کاملترین فایل مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 21 کیلو بایت

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

مفاهیم اساسی تحقیق

نابرابری اجتماعی :

وضعیتی است كه در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد كه افراد و گروه‌ها، یكدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی كنند. از همه مهمتر این كه نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید. مكانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفكیك اجتماعی است. تفكیك اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد كه دسترسی بیشتی به كالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی می‌باشد . این واژه نشانگر آن است كه انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند كه از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده » می‌باشد . (لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7)

اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید كالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به كار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و كم وكیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فكری ارائه كننده تعریف دارد.

لغت نامه انگلیسی اكسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.

1- وضعیتی كه فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.

2- شرایطی كه در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد.

3- شرایطی كه در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بكار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری كه با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریكسان، یعنی حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104)
روسوو نابرابری اجتماعی

ژان ژاك روسو از اولین كسانی است كه در عصر تحولات عظیم صنعتی و فكری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شكل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا ارادة عمومی است كه مانع از آن می ‌شود، حاكمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده كنند. روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هركس باید معین باشد، بلكه به گونه‌ای عمل شود كه هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد كه بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد كه مجبور به فروختن خود شود.
ماركس و نابرابری اجتماعی

برابری به طور كلی، از دیدگاه ماركیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود. به اعتقاد وانكلس محو طبقات بهره‌كش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌كند. از نظر ماركس انتقال مالكیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود كه اكثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همة افراد تأمین می‌كند.

به عقیده ماركس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام كمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و كارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هركس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی كمونیسم است كه امان حذف كامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود كه شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فكری و فرهنگی یك یكایك افراد است.
نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه

ملك (1377) عقیده دارد كه یكی از فرضیات اصلی در زمینه ارتباط توسعه با نابرابری این است ه میان نابرابری بین كشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ونابرابری اجتماعی اقتصادی در درون این كشورها، ارتباط متقابل وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه نابرابری میان كشورهای توسعه یافته و نیافته افزایش یابد، برمیزان نابرابری در كشورهای توسعه نیافته افزوده می ‌شود و برعكس وجود نابرابری در كشورهای توسعه نیافته اهرمی است كه برای تشدید نابرابری جهانی میان كشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته (ملك، 1377: 127)

سیف الهی (1370) پدیده‌توسعه و نابرابری را به صورت مفروضات زیر مطرح نموده است:

1- توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی زادة نابرابری اجتماعی است.

2- نابرابری اجتماعی از یك سو در اثر وجود روابط اجتماعی ناعادلانه در دورن جامعه و از سوی دیگر در نتیجة روابط عادلانه بین جوامع انسانی پدید می‌آیند.

3- نابرابریهای اجتماعی در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهانی، عمیقتر شده است.

4- با عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی پدیدة توسعه یافتگی و نیافتگی به نحو بارزی عوارض نامطلوب خود را آشكار ساخته است.

سیف الهی ادامه می‌ دهد، نابرابریهای اجتماعی در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیقتر و گسترده‌تر یافته است و از مرزهای قدمی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی، فراتر رفته و به صورت مسئله جهانی درآمده است. بنابراین در دنیای امروز منشاء این نابرابری را نه فقط در ساختمانهای جغرفیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی بلكه در ارتباط با كیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست‌تر در ارتباط با كاركرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جسجو كرد. (سیف‌الهی، 1370، 31 – 32 )

ملك به نقل از آندره گوندرفرانك یكی از صاحبنظران در زمینه توسعه و بنیانگذار نظریه وابستگی و توسعه نیافتگی می‌نویسد: جوامع توسعه نیافته جزئی از یك نظام اجتماعی عام جهانی هستند و علت اصلی عقب ماندگی كشورهای توسعه نیافته دربافت خاص وابستگی این كشورهای به قطبهای سرمایه‌داری نهفته‌است وی معتقد است كه این رابطه بسیار نابرابر است. (ملك 1377: 128)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

مقاله پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 48 کیلو بایت

این پایان نامه از سه فصل با عناوین

فصل اول: پست مدرنیسم

فصل دوم: پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

فصل سوم: آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان

تشكیل شده است. در توضیح مطالب مورد بحث در صفحات آتی ذكر این مسأله الزامی است كه قرض من از انتخاب این موضوعات برای ارائه پروژه خود، به هیچ‌وجه این نبوده است كه هر كدام از عناوین طرح شده در این پایان نامه در بعد وسیع بررسی شود اگر چه سعی شده است كه مطالب در این خصوص تا حد امكان مطرح گردد اما واضح است كه پرداختن به هركدام از این مقولات جای بحث فراوان دارد.

فصل اول

پست مدرنیسم

غرش ملایم راه‌آهن خرناس ماشین بخار زوزة باد در میان سیمهای تلگراف، گویای این واقعیت است … كه مغزهای بزرگ زمان در بخش فیزیك، نه در بخش متافیزیك دركارند.

« هیومیلر» 1

حركت به سوی مدرنیسم

غربی‌ها برای آنكه از قرون وسطی بگذرند و مقولات فكری و صورت زندگی قرون وسطایی را نفی كنند رنسانس را برپا كردند كه بازگشتی بود، به میراث كهن یونانی و رومی. جنبش‌های ادبی، هنری، علمی و فلسفی بعد از رنسانس هر یك در برابر مقولات قرون وسطایی به اصطلاح آنتی‌تزی گذاشتند و به این ترتیب تاریخ قرون وسطا جای خود را به تاریخ قرون جدید داد. انسان غربی در برابر تاریخ قرون وسطای خود آگاهانه وضع گرفت و كوشید تا آنرا با ملاك‌های نو خودارزیابی كند و در برابر ملاك‌ها و ارزشها و راه و رسم آن و ضع جدی بگیرد. و از آن نقطه عزیمتی بسازد. اما پای غربی‌ها، كه به جاهای دیگر دنیا باز شد مسأله صورت دیگری پیدا كرد: تمدن غرب تمام تمدن‌های دیگر جز خود را نفی كرد اما این نفی برابرنهادن آنتی‌تزی در برابر تز آنها نبود بلكه برافكندن مكانیكی آنها بود. غربی‌ها سرزمینهای مردمان متعلق به تمدنهای دیگر را به زور تصرف كردند و با زور و تحقیر و توهین خود، روح و جسم آن مردمان را بردة خود ساختند. غربی‌ها تمدن‌های دیگر را از ریشه كندند یا خشكاندند


1 – زمین‌شناسی نامدار اسكاتلندی( 1856-1802)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب جامعه شناسی (1)

کتاب جامعه شناسی(1)

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 2.447 مگا بایت

کتاب جامعه شناسی(1)/سال دوم اموزش متوسطه/رشته های ادبیات و علوم انسانی_علوم و معارف اسلامی/120 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بیماران معتاد تزریقی

بیماران معتاد تزریقی

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 80

حجم فایل: 155 کیلو بایت

بیماران معتاد تزریقی

چكیده

بیماران معتاد تزریقی z. در مطالعات قبل از سال 1970 مالاریای فالسیپاروم و كزاز از موارد شایع در این افراد بود ولی در حال حاضر كمتر دیده می‌شوند، در عوض عفونت با ویروس عفونی در افراد IVDA ارگانیسم‌های نامعلومی مانند سراشیا و سودومونا در نواحی جغرافیایی خاص ذكر شده‌اند. بنابراین روند اپیدمیولوژیك در هر منطقه در IVDA ها مهم است.

جامعة ایران طی دهه‌های اخیر همواره از مشكل اعتیاد رنج می‌برده است. شیوع اعتیاد تزریقی همزمان با انتقال HIV و HCV بر مشكل فوق افزوده است.(9) بر اساس آخرین آمارهای رسمی اكنون سه میلیون و 700 هزار نفر در كشور به مواد مخدر اعتیاد دارند. ازا ین تعداد دو میلیون و 500 هزار نفر سوء مصرف مواد مخدر دارند. این آمار از تعداد معتادان شناسائی شده به دست آمده در صورتیكه شمار معتادان به مواد مخدر در كشور بسیار بیشتر از این میزان است.(6) بر اساس یك بررسی در اواخر سال 1998 ، 2/16 % جمعیت معتاد تحت مطالعه، طی یك ماه منتهی به نمونه‌گیری، تزریق مادة مخدر داشتند. جالب آن است كه 30% كسانیكه تزریق وریدی داشتند از قابلیت انتقال ویروس ایدز از این طریق اطلاعی نداشتند. نیمی از این افراد از سوزن مشترك استفاده می‌كردند. (10) جهت مقایسه در آمریكا تخمین زده می‌شود یك میلیون و دویست هزار نفر، در اتحادیة اروپا هفتصدوپنجاه هزار نفر و در استرالیا صدهزار نفر اعتیاد تزریقی دارند.(11)

امروزه ایدز در رأس علل مرگ و میر جوانان و در رتبه چهارم علت مرگ در تمام سنین قرار گرفته است. تا آخر سال 2000، پنجاه و هشت میلیون مبتلا به ویروس HIV در سرتاسر دنیا وجود داشته‌اند و بیست و دو میلیون نفر به واسطة ایدز جان باخته‌اند.(10) قریب سه چهارم موارد ثبت شده در مالزی‌، ویتنام، چین، جنوب شرقی هندوستان و میانمار، در بین افراد معتاد تزریقی رخ داده است. در غرب اروپا نیز اعتیاد تزریقی عامل 44% موارد جدید ایدز می‌باشد. در ایران 67% افراد HIV مثبت معتاد تزریقی هستند.(5)

علیرغم ابعاد مسئله ، در ایران مطالعات كمی در زمینه تظاهرات بیماری‌های عفونی در معتادان تزریقی انجام گرفته است. به عنوان مثال طی چهار سال گذشته از 1356 مقاله ارائه شده در كنگره‌های سالانه بیماریهای عفونی و گرمسیری تنها دو مقاله در این رابطه بوده است.(2و4)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب جامعه شناسی (2)

کتاب جامعه شناسی(2)

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 96

حجم فایل: 3.125 مگا بایت

کتاب جامعه شناسی(2)/رشته های ادبیات و علوم انسانی-علوم و معارف اسلامی/96 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده ایداز شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل کتاب علوم اجتماعی

کتاب علوم اجتماعی

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 151

حجم فایل: 6.11 مگا بایت

کتاب علوم اجتماعی/دوره پیش دانشگاهی/رشته علوم انسانی/151 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 119 کیلو بایت

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه………………………………… 2

بیان مساله……………………………. 5

اهداف تحقیق…………………………… 7

فرضیه های تحقیق……………………….. 7

تعریف اصطلاحات…………………………. 8

شیوه های فرزندپروری……………………. 8

مكان كنترل……………………………. 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده…………………….. 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………. 13

بعد «گرم» بودن والدین………………….. 13

بعد «كنترل» والدین…………………….. 14

جنبه های مثبت كنترل والدین……………… 15

جنبه های منفی كنترل والدین……………… 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین……………. 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری 19

والدین دارای اقتدار منطقی………………. 20

والدین استبدادی……………………….. 21

والدین آزاد گذار………………………. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه كار (سهل انگار) 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند……….. 25

تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر………. 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری…….. 28

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه………………………………… 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر. 30

درك سازه مكان كنترل……………………. 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر………………. 35

جنبه های منفی احاطه و كنترل…………….. 37

پیامدهای شخصی منفی…………………….. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی………… 39

بررسی مقیاس های مكان كنترل……………… 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از كشور………………………. 42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور…………………………………. 45

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مكان كنترل در گسترة تحقیقات…………………………… 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………… 57

جامعه آماری…………………………… 57

نمونه آماری…………………………… 57

روش نمونه گیری………………………… 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون……… 57

روایی………………………………… 58

پایایی……………………………….. 58

نمره گذاری……………………………. 58

مقیاس مكان كنترل نوویكی – استریكلند

روایی………………………………… 59

پایایی……………………………….. 60

نمره گذاری……………………………. 61

روش تحقیق…………………………….. 62

شیوه اجرای تحقیق………………………. 62

روشهای آماری تحلیل داده ها……………… 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی…………………….. 65

ب – تحلیل استنباطی…………………….. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق……………………………. 75

بحث و نتیجه گیری………………………. 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر…… 77

ب – محدودیتهای در كنترل پژوهشگر…………. 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)…………….. 79

كاربردها …………………………….. 79

منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل دانلود نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز

خرید و دانلود مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز چکیده مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز نیایش نیاز درونی انسان است و بروز این نیاز نیز اجتناب ناپذیر است هنر مربیان و معلمانی كه می‌خواهند چنین رفتاری را به تناسب نیازمندی انسان در افراد فرهنگ سازی نمایند آن است كه زیباترین شكل و شیوه آموزش چنین رفتاری را متناسب با رغبت‌های فر

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 51 کیلو بایت

خرید و دانلود مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز

فرمت ورد

25 صفحه

چکیده مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز:

نیایش نیاز درونی انسان است و بروز این نیاز نیز اجتناب ناپذیر است. هنر مربیان و معلمانی كه می‌خواهند چنین رفتاری را به تناسب نیازمندی انسان در افراد فرهنگ سازی نمایند آن است كه زیباترین شكل و شیوه آموزش چنین رفتاری را متناسب با رغبت‌های فراگیران جستجو نموده و بر اساس آن اقدام نمایند.اگر معلمان بتوانند بسیاری از رفتارهای مطلوب از جمله شركت در مساجد و نماز جماعت را به طور غیر مستقیم و یا ضمنی از طریق بهره گیری از وجود الگوهای رفتاری در نوجوانان به وجود آورند فوق العاده موثر و ارزشمند خواهد بود. در یادگیری ضمنی و یا مشاهده ای به جهت آنكه یادگیرنده آگاهانه و داوطلبانه به موضوع یا رفتار خاصی دقت می‌كند از نگرش مثبت و انگیزه قوی برخوردار است.معلمان و مربیان مدارس به مثابه الگوهای مطلوب جوانان زمانی می‌توانند توفیقات چشمگیری در پرورش یا تقویت احساس مذهبی و رفتارهای دینی از جمله اقامه نماز در مساجد داشته باشند كه شخصیت مذهبی آنها برای جوانان بسیار دوست داشتنی و محبوب باشد. معلمان متعهد و دلسوز و آشنا به مبانی روان شناختی مذهبی سعی می‌كنند در بیان یا ظهور هر اندیشه و رفتار مذهبی احساس خوشایندی در قلوب پاك جوانان پدید آورند.حضور فعال مربیان به همراه جوانان در مساجد علاوه بر فضیلت‌های معنوی به تقویت اكتساب‌های آموزشگاهی نیز خواهد انجامید و حضور چشمگیر امام جماعت مسجد در مدرسه و گفت و گو با مربیان و دانش آموزان و احساس نزدیكی و قرابت با ایشان به این پیوند مقدس شكوه بیشتری می‌بخشد. معلمان متعهد كه بهترین الگو برای جوانان می‌باشند می‌توانند در كلاس‌های درسی خود در كنار تدریس درس مربوطه به آموزش مسائل مذهبی پرداخته و جوانان را نسبت به آنها آگاه و علاقه مند گردانند. از جمله اینكه برای آنها از اجر و پاداش و فواید نماز جماعت در مسجد گفته و هم چنین برای ترغیب بیشتر جوانان به مسجد شرایط لازم را جهت آشنایی و ارتباط آنها با مساجد فراهم آورند و بعضاً می‌توانند فعالیت‌های مذهبی جوانان را در مساجد در دفتر نمره خود ثبت نموده و نمره ای خاص- جهت تشویق جوانان – به آنها اختصاص می‌دهند.

مطرح كردن احادیث و روایات و تعریف خاطراتی از بزرگان در مورد نماز جماعت در مساجد و معرفی كتبی در این مورد به دانش آموزان می‌تواند انگیزه جوانان را برای شركت در نماز جماعت و مساجد مضاعف كند.

در مقاله حاضر قصد داریم به نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز بپردازیم.

کلیدواژه :

معلم-مدارس-نماز-مسجد-دانش آموزان

مقدمه مقاله نقش معلم در رونق بخشی به مساجد و نماز:

ضرورت عقلی وشرعی اقتضا می كند كه قبل از همه باید به محكم سازی واستوار سازی ستون دین پر داخته شود ،وپرداختن به این امر مهم را فرهنگ سازی نماز نام می نهیم . . نماز رکن اصلی دین است و به عنوان نمودی بارز و آشکار از رفتارهای دینی باید اصلی ترین جایگاه ر ادر زندگی مردم داشته باشد . وقتی که خود ر ادر مقام عضوی از پیکره تعلیم وتربیت می بینیم این اندیشه در ذهن ایجاد می شود که واقعاً وظیفه ی تعلیم وترویج اقامه نماز برعهده چه کسی است و با چه کیفیتی وبا چه روش هایی انجام پذیرد ؟ البته در این زمینه نقش معلمان و محققان و مدیران آموزش و پرورش و عالمان فرهنگی به عنوان سکانداران یک نهاد فرهنگ ساز (مدرسه ) حائز اهمیت است.

و…

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 -الگوی قضاوت و عملكرد

طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 الگوی قضاوت و عملكرد

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 29 کیلو بایت

دانلود طرح درس ششم دبستان بر اساس الگویE5 -الگوی قضاوت و عملكرد

جهت شركت در جشنواره ی الگوی برتر تدریس بسیار كامل و درقالب ورد و قابل ویرایش

فایلهایی كه شما دریافت خواهید كرد مجموعا دو فایل ورد هستند كه هر یك مربوط به یكی از الگوهای E5 – قضاوت و عملكرد می باشد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل 500 تست جامعه شناسی

پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی معرفی میکند؟ 1 ( جامعه 2 ( کنش متقابل میان خویشتن و دیگری 3 ( پدیده های جمعی 4 ( نظامِ اقتصادی

دسته بندی: علوم اجتماعی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 135

حجم فایل: 1.77 مگا بایت

پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی –
معرفی میکند؟
1 ( جامعه 2 ( کنش متقابل میان خویشتن و
دیگری
3 ( پدیده های جمعی 4 ( نظامِ اقتصادی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل