحد میدرکس ??
ویژگی گاز احیا کننده ، گاز خروجی و گاز سرد کننده یک واحد میدرکس ??
موازنه انرژی و مواد در یک واحد میدرکس ??
ویژگی های چند واحد میدرکس ??
ویژگیهای واحدهای میدرکس مجتمع فولاد اهواز ??
تولید آهن اسفنجی به روشهای اچ وای ال یک و دو ??
کوره های تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال یک و دو در دوره تخلیه آهن اسفنجی ??
مراحل تولید آهن اسفنجی در واحد اچ وای ال یک و دو ??
حرارت لازم برای تولید بخار آب در روش اچ وای ال ??
میزان گاز لازم در روش اچ وای ال یک ودو ??
تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال سه ??
احیای سنگ آهن به روش اچ وای ال سه ??
بررسی کلی مطالب ??
استاندارد AISI 39
استاندارد آلمانی DIN 42
فولادهای غیر آلیاژی ??

مقدمه

از بین روشهای صنعتی احیای مستقیم كانه های آهن كه از گاز طبیعی استفاده می كنند ، تولید اهن اسفنجی به روش میدركس توسعه چشم گیری داشته است . باردهی مداوم آهن اسفنجی به صورت سرد یكی از روش میدركس می باشد . واحدهای متعددی به این روش در دهه اخیر در كشورهای مختلف تاسیس و شروع به كار كرده اند .

ابداع روش میدركس به وسیله D .Beggs w .t .marton و تحقیقات لازم برای توسعه آن از سال 1965 میلادی درشركت میدلند- روس انجام گرفت . در سال 1976 میلادی یك واحد احیای مستقیم آزمایشی با تولیدی برابر 5/1 تن آهن اسفنجی در ساعت در توله دو واقع در اوهیو و سپس واحد دیگری به ظرفیت سالیانه 150هزار تن در پرتلند ، آمریكا تاسیس شد كه در سال 1969 میلادی شروع به تولید كرد . متعاقباً ، واحدهای دیگری در چرجتاون آمریكا و در كارخانه فولادسازی هامبورگ، تاسیس شدند كه در سال 1971 میلادی راه افتادند . واحد بعدی سیدبك رد كانادا بود كه در سال 1973 میلادی راه اندازی شد . در ژانویه 1974 میلادی ، اجازه ساخت كارخانه های تولید آهن اسفنجی به روش میدركس به گروهفولاد كورف واگذار شد.

در كشورهای پیشرفته صنعتی مانند آمریكا و آلمان فدرال، كانادا ، اتحاد جماهیر شوروی و نیز كشورهایی كه دارای منابع غنی گاز طبیعی هستند ، در دهه گذشته از تولید آهن اسفنجی به روش میدركس استقبال كرده اند .

مضافاً به اینكه ابعاد و ظرفیت تولید آهن اسفنجی كوره های احیا در واحدهای میدركس گسترش چشمگیری یافته است و مثلاً قطر كوره احیا در مدول 200 ، 6/3 متر ، قطر كوره احیا در مدول 400 ، 88/4 متر ، ظرفیت روزانه نسل اول آن مدول 1000 و ظرفیت روزانه نسل دوم آن 1250 تنبودهاست اما قطر كوره احیا در مدول 400 به 5/5 متر و ظرفیت روزانه آن به حدود 1700 تن اهن اسفنجی افزایش یافته است . به عقیده سازندگان واحدهای میدركس گسترش ظرفیت كوره های احیا به دلایل اقتصادی ممكن می باشد . گرچه در این زمین دلایل كافی در دست نیست ولی این امر طبیعی به نظرمی رشد .

در اغلب روشهای صنعتی تولید آهن اسفنجی به روش میدركس ، گاز طبیعی به عنوان عامل احیا كننده و گرما زا مصرف می شود . یك واحد میدركس از دو قسمت اصلی تشكیل می شود :

قسمت اول ، تجهیزات لازم برای تبدیل گاز طبیعی به گاز احیا كننده .

قسمت دوم ،تجهیزات لازم برای احیای كسیدهای آهن توسط گاز احیا كننده .

تولید آهن اسفنجی گاز احیا كننده به روش میدركس مداوم است . درزیر باختصار تجهیزات واحدهای میدركس تشریح می شود .

ذكر این نكته ضروری است كه چون تجهیزات واحدهای مختلف و نیز ویژگی احیا به این روش در دهه گذشته تغییرات زیادی داشته لذا خصوصیات ارائه شده در زیر مربوط به واحدهایی است كه ویژگی آنها در منابع منتشر شده و برای كلیه واحدهای میدركس عمومیت ندارد .

تجهیزات انتقال بار به كوره احیا و تخلیه آهن اسفنجی از كوره به روش میدركس

در سیستم میدركس ، بار گندله یا سنگ آهن خرد شده پیش از ورود به سیلوهای روزانه سرند می شوند. دانه بندی بار برای كوره از این قرار است :

بار درشتر از 50 میلیمتر

بار بیشتر از 6تا50 میلیمتر

بار بین 3 تا 6 نیلیمتر

و بار زیر 3 میلیمتر

بار با دانه بندی 6 تا 50 میلیمتر و 3 تا 6 میلیمتر به نسبت معینی در كوره احیا تغذیه می شود . برای دانه بندی گندله و یا سنگ آهن خرده شده و به روش میدركس تجهیزاتی پیش بینی شده است . همچنین آهن اسفنجی تولید شده در كوره احیا پیش از ورود به سیلوها و مصرف مستقیم سرند می شوند و نرمه آن در برخی از واحدها به خشته تبدیل شده و در برخی مستقیماً در كوره های قوس الكتریكی به مصرف می رسد . طرح برخی از تجهیزات انتقال گندله و سنگ آهن خرد شده به كوره و نیز آهن اسفنجی به صورت گندله و یا كلوخه در می آید .

در یك میدركس بار به وسیله نوار نقاله از سیلوهای روزانه به مخزن تغذیه قیف مانندی كه در بالای كوره قرار گفته ،تخلیه میگردد . این مخزن در واحدهای میدركس مستقر در مجتمع فولاد اهواز 75 متر مكعب گنجایش دارد . هنگامی كه نوار نقاله كار نمی كند ، گندله این مخزن به عنوان ذخیره مورد استفاده قرار می گیرند .ضمناً گندله می تواند توسط یك اسكیپ بالا برنده (به جای نوار نقاله ) در این مخزن تخلیه گردد .

سطح مواد در مخزن بالای كوره از طریق میله ای رادیو اكتیو تعیین می گردد. این میله از طرفی با سطح بار و از طرف دیگر با سیستم كنترل در تماس می باشد و سطح بار به طور اتوماتیك اندازه گیری می گردد . در صورتی كه گندله در این مخزن در چهار سطح زیر باشد . سیستم كنترل علائم هشدار دهنده ذیل را مخابره می كند :

1-بالاترین سطح بار: اخطار داده می شود

2-پر : دستور توقف نوار نقاله تغذیه كننده بار به مخزن صادر

می گردد.

3-خالی : دستور كارنوار نقاله تغذیه كننده باربه مخزن صادر میشود .

4-پایین ترین سطح: تخلیه كوره متوقف و اخطار لازم داده می شود .

مخزن بالای كوره توسط لوله نسبتاً طویلی به قسمت توزیع كننده بار (آپولو) ارتباط دارد. چون مخزن تغذیه بار در بالای موره روباز است ، لذا برای جلوگیری از داخل كوره جریان دارد و فشارآن به طور اتوماتیك كنترل می گردد . به این وسیله از نشت گاز احیا كننده كوره به خارج جلوگیری به عمل می آید . گاز خنثی نیز به علت طویل بودن لوله های رابط بین مخزن تغذیه بار و 12 لوله توزیع كننده بار در كوره به خارج كوره نفوذ نمی كند . مضافاً به اینكه زیر مخزن تجهیزاتی برای آب بندی گاز پیش بینی شده است كه از این قرار می باشند :

1- دریچه كشوئی هیدرولیكی كه در هنگام خالی شدن مخزن به طور اتوماتیك بسته می شود و از خروج گاز به خارج جلوگیری به عمل می آورد .

2- فلانچها كه برای جلوگیری از خروج گاز نصب شده و در مواقع اضطراری آنها به وسیله بازوی هیدرولیكی از هم باز و یك صفحه به وسیله دست بین آنها قرار داده می شود .

3- یك كمپنزاتور كه برای تعدیل انبساط حرارتی كوره پیش بینی شده است .

توزیع یكنواخت گدله در كوره احیا برای جریان یكنواخت گاز احیا كننده در بین گندله ها از اهمیت خاصی برخوردار است . با احیای بار گندلهدر كوره ، درجه فلزی آن بالا می رود ، درجه فلزی آهن اسفنجی تولید شده در كورههای میدركس حدود 92 در صد و اكسید آهن احیا نشده در آهن اسفنجی به صورت وسیت می باشد .

در شروع راه اندازی كوره احیا ، بار به میزان كافی احیا نمی گردد . لذا درجه فلزی آهن اسفنجی تولید شده كافی نیست به این علت بار مجدداً به كوره برگشت داده می شود . مسیر جریان بار برگشتی به كوره نیز می شود .

گندله های آهن اسفنجی سرد پس از خروج از كوره سرند می گردند . میزان نرمه آهن اسفنجی زیر 5 میلیمتر در روند احیا به روش میدركس حدود 2/0 در صد است . نرمه می تواند مستقیماً یا پس از خشته شدن در واحد فولاد سازی مصرف می گردد . آهن اسفنجی درشتر از 50 میلیمتر خرد و همراه سایر گندله ها به مخزن ذخیره حمل ودر آنجا انبار می شوند . طرح تجهیزات دانه بندی گندله های آهن اسفنجی داده شده است . همچنین سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی دیده می شود . در این مخازن برای جلوگیری از اكسایش گندله ها ، گازی خنثی جاری است .
تجهیزات كوره احیا به روش میدركس

واحدهای صنعتی احیای مستقیم كه به روش میدركس آهن اسفنجی تولید می كنند در دهه گذشته به سرعت تكامل یافته اند . در این بخش كوشش می شود باختصار تجهیزات كوره های تولید آهن اسفنجی به روش میدركس كه مشابه آنها در مجتمع فولاد اهواز مستقر هستند و یا در مباركه مستقر خواهند شد بررسی شود .
كوره احیا به روش میدركس

كوره احیا در روش میدركس از یك قسمت فوقانی و یك قسمت تحتانی تشكیل شده است . قسمت فوقانی كوره كه منطقه اصلی احیا می باشد، استوانه ای به قطر 8/4 تا 5 متر و ارتفاع 9 متر است كه حجم مفید آن حدود 220 متر مكعب می باشد ، اما كل ارتفاع كوره 12 تا 14 متر می باشد .

بار به صورت سنگ آهن خزد شده یا گندله سنگ آهن از بالای كوره به طرف پایین جریان داشته و در مدتی حدود 5/6 ساعت در منطقه احیا به وسیله گاز احیا كننده به اهن اسفنجی تبدیل می شود . گاز احیا كننده از بالای كلوخه شكنهای فوقانی ازطرق لوله كمربندی وارد كوره شده ودرخلاف جهت نزول بار ، جریان می یابد . گاز كم كم سرد و پس از حذف رطوبت گندله ، آن را احیا و خود تا اندازه ای اكسید می شود . طرح لوله كمربندی برای توزیع گاز احیا كننده در كوره آمده است .
درجه حرارت و فشار در كوره احیا

احیای اكسیدهای آهن به روش میدركس به طور كلی بر اساس واكنش زیر انجام می شود :

1- Fe2o3 +3h2 = 2fe+3H2O

2- Fe2o3+3co=2fe+3vo2

جداره داخلی كوره توسط نسوزهای مقاوم در برابر سایش و مواد عایق پوشانده شده است تا از تلفات حرارتی كوره تا اندازه ای كاسته شود، مع هذا دمای دیواره خارجی كوره حدود 100 درجه سانتیگراد می باشد . تغییر دمادر طول كوره احیا به صورت شماتیك نشان داده شده است.ملاحظه می گردد كه درجه حرارت در قسمت عمده طول كوره تا اندازه ای ثابت می باشد .

كوره های تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال یك و دو در دوره تخلیه آهن اسفنجی

چون بستر بار در كوره های واحد اچ وای ال یك و دو در تمام دوره احیای گندله های سنگ آهن و نیز سرد كردن آهن اسفنجی ثابت می باشد ، لذا ، احتمال به هم چسبیدن ، گندله های آهن اسفنجی و خوشه شدن آنها زیاد است . هنگام تخلیه آهن اسفنجی از كوره دریچه خروج بار باز می شود و گندله های آهن اسفنجی به مخزن آهن اسنجی واقع در پایین كوره می ریزند .

هرگاه گندله های آهن اسفنجی درون كوره به یكدیگر چسبیده باشند ، بازوی هیدرولیكی كه در پایین كوره قرار دارد به داخل كوره وارد می شود . گندله های به هم چسبیده در اثر حركت رفت وبرگشتی و دورانی این بازو در كوره از یكدیگر جدا می شدند و به این وسیله امكان تخلیه آنها فراهم می گردد .
مراحل تولید آهن اسفنجی در واحد اچ وای ال یك و دو

گاز احیا كننده تولید شده به روش اچ وای ال در راكتور تبدل گاز طبیعی ، نخست از یك مبدل حرارتی كاهنده دما و شستشو دهنده گذشته و دمای آن تا حدود 230 درجه سانتیگراد پایین می آید . در این مرحله ، مقداری از بخار آب و گاز كربنیك آن حذف و در نتیجه میزان درصد هیدروژن و اكسید كربن آن افزایش می یابد . از حرارت این گاز جهت تولید بخار استفاده می شود گاز احیا كننده مزبور وارد كوره ای می شود كه گندله كانه آهن به طور كامل احیا شده و آهن اسفنجی در دوره سرد كردن است . در این فرایند ، همان طور كه پیش از این اشاره شد، عملكردهای زیر تواماً انجام می شود :

-آهن اسفنجی سرد می شود

-آهن اسفنجی كربن می گیرد و حتی بر سطح آن دوده می نشیند

-گاز احیا كننده گرم می گردد .

در این روند ، مقدار در صد گاز كربنیك گاز احیا كننده كمی افزایش می یابد. لذا، پس از عبور از برج شستشو دهنده مقداری از بخار آب و گاز كربنیك آن حذف و مجدداً در راكتور پیش گرم كننده گاز تا دمای 800درجه سانتیگراد گرم می شود . قسمتی از این گاز در مشعلهای نصب شده در محفظه احتراق كوره های احیا سوخته و پیش از مصرف ، دمای آن به حدود 1040 درجه سانتیگراد و درجه اكسید كنندگی آن به حدود 12 درصد می رسد .

این گاز از بالای كوره ای كه گندله های كانه آهن نیمه احیا شده از دوره پیش در آن موجود است ، وارد می شود . عملكرد احیای گندله ها با این گاز آنقدر ادامه می یابد تا درجه فلزی آهن اسفنجی به حد معینی برسد . گاز احیا كننده در این روند از قسمت پایین كوره خارج می شود . این مرحله را احیای نهایی گندله های كانه آهن می نامند .

بهره شیمیایی از گاز احیا كننده خارج شده از كوره خارج شده از كوره فوق الذكر در مرحله احیای نهایی ، كافی نیست . به این دلیل در صد زیادی هیدروژن و اكسید كربن در گاز احیا كننده هنوز باقی است . لذا پس از شستشو و گرم شدن تا حدود دمای 800 درجه سانتیگراد در راكتور پیش گرم كننده گاز ، قسمتی از آن در مشعلهای محفظه احتراق كوره بعدی كه گندله سنگ آهن تازه در آن بار شده ، می سوزد و دمای آن به 1040 درجه سانتیگراد می رسد . این گاز احیا كننده نیمه مصرف شده در بالای كوره فوق الذكر وارد و گندله های سنگ آهن تازه بار شده را تا حدودی احیا می كند . گاز خروجی از این كوره نیزحاوی مقداری هیدروژن و اكسید كربن است . این گاز نیز پس از شستشو حهت تامین سوخت راكتورهای حرارتی مصرف می گردد . ولی چون انرژی حرارتی آن كافی نیست مقداری گاز طبیعی به آن اضافه می شود .

كوره شماره 1 در دوره تخلیه آهن اسفنجی یا بار كردن گندله سنگ آهن ،كوره شماره 2 در دوره سرد كردن آهن اسفنجی و كربن دادن به آن و كوره های شماره 3و 4 در دوره احیا هستند . گاز احیا كننده به ترتیب از كورههای شماره 2و3و4 عبور می كند و سپس به عنوان سوخت در مشعلها به مصرف می رسد . در این مرحله از كار واحد اچ وای ال مشعل كوره شماره 2 كه در دوره سرد كردن آهن اسفنجی و كربن دادن به آن است و نیز كوره شماره 1 كه در دوره تخلیه آهن اسفنجی یا بار كردن گندله سنگ آهن هستند ، خاموش می باشند . اما گاز احیای كننده همواره قبل از ورود به كوره های شماره 3و4 در راكتورهای گرم كننده گاز و در داخل كوره ، پیش از تماس با گندله ها . توسط مشعلهایی گرم می شود .

هوای سوخت برای گرم كردن راكتورهای گرم كننده نیز در راكتورهایی گرم می شود .مسیر جریان گاز احیا كننده هوای سوخت و آب شستشو دهنده یك واحد اچ وای ال یك مشتمل برطرح چهار كوره ، یك راكتور تولید گاز احیا كننده (رفورمر) ، برجهای شستشو دهنده و راكتورهای پیش گرم كننده گاز می باشد .
حرارت لازم برای تولید بخار آب در روش اچ وای ال

حرارت لازم برای گرم كردن آب و تولید بخار آب برابر با حرارت منتقله توسط دود متصاعد در قسمت فوقانی تنوره بازیاب حرارت راكتور تبدیل گاز در مراحل 5و6و7 ، به علاوه حرارتی كه آب دیگ بخار بر اثر سرد كردن گاز احیا كننده از مرحله 3 به مرحله 4 در راكتور كاهنده درجه حرارت گاز احیا كننده می گیرد.
میزان گاز لازم در روش اچ وای ال یك ودو

میزان گاز طبیعی لازم برای تولید یك تن آهن اسفنجی بر اساس پیشنهاد كمپانی سازنده واحدهای اچ وای ال دو ، در سال 1980 میلادی طبق جدول زیر است :

كل گاز طبیعی لازم برای تولید گاز احیا كننده 456 متر مكعب

گاز طبیعی اضافی جهت تامین كمبود سوخت مشعلها در راكتور تولید گاز

احیا كننده 3/42 متر مكعب

گاز طبیعی جهت تامین كمبود سوخت برای تولید بخار آب

5/14 متر مكعب

گاز طبیعی برای تامین سوخت راكتورهای گرم كننده گاز خروجی كوره های احیا 6/6 متر مكعب

جمع كل : 4/519 متر مكعب

با احتساب ارزش حرارتی گاز طبیعی (9283كیلو كالری به ازای هر متر مكعب)، حرارت لازم برای یك تن آهن اسفنجی به روش آچ وای ال برابر است با :

كیلوكالری با ازای یك تن آهن اسفنجی 4821590= 9283*4/519

گیگا كالری به ازای یك تن آهن اسفنجی

ذكر این نكته لازم می باشد كه ویژگی آهن اسفنجی تولیدی در برآورد فوق مشخص نشده است .
تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال سه

تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال سه بر اساس استفاده از گاز طبیعی به عنوان عامل احیا كننده و گرما زا در یك كوره تحت فشار استوار است .این روش بر عكس روش اچ وای ال یك و دو ، روشی مداوم است .وجه تمایز كلی آهن اسفنجی به روش اچ وای ال سه نسبت به یك و دو در جایگزین كردن چهار كوره با بستر ثابت و تولید غیر مداوم در اچ وای ال یك و دو به وسیله یك كوره در اچ وای ال سه با بستری متحرك و تولیدی مداوم است .
احیای سنگ آهن به روش اچ وای ال سه

برای تولید آهن اسفنجی با 92 درصد فلزی و 8/1 درصد كربن است. بخش احیا در یك واحد اچ وای ال سه از مدار احیا و مدار سرد كننده آهن اسفنجی تشكیل می گردد .
بررسی كلی مطالب

تولید آهن اسفنجی به روش اچ وای ال یك از اولین روشهای احیای مستقیم است كه بر اساس مصرف گاز طبیعی به عنوان احیا كننده و گرمازا در سطح صنعتی بكار گرفته شده است . این روش در سالهای نخست ، روشی ابتدایی و غیر مداوم (اچ وای ال یك و دو) بوده و سپس به روشی مداوم اچ وای ال سه تبدیل شده است . در كلیه روشهای اچ وای ال ،گاز طبیعی به طور مداوم توسط بخار آب به هیدروژن و اكسید كربن تبدیل می شود . تولید آهن اسفنجی در روشهای اچ وای ال یك و دو به طور غیر مداوم می باشد . برای بهره مطلوبتر از گاز احیا كننده ، یك واحد اچ وای ال یك و دو چهار كوره احیا دارد كه به ترتیب دوره های بار كردن احیای اولیه و احیای نهایی گندله سنگ آهن و سرد كردن و تخلیه آهن اسفنجی را می گذرانند . در روش اچ وای ال سه ، بار كردن و احیای گندله سنگ آهن و نیز سرد كردن و تخلیه آهن اسفنجی در یك كوره و به طور مداوم انجام می شود .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران

مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 33 کیلو بایت

مقاله بررسی تولید مثل جنسی در جانوران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

تولید مثل جنسی در جانوران

جانوارن هم، برای تولید مثل، به سلول های نر و ماده نیاز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد كه در اندام های تولید مثلی نر و ماده به وجود می آیند در همه مهره داران و بعضی از بی مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضی بی مهره‌ها از قبیل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضی از كرم‌ها و نرم تنان، مانند گیاهان، اندام تولید مثل نر وم اده در بدن یك فرد است ( نر- ماده اند). جانوران گرچه در تولید مثل جنسی روش های مختلفی دارند ولی دو ویژگی مشترك در این روش ها وجود دارد كه در قالب شرایط گوناگون ساختار بدنی و محیطی آن‌ها به شكل‌های مختلفی بروز میكند.

الف – ایجاد امكان لقاح: گامت ها باید با یكدیگر برخورد كنند تا بتوانند تركیب شوند و سلول تخم را ایجاد نمایند. گر چه اغلب، گامت نر- بر خلاف گامت ماده – متحرك است اما معمولاً برای برخورد با هم به شرایط محیطی وابسته اند، بنابراین، برای انجام لقاح شرایط مكانی و زمانی خاصی لازم است.

از نظر شرایط مكانی، لقاح ممكن است در بیرون بدن جاندار صورت بگیرد ( مانند بسیاری از بی مهره گان، ماهی ها و دوزیستان) یا آن كه در داخل بدن باشد ( مانند خزندگان، پرندگان و پستانداران و بسیاری از گیاهان) در حالت اول آن را لقاح خارجی و در صورت دوم، آن را لقاح داخلی گویند.

از نظر شرایط زمانی، تولید گامت ها و نیز رها شدن آنها به منظور تركیب با یكدیگر باید تقریباً در یك موقع و در زمان مناسب باشد تا امكان برخورد مؤثر گامت ها فراهم شود. این زمان مناسب، در برخی جانوران مثل پستانداران و پرندگان، دوره‌ی جنسی نام دارد.

بحث كنید

در لقاح خارجی، گامت ها در محیط زندگی جاندار – كه معمولاً آب است – رها می شوند. البته در لقاح داخلی نیز باید محیط مناسب برای زنده ماندن گامت ها تا هنگام لقاح، فراهم شود.

1- گامت هایی كه لقاح خارجی دارند، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

2- چرا لقاح خارجی روش مطمئنی برای تولید جاندار جدید نیست؟

3- جرا برای والدین، لقاح خارجی، روش متكی بر صرفه جوی ماده و انرژی نیست؟

4- مزایای لقاح بر لقاح خارجی چیست؟

5- چرا حتی در لقاح داخلی تعداد گامت های نر بسیار بیش تر از گامت های ماده است؟

ب- ایجاد امكان رشد تخت تا ایجاد نوزاد: برای آن كه تولید مثل موفق باشد باید شرایط‌ی تغذیه و حفاظت از جنین فراهم شده باشد. در جانورانی كه جنین داخل«رحم» درون شكم مادر پرورش می‌یابد، این شرایط به بهترین صورت وجود دارد. جنین از طریق اندامی به نام « جفت» كه به وسیله‌ی « بند ناف» به جنین متصل است با خون مادر ارتباط دارد و مواد لازم را از آن دریافت می كند و مواد زاید را به آن می دهد.

در جانوران تخم گذار، جنین از نظر تغذیه به اندوخته‌ی غذایی داخل تخم وابسته بوده و از نظر حفاظت با توجه به نوع جانور، به پوسته‌ی سخت یا قابل انعطاف تخم متكی است.

تولید مثل در آدمی

تولید مثل در انسان نیز مانند پستانداران دیگر با تشكیل سلول های جنسی نر و ماده و تركیب هسته های آنها با یكدیگر و ایجاد سلول تخم صورت می گیرد. در انسان،‌ گامت‌ها توسط غدد جنسی تولید می شوند. شما با غدد جنسی به عنوان غدد مولد هورمون های جنسی آشنا شدید اما آنها، گامت نر (اسپرم) و گامت ماده ( تخمك) نیز تولید می كنند.

بیضه ها یك جفت غده هستند كه در زیر شكم و خارج از آن قرار دارند. این غدد شامل لوله های نازك و پر پیچ و خمی هستند كه عمل اسپرم سازی را در دمای كم تر از دمای معمولی بدن و به طور دائم از دوران بلوغ تا پایان عمر انجام می دهند. البته شدت آن در سنین كهولت كاهش چشمگیری پیدا می كند. اسپرم‌ها پس از ساخت شدن در مجاری پیچیده ای كنار بیضه انباشه می شوند تا مراحل نهایی رشد خود را طی كنند.

تخمدان ها دو عدد غده‌ی بیضی شكل هستند كه در دو طرف داخل شكم، در پایین و جلوی روده ها قرار دارند. تخمدان ها عمل تخمك سازی را از دوران بلوغ تا حدود 30 تا 40 سال بعد انجام می دهند. هر تخمدان دارای تعداد زیادی سلول مولد تخمد است ك اولین مراحل تبدیل شدن به تخمك را در دوران جنینی طی كرده اند معمولاً در هر ماه یكی از سلول‌ها ( تخمك اولیه) فعال شده و یك تخمك ساخته می شود. این سلول به وسیله‌ی لوله هایی كه تخمدان را به رحم مرتبط می كنند، وارد آن می گردد. تخمك سلول بسیار درشتی است و در انسان حدود 1/0 میلی متر قطر دارد.

نكته:

1- غده ها برون زیر ترشح كننده منی سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارند

2- مایع منی شامل ویتامین C، قندفروكتوز، ترشحات قلیایی و مواد لازم برای زیست اسپرم‌ها

3- در هنگام خروج اسپرم ماهیچه‌ی صاف اطراف میزراه منقبض شده و اسپرم‌ها را به جلو می برد

4- فقط یكی از میلیونها اسپرم می تواند با گامت ماده لقاح یابد

5- در هر بار انزال 400-300 میلیون اسپرم از بدن خارج می شود

6- اگر تعدا اسپرم ها از 20 میلیون در هر میلی لیتر كمتر باشد فرد عقیم است.

7- عمر اسپرم در رحت 2 شبانه روز است

8- سرعت حركت اسپرم 3 میلی متر در دقیقه است

9- مراحل اسپرم سازی 40 روز طول می كشد

10- در مجاری اسپرم ساز سلولهایی به نام سرتولی ( غذا دهنده) وجود دارد كه در محافظت و تغذیه و آزاد كردن و راندن اسپر ماتوزوئیدها دخالت دارند.

گویچه های قطبی

2 جسم قطبی

جسم قطبی

غشاهای اطرف تخمك:

1- غشای پلاسمایی

2- پرده داخلی ( شفاف) در حفاظت و در ایجاد غشای لقاحی نقش دارد

3- پرده خارجی: یك یا چند لایه سلول فولیكولی ( لایه تاجی – شعاعی) تغذیه و رشد تخمك و بعد از لقاح از بین می رود.
لقاح

تخمك پس از رهایی از تخمدان، در ظرف یكی دو ساعت پس از تخمك گذاری توسط شیپور فالوپ از راه لوله فالوپ به درون رحم كشیده می شود. حركات لوله رحم وزنش مژكهای جدار آن باعث می شود تخمك به آرامی به ستم رحم حركت كند. سرعت حركت در لوله رحم mm1 در ساعت است. اگر در چند ساعتی كه تخمك در ابتدای لوله رحم است، اسپرم در حوالی تخمك باشد، چون از نظر فیزیولوژیك بهترین شرائط را برای لقاح دارد، لقاح صورت می گیرد. وگرنه وقتی تخمك به انتهای لوله برسد دیگر خواص فیزیولوژیك را ندارد و نمی تواند لقاح یابد.

علت ایجاد دوقلوهای همسان:

تقسیم شدن توده سلولی داخلی به دو گروه سلولی مستقل تبدیل هر گروه به جنین كامل ایجاد دو قلوهای همسان

نكته: چون سلولهای دو گروه سلولی مواد وراثتی مشابهی دارند نوزادان حاصل كاملاً از نظر ژنیتیكی به هم شبیه هستند

به ندرت ممكن است چنین توده های سلولی از هم جدا شوند در نتیجه دو قلوهای به هم چسبیده پدید می آیند.

4- لانه گزینی: حدود 6 روز بعد از لقاح بلاستوسیست به جدار رحم متصل می شود كه به این عمل لانه گزینی گویند

برای این كار سلولهای تروفوبلاست كه با دیواره رحم در تماس قرار می گیرند آنزیم های ترشح می كنند و به كمك آن مسیر خود را هضم كرده و جای كافی برای جنین در آن دیواره باز می كنند. سپس در دیواره دهانه محل، ابتدا با لخته خون و سپس با ترمیم سلولهای پوششی جداره رحم بسته می شود

در حین لانه گزینی آنزیم ها قسمتی از مویرگ های مادری موجود در دیواره رحم را نیز از بین می برند در این صورت مقداری خون در تماس مستقیم با سلول های تروفوبلاست قرار می گیرد و امكان تغذیه آن سلول ها فراهم می آید.

لانه گزینی روز نهم پایان می پذیرد تقریباً معادل روز بیست و دوم عادت ماهانه در است(جنین در مرحله بلاستولا جایگزین می شود)

دوران بارداری

رشد و نمو از یك سلول ویپلوئید شروع می شود و از آن میلیاردها سلول ایجاد می شود

وظیفة رحم: حفاظت و تغذیه جنین در طول دوره عمر آن

دوران بارداری یا حاملگی: نمو نوزاد انسان در داخل رحم حدود 9 ماه طول می كشد كه به این دوران، دوران حاملگی گوییم.

دوران بارداری به سه دورة سه ماهه تقسیم می شود.

رویان: هشت هفته اول حاملیگ تودة در حال رشد و نمو رویان نامیده می شود

سه ماهه اول: مهم ترین وقای نمو در سه ماهه اول زندگی رخ می دهد

در هفته دوم بعد از لقاح یعنی اندكی بعد از جایگزینی رویان به سرعت نمو پیدا كرده و پرده های حفاظت كننده و تغذیه كننده اطراف رویان به سرعت نمو پیدا می كند همه مهره داران ساكن خشكی دارای 4 پرده اطراف جنینی هستند نقش پرده ها: 1- حفاظت از جنین 2- تأمین غذا و اكسیژن 3- كمك به دفع مواد زاید
نمونه سوالات

1- در مرحله‌ی فولیكولی چرخه‌ی تخمدان، حداكثر میزان LH، سبب چه اعمالی می شود؟

1- مراحل ابتدایی رشد جنین كانگورو، در كجا صورت می گیرد؟ ب) كدام پرده‌ی رویانی، در تشكیل جفت شركت دارد؟

3- نقش دستگاه تولید مثل، در مرد را بنویسید:

2- تخمدانهای زن در چه سنینی از كار می افتند و نام این پدیده چیست؟

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

الف) سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید

ب) منشا تشكیل این سه لایه چیست؟

6- وظایف پرده های جنینی كوریون و آمینون را بنویسید

7- دو تا از غده های برون ریزی كه بر سر راه خروجی اسپرم قرار دارند را نام ببرید و ماده ترشحی هر كدام ار بنویسید؟

8- چه نوع و چگونه مكانیسم خود تنظیمی سبب كاهش ترشح FSH LH در حین مرحله‌ی لوتئال می شود؟

9- اعمال بیضه ها توسط كدام هورمونها تنظیم می شود؟

10- تفاوت اندازه‌ی سلول تخم پرندگان و پستانداران را با ذكر دلیل توضیح دهید

11- لوله فالوپ چیست؟ ب) فولیكول چیست؟

12- سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید ؟

13- غده های وزیگول سمینال چه ماده ای ترشح می كنند و این ماده چه نقشی دارد؟

14- پس از تخمك گذاری، LH چه تأثیری بر فولیكول پارده شده دارد؟

15- تعریف كنید الف) چرخه‌ی تخمدان ب) بلاستوسیست ج) جفت د) جایگزینی

16-یك پستاندار تخم گذار و یك پستاندار كیسه دار را نام بیرید

17- نقش هورمونهای FSH LH در اعمال بیضه ها را بنویسید این در هورمون از كدام غده ترشح می شوند؟

18- انواع لقاح در جانوران را نام ببرید و وظایف اپی دیدیم را بنویسید.

19- دو پرده ای كه رویان را حفاظت و تغذیه می كنند نام ببرید

20- جسم زرد چیست و چه نقشی دارد؟

21- چرا در تخمك پرندگان، میزان اندوخته بسیار زیاد است؟

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی حافظه و انواع آن

مقاله بررسی حافظه و انواع آن در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 63 کیلو بایت

مقاله بررسی حافظه و انواع آن در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

حافظه ?
انواع حافظه ?
جنبه های مختلف حافظه ?
?- توجه یا فراگیری ?
?- حفظ ?
روشهای اندازه گیری حفظ ?
(?)‌ روش اندازه گیری حدود حفظ ?
(?) روش یادگیری مجدد ??
(?) اندازه گیری حفظ از راه تشخیص ??
(?) اندازه گیری حفظ از طریق تولید مجدد ??
(?) یادآوری اموری که با هم درک شده اند ??
?- یادآوری (Recall) 11
4- تشخیص ??
فراموشی (Forgetting) 15
دخالت (Interference) 16
عقب راندن (Repression) 18
عوامل موثر در حافظه ??
?- محرک ??
?- با معنی بودن ??
?- کل و جزء ??
?- نقل ??
?- اجرای تمرین در وقت غیرمتمرکز یا پراکنده ??
?- سرعت یادگیری ??
?- زمینه عاطفی ??
حافظه ??
شناخت حافظه ??
حافظه در تشبیه ??
الفـ حافظه و عضله ??
ب- حافظه و انبار ??
ج- حافظه و پول ??
د- سیستم ??
مبانی و شیوه های تقویت حافظه ??
انواع حافظه ??
نظام یادگیری ??
حافظه در روانشناسی اثر هاری لورین ترجمه مشفق همدانی ??
فصل اول ??
روح خلاقه فطری است ??
استعداد خلاقه خود را پرورش دهید ??
فعالیت خلاقه، نیروی هوش خلاقه را پرورش می دهد ??
آیا میل دارید عادات را ریشه کن کنید؟ ??
تمرکز فکری رمز موفقیت است ??
یادآوری نام ها بدون استفاده از خاطره صورت ??
چگونه می توان به وسیله صورت نام را به یاد آورد؟ ??
پیش بینی بی مورد نکنید ??
دلهره های روانه را چگونه باید تلقی کرد؟ ??
برای دیگران درد دل کنید ??
دیگر از چه چیزهایی دلهره دارید؟ ??

بخش اول

حافظه

حافظه شامل آن دسته از فعالیتهایی است كه بصورت حفظ، یادآوری، تشخیص و انجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهر می گردد. بعضی حافظه را یكی از اشكال یادگیری می دانند. دسته ای آنرا نتیجه و دلیل یادگیری فرض می كنند. پاره ای از روانشناسان حافظه را فعالیتی می دانند كه در عین ارتباط با یادگیری جدا از آن نیست.

به نظر این دسته فرد ابتدا باید چیزی را یاد بگیرد، آنگاه آنرا حفظ كند و در موقع معین بخاطر آورد و بالاخره تشخیص دهد كه این امر را در گذشته آموخته است. حافظه از یادگیری جدا نیست و از جهتی عین یادگیری می باشد. خصوصیت عمده حافظه حفظ و نگهداری است. یادآوری، تشخیص و اجرا، آثار و نتایج حفظ می باشند. آنچه درباره یادگیری گفته می شود در مورد حفظ نیز قابل بحث می باشد روی این اصل نمی‌توان این دو جنبه از فعالیت ذهن را جدا از هم فرض نمود.

چنانچه در مورد یادگیری بیان نمودیم ثورندایك و پیروان او یادگیری را نتیجه ارتباطات عصبی می دانند و اصل تمرین و تكرار را پایه و اساس این جریان قرار می دهند.

بعضی از روانشناسان حفظ را نیز نتیجه برقراری ارتباطات عصبی فرض می كنند و تحقق آنرا نتیجه تمرین و تكرار می دانند. بنظر این عده یادگیری و حفظ یك جریان است. همانطور كه دیدیم تمرین و تكرار شرط اساسی یادگیری نیست. ممكن است امری را یكمرتبه انجام داد یا مطالعه كرد و آنرا یاد گرفت و بدون تكرار و تمرین بعد از زمان طولانی آنرا بخاطر آورد و دوباره انجام داد. با اینكه در جریان حفظ و یادگیری دستگاه عصبی دخالت كامل دارند و وقتی پوشش مغزی دچار لطمه و آسیب شود عمل یادگیری و حفظ را م ختل میسازد معذلك نمیتوان تغییرات عصبی را پایه و اساس حفظ و یادگیری قرار داد.

آن دسته از روانشناسان كه پایه و اساس یادگیری را تداعی معانی یا برقراری عكس العمل مشروط می دانند حفظ را نیز نتیجه همین جریان فرض می كنند. به نظر ایندسته مشابهت و مجاورت، اساس حفظ را تشكیل می دهند. یادآوری و تشخیص نیز در اثر تداعی واحد بدون اراده یا از طریق ایجاد نداعیهای متعدد و با دخالت اراده انجام میشود.

پیروان گشتالیت عقیده دارند وقتی در جریان یادگیری كل موقعیت و كل موضوع مورد توجه شخص یادگیرنده باشد جریان یادگیری و حفظ به نحو كامل انجام میشود.

چنانچه خواهیم دید عوامل مؤثر در یادگیری در جریان حفظ و یادآوری نیز تأثیر دارند. خلاصه آنچه سبب یادگیری میشود در حفظ و یادآوری نیز تأثیر دارد روی همین زمینه این دو جریان از هم جدا نیستند.

انواع حافظه

Garrett مؤلف كتاب روانشناسی عمومی دو نوع حافظه را مورد بحث قرار می دهد:

1- حافظه زبانی Verbal كه حفظ و یادآوری نامها و تاریخها و مانند اینها را انجام میدهد.

2- حافظه عضلانی یا عملی كه طرز كار و روش انجام امری را كه در گذشته فرد آموخته است حفظ می نماید؛ مثلا طرز ماشین نویسی، رانندگی ، شنا كه فرد در گذشته آموخته و بعداز مدتی متار كه دوباره انجام میدهد. در هر دو مورد فرد عكس العملهایی را كه در گذشته آموخته است دوباره به وجود می آورد.

Sperling مؤلف كتاب روانشناسی ساده شده آنچه را كه مربوط به طرز كار و روش انجام امری است به عادت ارتباط می دهد و حفظ و یادآوری اینگونه امور را نتیجه تشكیل عادت تلقی می كند به نظر او كار حافظه كسب و حفظ كلمات، علامتها و تجربیاتی است كه فرد از روی آگاهی تحصیل می نماید.

خلاصه، او امور زبانی را به حافظه نسبت می دهد و امور غیرزبانی را مربوط به عادت میداند. امور زبانی مثل بیان امری كه در گذشته رخ داده است از امور غیرزیانی یا از مهارتهای بدنی جدا نیست چنانچه شهادت درباره امری مستلزم سخن گفتن یا نوشتن است. به همین طریق امور و فعالیتهای غیرزبانی مثل رانندگی، ماشین نویسی از فعالیتهای زبانی كه غالباً بصورت درك مفاهیم و بیان آنها نیز ظاهر میگردد مجزا نیست.

عادات شامل اعمال قابل مشاهده مثل لباس پوشیدن، رانندگی، ماشین نویسی و اعمال غیرقابل مشاهده از قبیل با خود صحبت كردن در موقع مطالعه و انجام اعمال اصلی حساب در ذهن نیز می شود.

جنبه های مختلف حافظه

برای حافظه مراحل مختلف یا جنبه های گوناگون ذكر كرده اند:

Garrett چهار جنبه برای حافظه بیان می نماید:

(1) توجه Fixation كه آنرا به تحصیل و كسب Acquisition نیز تعبیر می نماید (2) حفظ Retention (3) یادآوری Recall و (4) تشخیص Recognition.

بعضی پنج جنبه برای حافظه ذكر می نمایند: (1) فراگیری یا كسب (2) تشخیص (3) یادآوری (4) تولید مجدد Reproduction و (5) اجرا Performance.

1- توجه یا فراگیری

برای اینكه امری رد خاطر باقی بماند ابتدا فرد باید آنرا فرا گیرد. حفظ مهارتها یا عادات، تمایلات و ادراكات مستلزم فراگرفتن آنهاست.

افرادی كه نمی توانند دقت یا توجه خود را به امر خاصی معطوف دارند، در كسب و فراگرفتن آن امر دچار اشكال می شوند. معمولا بیماران روانی نمی توانند امر معینی را مورد توجه قرار دهند.

پیرمردها نیز در جریان توجه یا دقت با اشكال روبرو هستند. بعضی این امر را نتیجه پژمردگی بافتهای مغز یا از دست رفتن خاصیت ارتجاعی مراكز عصبی می دانند ولی اشخاصی هستند كه در دوران كهولت نیز به آسانی امور را فرا می گیرند در هر حال تمایلات ا شخاص پیر واشتغالات ذهنی آنها ممكن است در انصراف ذهن ایشان از شیء معین م ؤثر باشد. بچه ها نیز در اثر كم حوصلگی یا بواسطه تمایلات متنوع كمتر دقت و توجه خود را روی امر خاصی متمركز می سازند.

معمولا افراد در مقابل محركهای مختلف قرار دارند. وقتی محرك خاصی روی فرد اثر می گذارد كه توجه او را به خود جلب كند و محركهای دیگر را از نظر او دور بدارد. تعدد محركها مانع جلب توجه فرد به هر یك از آنها می شود. در شرایط خاصی فرد نمی تواند وقت خود را به طرف امر معینی معطوف دارد.

افرادی كه دچار هیجانات شدید میشوند در این حالت نمی توانند شیء معینی را مورد توجه قرار دهند و در موقع دوا خوردن یا نوشیدن مشروبات الكلی غالباً دچار اینوضع میشوند.

اشخاص الكلی از درك امور جدید عاجز هستند و گاهی تمایل به دروغ گفتن و مبالغه كردن، در تضعیف حافظه آنها تأثیر دارد. ضرباتیكه در اثر حوادث و صدمات به مغز وارد می‌آید فرد را از درك واقعه یا آنچه قبل از آن یا بعد از آن بلافاصله اتفاق می افتد بازمیدارد.

2- حفظ :

حفظ چنانچه گفته شد اساس حافظه را تشكیل می دهد. بعضی حفظ را عین یادگیری می دانند و عقیده دارند آنچه را كه فرد می آموزد حفظ می كند بنابراین مهارتها، تجربیات حسی و آنچه را كه فرد از خواندن یا در اثر تعلیمات دیگران فرا می گیرد همه حفظ و نگاهداری می شوند و اثر آنها در ذهن باقی می ماند. خاطراتی كه خود به خود به قسمت روشن ذهن بر می گردد، آنچه را كه فرد در اثر هیبنوتیسم به خاطر می آورد و اینكه در یادگیری مجدد امری وقت كمتری صرف می كند همه دلیل بر باقیماندن آثار اموری است كه قبلا فرد آموخته و در ذهن او جایگزین شده است.

شناخت حافظه

در تعریفی از حافظه، می توان آن را دستگاهی دانست كه بوسیله آن نگهداری و بازیابی مطالب صورت می گیرد. پس حافظه دو عمل به خاطر سپاری نكات حال و به خاطر آوری نكات گذشته را به عهده دارد. نكات حال مطالبی را شامل می شود كه هم اینك با آن روبرو هستیم و آگاهانه و یا ناآگاهانه در حافظه نقش می بندد. نكات گذشته در برگیرنده مطالبی است كه در حافظه نقش بسته اند و در صدد بازیابی آگاهانه آن بر آمده ایم و یا ناخود آگاهانه به ذهن تداعی و متبادر می گرد و ممكن است چند ثانیه و یا چندین سال از زمان نخستین حضور آن در حافظه، سپری شده باشد.

آنچه درباره جایگاه حافظه می توان با قاطعیت بیان داشت، این است كه ستاد عملیاتی حافظه در مغز قرار دارد، اما نظر قاطعی مبنی بر آن كه بخش خاصی از مغز را به عنوان جایگاه حافظه قلمداد كنیم، ارائه نشده است و تحقیقات درباره آن و دنیای شگرف و پیچیده مغز همچنان ادامه دارد.

سیر تاریخی درباره جایگاه حافظه طی قرون از دل ( قلب) آغاز و به مغز ختم می شود. هر یك از نظریات درباره مغز تحت عنوان جایگاه حافظه، بخشی خاص از آن را جایگاه حافظه قلمداد می كرد، اما بررسی ها نشان داد كه با برداشته شدن آن بخش از مغز، حافظه همچنان پایدار می ماند، پسی چنین نتیجه شد كه حافظه در تمامی بخشهای مغز پراكنده است. در مقایسه ای كه میان مغز موجودات مختلف و بویژه انسانها صورت گرفت، تفاوت مغزها در سطوح آنها آشكار گردید. این بررسی ها نشان داد مغزهایی كه سطوح پیچیده تر و شیارهای بیشتر و عمیقتری دارند، به كسانی تعلق دارد كه از اطلاعات بیشتری برخوردارد می باشند. پس می توان گفت از آنجا كه شكل سطوح مغز، ارتباط با میزان اطلاعات و دانش فرد دارد و كسب اطلاعات بیشتر به تغییر شكل مغز- هر چند نامحسوس- می انجامد، كه سرانجام مغزی پدید می آید كه متفاوت از مغز انسانهای كم دانش است، سطح مغز جایگاه حافظه تواند بود. بیان این نكته ضروری است كه اطلاعات، منحصر به دانش و اطلاعات حاصل شده از طریق مطالعه و تحصیل و تحقیق نمی باشد و هرگونه اطلاعاتی كه از طریق حواس پنجگانه كسب گردد، در حافظه تأثیر می گذارد و ثبت می گردد، اما میزان اثر گذاری آنها متفاوت است. میزان و چگونگی استفاده از اطلاعات، عامل دیگری است كه تفاوت در تأثیر گذاری بر حافظه و شكل سطح مغز را موجب می شود.

حافظه در تشبیه

برای درك چگونگی كاركرد حافظه و یافتن شیوه هایی كه تقویت حافظه و افزایش بازدهی را به همراه داشته باشد، به كشف كاركرد حافظه از طریق مقایسه و تشبیه آن با عناصر و عواملی كه دارای وجوه مشترك با حافظه می باشند، می پردازیم. بر مبنای این مطالعه تطبیقی، مبانی و نظامهای تقویت حافظه، ارائه و تدوین می گردد.

الفـ حافظه و عضله

وجه تشبیه حافظه و عضله، تشابه در نیتجه اعمالی است كه ورزیدگی و تقویت حافظه و عضله را درپی دارد. تقویت و ورزیدگی عضلات و اعضای بدن، در گروی به كارگیری بیشتر آنهاست، هرچه فعالیت یدی انسان بیشتر شود و عضلات و ماهیچه ها بیشتر به كار گرفته شود، ورزیده تر و پیچیده تر می گردد. این ارتباط مستقیم، در مورد حافظه نیز صادق است بدین معنا كه هر چه حافظه بیشتر به كار گرفته شود، قوی تر و ورزیده تر می گردد. مبنای فعالیت بیشتر عضلات و ورزیدگی آنها، در حركت است و مبنای به كارگیری بیشتر حافظه و تقویت آن، افزایش داد و ستد اطلاعات است. هر گونه اطلاعاتی كه از طریق حواس پنجگانه كسب و در حافظه به منظور بازیابی و استفاده های بعدی، ثبت گردد، در این داد و ستد اطلاعات با حافظه نقش دارد و هر چه اطلاعات دقیق تر و جزیی تر باشد، اثر گذاری آن در راستای تقویت حافظه بیشتر است، چه دقت برای كشف روابط میان مفاهیم و طبقه بندی آنها، و همچنین تشدید دقت بر اثر افزایش تمركز حواس منتج از دقت، به فعال شدن مغز و بویژه نیمكره راست می انجامد كه به معنای افزایش یادگیری و بازدهی است و با توجه به آنكه از جمله معیارهای یادگیری، به خاطر سپاری كامل مطالب و به خاطر آوری ( بازیابی) آن می باشد، می توان گفت افزایش فعالیت مغز موجب تقویت حافظه و آمادگی بیشتر آن می گردد. همانگونه كه اطلاعات دقیق تر و جزیی تر، تأثیر ملموس تر و برجسته تری را بر حافظه دارد، عضله نیز با رعایت برخی اصول و اجرای شیوه های خاص پرورش اندام، ورزیده تر می گردد.

پس در مقام تشبیه حافظه به عضله می توان گفت: هر گاه درصدد انتقال اطلاعات به حافظه برای بازیابی آن برآییم، گامی در جهت تقویت حافظه برداشته ایم، به همانگونه كه حركت بیشتر به ورزیدگی و تقویت عضله می انجامد.

ب- حافظه و انبار

تشبیه حافظه به انبار بر مبنای ویژگی ذخیره سازی در انبار و حافظه است. همانگونه كه مواد و قطعات مورد نیاز برای استفاده های بعدی در انبار ذخیره می شود، حافظه نیز به ذخیره سازی اطلاعات برای استفاده در مواقع مورد لزوم می پردازد. در این ذخیره سازی دو اصل مد نظر می باشد كه عدم رعایت آن اصول، امر ذخیره سازی و استفاده از مواد ذخیره شده را با اشكال مواجه می سازد و گاه به كلی امكان بهره برداری از آن منابع را سلب می كند. آن دو اصل عبارتند از:

1- نظم و طبقه بندی

2- شرایط و فضای مناسب

تردیدی در این امر نیست كه بدون طبقه بندی مواد ذخیره شده و جای دادن هر مورد در جای خویش، امكان استفاده مطلوب و بهینه از انبار و مواد ذخیره شده در آن فراهم نخواهد بود. به طور مثال می توان چند كتاب را بدون رعایت اصول طبقه بندی و نظم، به هر ترتیبی در گوشه ای جای دارد، اما با افزایش تعداد كتابها نمی توا اصل نظم و طبقه بندی را نادیده گرفت و در موقع لزوم و در هر بار به جستجوی میان كتابها برای یافتن كتاب مورد نظر پرداخت. همچنین نمی توان در انبار یك كارخانه كوچك یا بزرگ، كه هزاران قطعه در انواع مختلف نگهداری می شود، اصل نظم و طبقه بندی را نادیده گرفت. در انبارهای مدرن برخی كارخانه ها، كه از ابزار پیشرفته و رایانه برای جای دهی و جابجایی قطعات سود جسته می شود، قطعات با چنان نظمی طبقه بندی و در جای خود قرار داده شده است كه رباط ها با دریافت فرمان، با عبور از ریلها ویا نقاله ها، به برداشتن قطعه مورد نظر و تحویل آن در نقطه فرمان داده شده، می پردازد. عدم رعایت اصل نظم و طبقه بندی منجر به اتلاف منابع و صرف زمان و امكانات بیهوده می گردد كه با كاهش شدید بازدهی، به مقابله با بهره وری- به دلیل عدم تناسب محصول و هزینه- پرداخته می شود. بر مبنای تشابه حافظه و انبار در ذخیره سازی، و لزوم اجرای اصل نظم و طبقه بندی در انبار، می توان به استخراج این اصل پرداخت كه شرط ذخیره سازی اطسلاعات در حافظه برای بهره برداری بهینه در مواقع مورد نیاز، طبقه بندی اطلاعات و ذخیره سازی آن توام با نظم است و چنانچه اصل نظم و طبقه بندی اطلاعات رعایت شود، امكان بازیابی بهینه از اطلاعات ذخیره شده فراهم خواهد بود. طبقه بندی، شكلی از برجسته سازی است، چه موارد به گونه ای نمایان و برجسته در معرض دید قرار می گیرد و در هنگام بازیابی، با به یاد آوردن نقاط برجسته كه بیانگر طبقه های مختلف مطالب است، بازیابی تمامی مطالب هرطبقه صورت می گیرد. بازیابی اطلاعات كه در پی به خاطر سپاری آن حاصل می شود، به معنای داد و ستد اطلاعات می باشد كه تقویت حافظه را به دنبال خواهد داشت. پس:

اصل دوم در ذخیره سازی در انبار، فراهم آوردن شرایط و زمینه و فضای مناسب برای دخیره سازی است. به طور مثال چنانچه به ذخیره سازی میوه در سردخانه می پردازیم، می بایست درجه برودت سردخانه را در حد مطلوب برای نگهداری میوه ها برسانیم و فضایی مطبوع و به دور از هر گونه آلودگی را برای ذخیره سازی فراهم آوریم و یا از افزایش رطوبت بیش از حد استاندارد در انبارهایی كه نگهداری قطعات الكترونیكی و فولادی در آن صورت می گیرد، جلوگیری به عمل آوریم. در چنین شرایطی امكان بهره برداری از انبار مطابق با انتظاری كه از انبار وجود دارد، فراهم خواهد گردید.

بر مبنای اصل تشابه حافظه و انبار، اصل فراهم آوردن شرایط و زمینه مناسب برای ذخیره سازی اطلاعات در حافظه نیز لازم الاجراست. در میان شرایطی كه برای مطالعه ارائه گردید، برخی از آن مباحث به اصل شرایط و فضای مناسب برای فعالیت مغز و ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ارتباط دارد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی تحلیلی برسیستمهای مکانیکی وهیدرولیکی ماشین آلات راهسازی(بیل مکانیکی A۹۰۰وگریدرو)

بررسی تحلیلی برسیستمهای مکانیکی وهیدرولیکی ماشین آلات راهسازی(بیل مکانیکی A۹۰۰وگریدرو)

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 18.139 مگا بایت

بررسی تحلیلی برسیستمهای مکانیکی وهیدرولیکی ماشین آلات راهسازی(بیل مکانیکی A۹۰۰وگریدرو) در ۱۰۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب :

گریدر :
عملیات کاری می توان با گریدر انجام داد :
اجزای گریدر :
گیربکس پاور شیفت ۶WG / Ergo power ۲۰۰ ZF گریدرB HG۱۸۰
تشریح عملکرد Lockup Clutch
گیربکس پاورشیفت ZF ۶WG / Ergo power -۱۹۰
درگیری کلاچ پکها و انتخاب دنده
دیاگرام قدرت
۳- سیستم هیدرولیک : Hydraulic System
پمپ های هیدرولیکی :
شیر کنترل :
ادوات کارساز :
دابل چک ولو : Double Acting Check Valve :
فرمان :
« فشارگیری گریدر HG۱۸۰D »
تشریح مدار هیدرولیک HE ۱۰۰
* عملکرد شیر یکطرفه با تخلیه هیدرورلیکی Pilot Check Valve
* هیدروموتورها Hydraulic Motor
* شیرهای فشار شکن
* چگونگی عملکرد شیر فشارشکن پایلوتی
تصویر شیر تخلیه فشار پایلوتی
* بلوک شیر کنترل بیل هیدرولیکی HE۱۰۰
تصویر های شیر کنترل بیل هیدرولیکی HE۱۰۰
تصویر شیر یکطرفه با تخلیه هیدرولیکی ۲۹
تصویر شیر یکطرفه با تخلیه هیدرولیکی ۲۸
* نحوه عملکرد مدار سرو : Servo System
* مدار فرمان و ترمز : Steering & Braking System
قفل داخلی گیربکس ZF – ۲ HL ۱۰۰ بیل HE ۱۰۰
جدول رفع عیب :

گریدر :

این دستگاه بیشتر به منظور تسطیح جاده ، برای ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عملیات تنظیم شیب وتسطیح دامنه خاکریزها ، خاکبرداریها و یا برای جابجایی خاک و برف روبی و برداشتن لایه های سست سطح زمین و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سازی استفاده می شود.
تجهیزاتی علاوه بر ادوات اصلی کاری گریدر می تواند روی ان نصب شود عبارتند از :
چنگک شخم زن Scarifier و ریپر عقب Rear Ripper و تیغه جلو Front Blade
عضو کار ساز در گریدر تیغه Blade می باشد که در وسط دستگاه نصب شده است . این تیغه می تواند تحت زاویه های گوناگونی کار کند و می تواند حول سه محور مختصاتی حرکت کند .

عملیات کاری می توان با گریدر انجام داد :
۱- پخش کردن مواد خاکی : در این حالت باید دقت شود که ارتفاع توده خاک خیلی زیاد نباشد . زیرا ظرفیت گریدر در این حالت تابعی از قدرت موتور و ارتفاع تیغه می باشد .
۲- حمل مواد به کنار جاده : برای این منظور باید تیغه گریدر مقداری زاویه بگیرد تا مواد را به کناره جاده هدایت کند . در این حالت باید دقت شود مواد حمل شده زیر چرخ عقب قرار نگیرند .
۳- شیب بندی دقیق : برای شیب بندی می بایست تیغه گریدر را مقداری زاویه نسبت به ارتفاع دهیم . برای پر کردن گودال ها و دراوردن شیب می بایست مقداری خاک جلوی گریدر موجود باشد .
۴- کندن جوی : از گریدر می توان برای کندن جویهای V شکل و ذوزنقه ای شکل استفاده نمود . البته عمق ماکزیمم اقتصادی جوی حدود یک متر و عرض قاعده ماکزیمم حدود ۵/۱ متر می باشد .
لازم به ذکر است که بهتر است جویهای با بیش از ابعاد فوق را با خندق کن حفر نمود …

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی نقش EARENDValue در كنترل پروژه

بررسی نقش EARENDValue در كنترل پروژه

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 164

حجم فایل: 279 کیلو بایت

بررسی نقش EARENDValue در كنترل پروژه

فهرست:

عنوان

صفحه

مقدمه

1

مفاهیم پروژه

4

محدودیت‌های مدیریت پروژه

14

برنامه ریزی كلان ، تفصیلی و عملیاتی پروژه

29

مراحل یك پروژه

37

محاسبه زمان پروژه

38

شبكه‌های پرت و سیستم تخمین زمان

45

گام‌های اجرای پروژه و انواع ساختار پروژه

49

معرفی تكنیك EARNED VALUE

55

مقایسه روشهای پیش‌بینی شده دوره طرح متفاوت با استفاده از متریك ارزش كسب شده

68

دودیدگاه در باره EARNED VALUE

87

تفاوت MSP و PrimAvera

94

پروژه طرح افزایش ظرفیت و توسعه سیمان مازندران

101

توضیحات پروژه سیمان مازندران

103

چارت پروژه

104

اجزای تشكیل دهنده پروژه و بررسی پروژه

105

توضیحات،Mazandaran Cement MSP

108

نقش Value engineering در اجرا پروژه

119

فرم ارزیابی پیمانكار

158

مشكلات شركت صنایع آذراب

161

منابع

163

ضمیمه

164

مقدمه :

کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها می باشد . وکسانیکه در مراکز صنعتی و تولیدی کار می کنند نیز در طول خدمت خود با پروژه های صنعتی از قبیل تولید یک محصول جدید، احداث یک واحد تولید مدرن ویا تعمیرات اساسی ماشین آلات سروکار پیدا می کنند وهم چنین افرادی که در سازمانهای غیر دولتی بکار مشغولند نیز در مواقعی خود را با لزوم برنامه ریزی ادارات جدید ، تغییر مکان مراکز کاری که در نوع خود یک پروژه محسوب می شود روبرومی بینند .

برنامه ریزی آموزش واعزام نیروها ی مسلح به جبهه ، تدارک مهمات و تجهیزات و مهمتراز همه برنامه ریزی عملیات نظامی از نمونه های بارز برنامه ریزی یک پروژه پیچیده می باشد که بیشترین وقت مسئولین مربوطه را به خود اختصاص می دهد .

اهداف پروژه :

هر پروژه ای خواه تاسیس یک ساختمان جدید باشد ویا تهیه ماشین آلات وتولید یک محصول تازه ، متضمن صرف هزینه وسرمایه گذاری قابل توجهی میگردد. بازده این سرمایه گذاری واهداف پروژه باید کاملا روشن ومنطقی باشند.کسانیکه مسئولیت تخصیص بودجه وتصویب اجرای یک پروژه را بر عهده دارند باید بطور دقیق از چگونگی صرف پول واهداف پروژه آگاه باشند ، این اهداف بطور کلی در سه گروه به شرح زیر خلاصه می شوند :

1- کیفیت ومشخصات فنی کار تمام شده که در مورد پروژه های ساختمانی مشخصات بنا ومقاومت لازم قسمتهای مختلف ساختمان ودر مورد طرحهای صنعتی ، میزان بازدهی ماشین آلات وحدود دقت قطعات ماشین شده اهداف فنی کار را مشخص می نمایند .

2- بودجه ای که در چهار چوب آن کار باید انجام گیرد .

3- مدت زمان اجرای کار .

معمولا با افزایش وطولانی تر شدن مدت یک پروژه از زمان برنامه ریزی شده آن هزینه های آنهم افزایش می یابد . این افزایش از طرفی بخاطر وجود تورم واز بین رفتن قدرت خرید بودجه اختصاصی طرح واز طرف دیگر بخاطر معطل نگهداشتن نیروی انسانی و تجهیزات بیش از مدت لازم وعدم استفاده از آنها درانجام پروژه های دیگر بوجود می آید . این رابطه روشن ومستقیم بین هزینه وزمان و توجه به اثرات زیانبار عدم اتمام بموقع پروژه، لزوم استفاده از روشهای علمی برنامه ریزی وکنترل پروژه را بیش از پیش آشکار می سازد .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل