کاملترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

تحقیق بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 131

حجم فایل: 11.358 مگا بایت

تحقیق بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………7

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………..9

1-4-2) اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..9

1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………10

1-6) پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………..12

1-7) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………12

1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی………………………………………………………………………………………..13

1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی………………………………………………………………………………13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2) مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………18

2-2-1) کنترل پوسچرال……………………………………………………………………………………………………18

2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………………………………………..21

2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا…………………………………………………………………………………..23

2-2-4) راست قرار گرفتن بدن………………………………………………………………………………………….24

2-2-5) تون عضلانی………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-6) تون پوسچرال………………………………………………………………………………………………………25

2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن………………………………………………………………………………27

2-2-8) راهبردهای فعال……………………………………………………………………………………………………28

2-2-9) تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-10) راهبرد لگن………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-11) راهبرد گام برداشتن…………………………………………………………………………………………….32

2-2-12) تعادل داخلی- خارجی………………………………………………………………………………………..34

2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی……………………………………………………………………………………..34

2-2-14) بیومکانیک های تعادل…………………………………………………………………………………………36

2-2-15) فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………………..37

2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل………………………………………………………………………………..39

2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل………………………………………………………………………………………41

2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………………………………44

2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………………………………………45

2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل…………………………………………………………50

2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………………………………………51

2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………..52

2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………….53

2-5) ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………………….57

2-5-1) شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………………………58

2-5-2) درصد چربی………………………………………………………………………………………………………..58

2-6) تیپ بدنی………………………………………………………………………………………………………………..59

2-6-1) فربه پیکری………………………………………………………………………………………………………….59

2-6-2) عضلانی پیکری……………………………………………………………………………………………………59

2-6-3) لاغر پیکری…………………………………………………………………………………………………………60

2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………………………………………………………..61

2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران……………………………..63

2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………65

2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-2) نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………72

3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………72

3-4) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….72

3-5) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی…………………………………………………………..73

3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا………………………………………………………………….77

3-8) دستکاری دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………………83

3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…………………………………………………………….84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………….84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………86

4-2) بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………..87

4-3) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………119

5-2) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………119

5-3) تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………………120

5-4) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..126

5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین…………………………………………………………………………………..127

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..128

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست شكل ها

صفحه

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده……………………………………………………26

شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال……………………………………………….26

شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل…………………………………………………………..31

شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل……………………………………………………………………….32

شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی……………………………………………………42

شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی………………………………………….46

شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها…………………………………………….49

شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی………………………………………………………………….50

شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل……………………………………..62

شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه………………………………………75

شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه……………………………………………………………76

شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه…………………………………………………………..76

شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج………………………………………………………….78

شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه…………………………………..79

شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی…………………………………………..81

شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا…………………………..82

شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا……………………………………..82

شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت………………………………………….87

شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف…………….89

شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….91

شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….92

شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….93

شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….94

شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….95

شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….96

شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….97

شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….98

شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….99

شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………100

شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………101

شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………102

شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………103

شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………104

شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..105

شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..106

شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..107

شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..108

شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………109

شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………110

شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………111

شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………112

شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………113

شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………114

شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………115

شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………116

شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………117

فهرست جداول

صفحه

جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفكیك جنسیت…………………………………………87

جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان………………………………………………88

جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان در شرایط مختلف…………………….89

جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..91

جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..92

جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………96

جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………97

جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………98

جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………99

جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………100

جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………101

جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………102

جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………………103

جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..104

جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………………………………………………………………………………………………………………105

جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………………………………………………………………………………………………………………106

جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا………………………………………………………………………………………………………………………..107

جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا……………………………………………………………………………………………………………………108

جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………109

جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………110

جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………111

جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………112

جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………113

جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………114

جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………115

جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………116

جدول (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا……………………………………………………………………………………………………………………………………

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی

مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی اصول و مبانی تربیت بدنی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول ومبانی تربیت بدنی

ضروری ترین پدیده ای كه به معنای كامل باید شناخته شود انسان است وبدون شناسایی صحیح وكامل انسانی دستیابی به اهداف واقعی وضروری وحقیقی تربیت بدنی مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطریق میسر است
الف)‌ ازطریق انسان (علم )‌

ب)‌ از طریق خالق انسان (وحی)‌

موضوع كار وبی تربیت انسان است و او از طریق جنبة‌حركتی وبدنی انسان به تربیت او می پرداز پس باید به ویژگی های او و نیازهای مادی و معنوی او،‌اهداف وغایت او آگاهی كافی داشته باشند. انسان به معنای انس یا خو گرفتن می باشد قدیمترین تعریف در مورد انسان به حیوان ناطق كه توسط سیبویه تعریف شده است ( انسان حیوان ناطق است)‌

ابن سینا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نیز است.

درمورد پیدایش روح دو تعریف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ی كاملاً مجرداست كه قبل از تعلق ارتباط با بدن به همین شكل وجود داشته وسپس به بدن مادی پیوستگی وتعلق یافته است .

2ـ نظریه دیگر نفس وروح با پیدایش بدن وجنین آغاز می شود و مراحل وجودی وتجردرا از ضعف به شدت طی می كند تا به تجرد عقلانی برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عمیق و دارای ریشه های فلسفی می باشد وبدن مثل ابزار ی حرف تلقی نمی شود تأثیر متقابل او حیاتی وحالات روحی بر بدن وهمچنین تآثیر ویژگی های جهانی براوحیات وحش به دست خواهد آمد.

ویژگی های اصلی انسان

1- علم و آگاهی

2- میل یا گرایش

3- اختیاریا آزادی

4- قدرت یا توانایی

5- تحول پذیری شخصی

الف)‌علم وآگاهی دونوع داریم

1- حضوری :‌خود آگاهی یا علم انسان به ویژگی های روحی ، قوای جسمی ، اندیشه های خودآگاهی.

2- اكتسابی :‌ علم ما به جهانی پیرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمین ،‌و…..

ب)‌میل وگرایش انسان ؛‌یكی دیگر از ویژگی های روحی انسان تمایلات یا گرایش های متنوع است تمایلات وگرایشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهای متفاوت است وهیچگونه فعل ارادی از انسان بدون انگیزه روانی صادر نمی شود.
مشخصات میل وگرایش :‌

1- میل اساساً موتور محرك در افعال ارادی حیوانی وانسانی است

2- میل شعوری آگاهانه است و مانند میل طبیعی فقط كشش ناآگاهانه نیست.

3- میل شعوری همراه اراده واختیار است

4- اهداف همواره بر اساس امیال شكل می گیرد تا میل به علم نباشد تحصیل علم هدف قرار نمی گیرد.
اصالت فطرت وگرایش های انسانی :‌

خداگرایی وتعلق قلبی به ماورای طبیعت بویژه دین، فطری و ذاتی انسان است گرایش فطری دارای ویژگیهای زیر می باشد.

1- در همه افراد بشر وجود دارد

2- درهمه ادوار تاریخ وجود دارد

3- در همه محیطها واقوام وجوامع به چشم می خورد

4- قابل سلب ونفی كلی از انسان نیستند.‌

5- عوامل خارجی در اصل وجود وعدم آن تأثیر ندارد ولی در فعلیت وعدم فعلیت ولذت ضعف آن نقش دارد.

ج)‌اختیار و آگاهی :‌یكی از ویژ گیهای بشر اختیار و آزادی وقدرت انتخاب گری است اساس تكلیف صواب، عقاب، زشتی وزیبایی ،‌ زیبایی اخلاقی ومسئولیت انسان به این ویژه گی وابسته است . مانند كسی است كه در باغی محصور است ولی در آنجا برای انتخاب میوه وگلهای متنوع آزاد ومختار است.

د) قدرت وتوانایی :‌ هرگونه نیروكه بتواند مبدأ یا منشأ‌كار یا اثری شود.

الف)‌قدرت مادی
ب)‌قدرت غیر مادی

قدرت مادی انرژی یا نیرویی كه موجود در برخی اجسام است كه می تواند منشأ ومبدأ حركت شود كه هم در انسان و هم در غیر انسان وجود دارد مثل قدرت مغناطیسی‌آهنربا وقدرت موجود در آنتی بیوتیك ها قدرت غیر مادی كه هرگونه نیروی غیر مادی را شامل می شود نظیر قوا وكنییات گوناگون نفسانی

تربیت بدنی در قرون وسطی:‌

درفاصله بین قرون پنجم تاشانزدهم میلادی (‌16-5 م)‌ اروپا دوران سیاهی را از نظر علم و دانش ،‌ تعلیم و تربیت و اقتصاد ، پشت سر گذاشت كه به قرون وسطی (سالهای سیاه) ‌معروف است. اروپای قرن دهم فقیر، توسعه نیافته و كم جمعیت بود،‌ فقر تنگدستی و بی توجهی به مسایل بهداشتی،‌ حد متوسط عمر فقط 30 سال بود سفركردن و ارتباط مردم با یكدیگر معمول نبود. تعداد كسانی كه در مدت عمر خود 15 كلیومتر از زادگاه خود دور شده وبجای دیگر سفر كرده بودند از صدی بیست مردم كمتر بود. مردم اروپای غربی از سه طبقه تشكیل می شدند. فئودالهای بزرگ ،‌روحانیون ، روستائیان.

دهقانان وصنعت گران مطلقاً سواد نداشتند . امپراطور هانری چهارم را تنها به دلیل خواندن ونوشتن می ستودند، كلیسا به روحانیون نیاز داشت كه بتوانند بخوانند و بنویسند لذا پی قرون متمادی تعلیم وتربیت در انحصار روحانیون بود.

تربیت بدنی در دوره پهلوی :

با روی كار آمدن رضاخان غرب گرایی سرعت بیشتری گرفت ، حرفهایی چون حذف روحانیت تغیر شكل لباسها ملی و جایگزین انیفرمهای فرنگی و كشف حجاب،‌ اخذ تمدن فرنگی شتاب بیشتری می گیرد لذا ورزش و تربیت بدنی از چنین بلای فرهنگی در امان نماند بطور یكی دراولین فعالیت انجمن تربیت بدنی كاملاً خط وابستگی به غرب مشهور است.

اولین انجمن تربیت بدنی بصورت رسمی و قانونی سال 1313 تشكیل شد ریاست عالی آن را محمد رضا پهلوی به عهده داشت .مهمترین فعالیتهای انجمن عبارت بودند از 1-تهیه كتب ومقررات ورزش وپیش آهنگی مدرن اروپایی برای ورزشكاران ایرانی . 2- تربیت تعداد ورزشكار و مربی زیر نظر ( گیبسون)‌ كارشناس آمریكایی.3- تشكیل باشگاههای ورزشی ، اردوهای تابستانی وشركت در المپیك 1936 برلین .

سال 1317 اولین دانشرا تربیت بدنی پسران دایر شده كه پس از 3 سال تعطیل شد وبار دیگر كارخود را از سال 1320 آغاز كرد.

دراصفهان نیز رشته تربیت بدنی از سال 1330 دایر گشت.

دانشرای عالی نیز از سال 1335 رسماً دوره كارشناسی تربیت بدنی را تأسیس نمود.

دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران سال 45،‌46 ومدرسه عالی ورزش وابسته به سازمان تربیت بدنی كه بعدها به دانشكده تربیت بدنی وعلوم ورزش (دانشگاه تربیت معلم)‌ موسوم گردید و از سال تحصیلی 51-52 كار خودش را آغاز كرد و از سال تحصیلی 54-53 دوره كارشناسی ارشد تربیت بدنی را دایركرد. دانشگاههای جندی شاپور وگیلان نیز در سالهای آخر دورة‌پهلوی به پذیرش دانشجو تربیت بدنی مبادرت ورزیدند.
مختصری برتربیت بدنی در عصر جمهوری الاسلامی:‌

1ـ توجه سازمانی ومنطقی عمیق به ورزش مستقل بانوان.

2-رعایت موازین اخلاقی وانسانی در كلیه شئون ورزش .

3- جلوگیری از بردگی ورزشكاران درنظام تبلیغاتی تجار وسرمایه داران .

4-توسعه مراكز علمی وكاربردی برای آموزش مربیان تربیت بدنی وهمچنین تأسیس دوره های كارشناسی ارشد و دكتری .

5- رواج مسابقات ورزش درسطوح مختلف سنی متناسب با فرهنگ اسلامی .

1- احیا ورواج فرهنگ ورزش پهلوانی.

2- اشاعه فرهنگ فتوت در بین جوانان از طریق اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی.
شناخت اصول ومبانی تربیت بدنی:‌

كلمه اصول به معنی اصل ، ریشه ها ، زیر بنا و زیر ساختهای اصلی است در واقع اصول دو پدیده اساس و بنیان آن پدیده را تشكیل میدهد،‌اصول یعنی حقایق و واقعیتهایی كه به عنوان تعین روشها مورد استفاده قرار می گیرد. اصول در علم فلسفه، دین و اعتقادات نقش بازی می كند:‌ (اصل بقاء ماده در فیزیك)‌مبانی یعنی مبنا، ‌بناها و بنیان ها یا پی ها و شالوده ها و ساختمانها. در واقع مبانی هر پدیده یا علمی متضمن پایه ها، ‌چهارچوب ،‌ و ساختار اصلی آن علم یا پدیده است.

تربیت به معنی پرورش كه از كلمه عربی رب به معنی پروردگار گرفته شده است . تربیت بخش مهمی از نظام آموزش و پرورش هرجامعه را تشكیل می دهد. حركتی تكاملی وتدریجی است به منظورهدایت فردازآنچه هست به آنچه باید بشود.

منابع اصول 1- اساسی ترین بخش منابع تربیت بدنی هرجامعه نظام عقیده آن جامعه است (اعتقادات وباورها)‌

2-علوم انسانی كه شامل تاریخ فلسفه،‌جامعه شناسی،‌روانشناسی،‌مردم شناسی، منابع درجه دوم را در تربیت بدنی شامل می شود.

1- علوم پایه بویژه ،‌زیست شناسی یا فیزیك یا فیزیولوژی علومی هستند كه مربی تربیت بدنی را با ساختار مادی پیكر آدمی وقوانین حركت وكاركردهای دستگاههای مختلف بدنی آشنا می كند.

از جمله مشخصات اصول طبیعت جهانی بودن وجاودانه بودن است كه در ذات خود دارا می باشد.

تغیرپذیری اصول:‌

دانشمندان اسلامی معتقدند برخی اصول تغیر پذیرند وبرخی دیگر تغییر ناپذیر، در اسلام دو دسته مقررات وجود دارد كه اول مقررات ثابت براساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است كه دین و شریعت اسلامی نامیده می شود دوم مقررات قابل تغییر وجود دارد كه به جهت ومصالح مختلف زمان و مكان اختلاف پیدا می كند.

تعریف مبانی تربیت بدنی :‌ بررسی اصول وشالوده هایی كه از منابع دینی علمی وفلسفی در تربیت بدنی استفاده می شود.

موضوع اصولی ومبانی تربیت بدنی چیست :‌ مبحثی است كه اساس و بنیان و ساختار و اهداف و ارزشهای ورزش وتربیت بدنی را مشخص می كند.

تربیت بدنی علمی مركب است از علوم :

فیزیولوژی ورزشی

طب ورزش

بیومكانیك : شناخت حركات بدنی

حركات شناس : از نظر هنر و زیبایی شناسی حركات

– فلسفه تربیت بدنی :‌ تاریخ

– رشد و تكامل حركت

– تربیت بدنی تطبیقی

– جامعه شناسی ورزش

– حركات اصلاحی :‌ضعف ها و مشكلات مختلف ساختار بدن را برطرف می كند.
نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت:‌

از آنجائیكه تربیت بدنی بخش تكمیلی وجدا نشدنی از تعلیم وتربیت است بحث پیرامون تأثیر تربیت بدنی وتعلیم وتربیت یكی از موضوعات ضروری در درس اصول ومبانی تربیت بدنی است .بدیهی است كه شناخت متقابل اهداف آرمانها ، اصول و روشهای تعلیم وتربیت دیدگاه وسیعی از تربیت و مسائل آن به دانشجویان و در نهایت مربیان تربیت بدنی عرضه می كند.

مفهوم تعلیم وتربیت :‌ جان دیوید می گوید:‌تعلیم وتربیت از نظر باز سازی وقایع و رخدادهای زندگی برای معنی دار شدن وقایع و حوادث جدید براساس تجارت پیشین می باشد و تربیت فرد عبارتست از :‌تمام اعمال از بدو تولد تا لحظة‌مرگ (‌می تواند در مسافرت،‌ در زمین بازی و یا در كتابخانه تعلیم و تربیت صورت گیرد )‌

استاد مرتضی مطهری می گوید:‌ تربیت عبارتست از پرورش دادن یعنی به فعلیت در آوردن استعداد های درونی فرد.

تعلیم وتربیت در سه حوزه

1) یادگیری شناختی

2) احساس عاطفی

3) روانی حركتی اتفاق می افتد.

ارتباط حوزه های شناختی ، عاطفی ،‌ روانی حركتی و رابطه آنها با نیازها و وظایف تكاملی.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 225 کیلو بایت

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

هدف : مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های (HDL LDL TC TG) پلاسمای خون غیر ورزشکاران بود.

روش تحقیق :

24 نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکاردانشگاه شهید بهشتی در این تحقیق شرکت کردند و بر حسب سن،وزن و شاخص آمادگی هوازی بطور همگن به دو گروه تمرینی طناب زدن و دویدن تقسیم شدند.

میانگین، سن، قد ،وزن وVo2max گروه طناب زدن(6/25 سال،1/172 سانتی متر ، 99/72 کیلوگرم،28/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و درگروه دویدن(6/26 سال،7/174 سانتی متر،40/72 کیلو گرم،93/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه )بود. هر یک از گروه ها به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه 55-50 دقیقه و با دو الگوی شدت تمرینی متغیر(70-60 درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته اول و 80-70درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته دوم) به تمرین پرداختند که برای کنترل شدت تمرین،ازضربان سنج استفاده شد.قبل و بعد از برنامه تمرینی، آمادگی هوازی ­و برخی متغیر های لیپیدی و لیپوپروتئینی از جمله سطح HDL،LDL،TC ،TG اندازه­گیری شدند.درنهایت 20 نفر از آزمودنی ها تحقیق را به پایان رساندند.برای تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق از آزمون آماری t-student (همبسته و غیر همبسته) درسطح معنی داری(05/0p ?)استفاده شده است.

یافته­ ها: بررسی ها نشان داد که هشت هفته تمرین منتخب طناب زدن و دویدن موجب کاهش معنی دار سطوح LDL TC TG،نسبت LDL/HDL وافزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود. همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که بین اثردو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی (HDL LDL TC TG) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری: از آنجایی که بین اثر دو برنامه تمرینی منتخب ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد،بنابراین می توان از برنامه تمرینی طناب زدن به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر روش های متداول چون دویدن،استفاده کرد.

واژه­های­کلیدی: برنامه تمرینی طناب زدن،برنامه تمرینی دویدن ، عوامل خطرزای قلبی- عروقی

ازاوائل قرن بیستم تاکنون الگوی مرگ و میر بطور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. مقارن با سال 1900 میلادی بیماریهای عفونی مثل آنفلوآنزا، ذات الریه وسل مهمترین علل مرگ و میرانسان بودند ولی به تدریج با بهبود خدمات بهداشتی در کشورهای توسعه یافته ،علل مرگ و میر انسانها نیزتغییرکرده به طوری که هم اکنون بیماریهای غیرواگیردارومزمنی چون، بیماریهای قلبی- عروقی،سرطانها، بیماریهای عروق مغزی به ترتیب از مهمترین علل مرگ ومیر در جهان به حساب می آیند(2).براساس آمارسازمان جهانی بهداشتTPTP[1]PTPT، بیماریهای مختلف قلبی- عروقیTPTP[2]PTPT ،تقریبا با 7/16 میلیون قربانی در سال،حدود 29درصد مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص داده است(11).طبق آمار وزارت بهداشت در کشور ما نیز حدود 38 در صد مرگ ومیر ناشی از بیماری های مختلف قلبی- عروقی است.مطالعات همه گیر شناسیTPTP[3]PTPT وبالینیTPTP[4]PTPT دراز مدتی چون تحقیقات فرامینگهامTPTP[5]PTPT نشان داد که عوامل مختلفی می توانند درایجاد این گونه بیماریها نقش داشته باشندکه انجمن قلب آمریکا[6] این عوامل را به دو گروه تقسیم کرده،گروه اول شامل افزایش فشار خون، چاقی و اضافه وزن، مصرف سیگار و تنباکو، دیابت شیرین، افزایش کلسترول، عدم فعالیت بدنی، استرس ومصرف الکل می باشنندکه قابل تغییرند ومی توان آنها را با روشهای مختلفی کنترل یا درمان کردوگروه دوم که غیر قابل تغییرندو شامل جنسیت، افزایش سن، وراثت و نژاد می باشند(6) در طول چند دهه اخیر نقش لیپوپروتئین‌ها وارتباط آن با بیماریهای قلبی- عروقی از سوی محققان مورد توجه زیادی قرار گرفته است(26)و نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر این است كه نحوة متابولیسم، میزان ونوع لیپیدها، بخصوص لیپوپروتئین‌های خون در بروز و تشدید بیماریهای قلبی- عروقی نقش اساسی دارند(4)به نحوی که اختلال درمتابولیسم ودر نتیجه برهم خوردن غلظت لیپیدهاولیپوپروتئینها ازعلل اصلی بروز بیماریهای قلبی- عروقی می باشند(7) تغییرات نامطلوب درغلظت لیپیدها ولیپوپروتئینهای خون ازمهمترین عوامل خطرزای بیماریهای قلبی- عروقی هستند که باروشهای مختلفی ازجمله، دارودرمانی وافزایش فعالیتهای بدنی اصلاح وتعدیل می شوند(4) اگرچه داروهای مختلفی مثل نیاسین[7]،استاتین[8] وآسپرین[9] درجهت کاهش عوامل خطرزای بیماریهای قلبی- عروقی مورد استفاده قرارمی گیرند(14،13)اما نتایج برگرفته شده ازمطالعات گسترده در این زمینه نشان داده که انجام تمرینات منظم ورزشی یکی ازموثرترین روش برای پیشگیری و درمان اولیه این بیماریها بحساب می آید(3) تحقیقات سیستماتیک درمورد ارتباط بین فعالیت های بدنی و سلامتی از نیمةدوم قرن بیستم شروع شد جایی که جرمی موریس وهمکاران[10] به بررسی ارتباط بین روش زندگی غیرفعال و بیماریهای قلبی پرداختند.(31) و تا کنون پژوهش های زیادی نشان دادند كه بین فعالیت بدنی وخطرات ناشی ازبیماریهای قلبی[11] نیزرابطه معكوس وجوددارد(32،25،20،19). اودنوان وهمکاران[12] در سال 2005 در تحقیقی به بررسی اثر شدت تمرینات ورزشی بر آمادگی هوازی وعوامل خطرزای بیماریهای قلبی- عروقی پرداختند.64 مرد غیر فعال بطور تصادفی در سه گروه1- فعالیت متوسط(400 کیلو کالری در هفته وبا شدت درصد60 حداکثر اکسیژن مصرفی) 2- فعالیت شدید(800کیلو کالری در هفته با شدت 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)3- گروه کنترل قرار گرفتند و به مدت 24 هفته به فعالیت پرداختند.نتایج نشان داد که تغییرات سطح HDL LDL TC وغلظت فیبرینوژن در دو گروه تمرینی مطلوب بود ولی فقط تمرین با شدت بالا موجب تغییرات معنی دار درغلظتHDL LDL TC شده است(16).

کوئیلارد وهمکاران[13] در سال 2001 ، پاسخ متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی را بعد از20 هفته تمرین استقامتی در گروههای مختلف مورد بررسی قرار دادند.در این تحقیق200 آزمودنی(79 پدر و 121 پسر)در چهار گروه1- سطح TG پایین وHDL بالا(گروه نرمال) 2- TG و HDL پایین 3- TGسطح و HDL بالا 4- سطح TG بالا و HDL پایین قرار گرفته وسپس در 60 جلسه روی دوچرخه کار سنج وبا شدتهای55،65،70،75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه(4 جلسه در هفته، هر جلسه 30 تا50 دقیقه)به تمرین پرداختند.برخی متغیرهای فیزیولوژیکی ونمونه های خونی آزمودنیها در قبل و بعد از برنامه،جمع آوری شد.بررسی ها نشان داد که در حالت پایه،چربی شکمی افراد گروه با TG بالا و HDL پایین نسبت به گروه نرمال و گروه با TG و HDL پایین،بیشتر بوده است. افزایش 4/0 درصدی وغیر معنی دار سطح HDL در گروه دوم بیانگر این است که تمرینات ورزشی تاثیر معنی داری در افزایش سطح HDL نداشته ولی در گروه با TG بالا و HDL پایین افزایش سطح HDL معنی دار بود.همچنین کاهش سطح TG در هر دو گروه با سطح TG پایین، نیز معنی دار بوده است ولی کاهش آپوپروتئین B فقط در گروه باTG بالا و HDL پایین مشاهده شده است(12).

روش آماری:

برای توصیف داده ها از شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) آمار توصیفی استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای درون و برون گروهی به ترتیب ازآزمون های آمار استنباطی t-student همبسته و غیرهمبسته به کمک نرم افزارآماری5/11- spss استفاده شده که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیزسطح معنی دار(05/0?P) در نظر گرفته شده است.

نتایج آماری مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون متغیر های تحقیق در دو گروه تمرینی طناب زدن ودویدن و همچنین نتایج آماری مقایسه اثر دو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های پلاسمای خون غیر ورزشکاران به ترتیب در جدول (4)و (5) مشخص شده است.

نتایج آماری مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون متغیر های تحقیق در دو گروه تمرینی طناب زدن ودویدن و همچنین نتایج آماری مقایسه اثر دو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های پلاسمای خون غیر ورزشکاران به ترتیب در جدول (4)و (5) مشخص شده است.

در همین رابطه، بررسی ها نشان داد که هشت هفته برنامه­ تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن ، تغییرات مطلوبی در متغیرهای لیپیدی و لیپوپروتئینی ایجاد می کند. به طوری که موجب کاهش معنی دار سطوح LDL TC TG و نسبت LDL/HDL و افزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بین اثردو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی (HDL LDL TC TG) و نسبت LDL/HDL تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که برنامه تمرینی منتخب طناب زدن موجب کاهش معنی دار سطح LDL TC TG ،نسبت LDL/HDL و افزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود.تحقیقی در زمینه تاثیر گذاری یک برنامه تمرینی طناب زدن بر غلظت متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی مشاهده نشد.اما اطلاعات موجود بیانگر آن است که تمرینات هوازی دركاهش سطح LDL وTC و TG و افزایش HDLنقش مهمی دارند(16).بطوریکه انجام فعالیت هوازی با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب موجب بهبود سطح لیپوپروتئین ها می شود(26).سیسترون و همکاران (2000)در تحقیقی نشان دادندکه ­اگر چه تمرینات ورزشی شدید و کوتاه مدت(اسکات،پرس،وباز کردن زانو) در ترکیب بدن وترکیب تارها تغییر قابل توجهی ایجاد می کند، ولی بر غلظت لیپید ها ولیپوپروتئین های سرم افراد غیر ورزشکار،تاثیر معنی داری ندارد(28).احتمالا به این دلیل که برنامه تمرینی از نوع بی هوازی بوده است.و این در حالی است که اغلب تحقیقات بین تمرینات هوازی و بی هوازی و تمرینات کم تحرک تفاوتهایی قائل شده اند. از آنجایی که الگوی برنامه منتخب طناب زدن از نظر شدت،مدت وتکرار تمرینات با شرایط تمرین هوازی مطابقت داشت،لذا این روش نیز توانسته برمتغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی تاثیر مطلوب ومعنی داری داشته باشد.همچنین تجزیه وتحلیل آماری نشان دادکه هشت هفته تمرین منتخب دویدن نیز بر متغیرهای لیپیدی و لیپوپروتئینی تاثیر مطلوب و معنی داری دارد.به نحوی که باعث کاهش معنی دار سطح LDL TC TG ،نسبت LDL/HDL و همچنین افزایش سطح HDL پلاسمای خون غیر ورزشکاران می شود.در تحقیق جانسون وهمکاران (2003)، برنامه های تمرینی دویدن وراه رفتن با میزان وشدت های مختلف،تاثیر مطلوبی بر متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی ایجاد کرد ولی­سطح HDL فقط در گروه با شدت و میزان بالای تمرین، بطور معنی داری افزایش داشته است(21).درتحقیق اودنوان وهمکاران(2005) نیز گروه تمرینی با شدت بالا،تغییرمطلوب ومعنی دار در سطح HDL LDL TC را تجربه کردندکه این تغییرات مطلوب در گروه با شدت متوسط از نظر آماری معنی دار نبودکه احتمالا علت اصلی این مسئله اختلاف شدت تمرین دوگروه می باشد(16).

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا)

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 17 کیلو بایت

مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

برای شناسایی موانع آ‎گاهی باید اول خود آگاهی را تا حدودی شناسایی كنیم و برای این منظور سؤالی به این مضمون مطرح می‎شود ، كه آگاهی چیست ؟ چه فرقی با دانش دارد ؟ و … كلاً دونوع سؤال اساسی وجود دارد . یكی از نوع بودشی و نوعی دیگر دانشی است . برای سؤالات دانشی می‎توان جوابی با كلمات و واژه ها و منطقی كه قابل انتقال باشد، پیدا كرد ، اما برای سؤالات بودشی تنها می‎توان جوابی نزدیك به كیفیت جواب سؤال پیدا كرد كه به راحتی قابل انتقال نیست و اصلاً جواب واقعی نیست بلكه تنها فلش و راهنمایی است در درون خود فرد كه جواب را كه یك كیفیت است در درون خود تجربه كند . در مكتب TM مثال جالبی از این مورد وجود دارد كه مثلاً شما چگونه می توانید توت فرنگی و یا مزه آنرا برای كسی كه توت فرنگی را نخورده توضیح دهید و یا داستان فیل و شمع در مثنوی معنوی مولوی كه می گوید: فیلی از هندوستان در شهری كه مردمش تا به حال فیل ندیده بودند آوردند و آنرا در یك خانه تاریك گذاشتند و به هر كسی گفتند : بروید و بگویید آن چیست . یكی رفت و خرطوم فیل را لمس كرد و گفت یك مار بزرگ و دیگری گوشهای فیل را لمس كرد و گفت : بادبزنهایی بزرگ و …كه اگر یكی از آنها شمعی در دست داشت می توانست واقعیت فیل را ببیند و یا گفته معروفی كه، دائوئی كه به نوشته در آید دائو نیست . سؤالات مربوط به آگاهی هم از نوع بودشی است و تنها می‎توان با دانش ، فلشی برای راهنمایی حقیقت جو درست كرد تا او خود آنرا در درون خود تجربه كند . آگاهی را تعریفهای مختلفی كرده اند كه از جمله آنها می‎توان به هوشیاری یا حساس بودن معنا كرد ، نه تفكر و نه دانش صرفاً هوشیاری و زنده بودن ، رابطه هر چیزی با مبدأ اصلی آن ، كیفیتی از هوشیاری برتر ، تجربه ای از بسط و گسترش ، ماهیتی از بودن و …. ولی در كل آگاهی، نه دانش است و نه احساسی خام بلكه به وسیله این ابزار به كیفیتی از هوشیاری و بودش می رسیم كه به آن مرتبه ای خاص از آگاهی می گویند . حال می رسیم به تعریف آگاهی برتر . آگاهی برتر مفهومی است نسبی ، مثلاً ممكن است سطحی از بودش كه برای فردی آگاهی برتر نامیده می‎شود سطحی باشد كه اكنون فرد دیگری در آن باشد ویا از آن گذشته باشد . اما در تعریفی كلی می‎توان گفت : آگاهی برتر سطح و كیفیتی از بودش[1] است كه بالاتر و برتر از بودش كنونی فرد می‎باشد كه در معنایی كاربردی تر، لطیف تر ، پرنورتر ، رهاتر و بسط یافته تر از آگاهی فعلی است . برای آگاهی از بودشی نو موانعی در فرد وجود دارد كه قسمتی از آنها خودآگاه وقسمتی دیگر از آنها ناخودآگاه هستند كه در عملكرد فردخود را نمایش می دهند . برای شناخت این موانع و برطرف كردن آنها می بایست فرد مشاهده گری درگیر با موضوع باشد یعنی در حین اینكه درگیر موضوع باشد بتواند خود و موضوع را بدون قضاوت و تجزیه تحلیل نظاره و مشاهده كند . باید توجه داشته باشید كه الكترون با توجه به نور كه به آن تابیده می‎شود جای خود را تغییر می‎دهد . « مشاهده و مشاهده گر ». مثلاً در یك مشاجره سه نوع برخورد می‎شود اولی كه خود را كاملاً درگیر مشاجره می كنند و از خود غافل می‎شوند و درگیر احساسات ، عقاید و تجزیه تحلیل های قضاوت گونه خود می‎شوند ، نوع دیگر خود را درگیر موضوع نمی كند و سعی می‎كند خود را وارد آن نكند و در خود فرو می رود و از موضوع غافل می‎شود و نوع سومی هم وجود دارد كه فرد بالاترین درگیری را با موضوع پیدا می‎كند ولی در عین حال خود و موضوع را مشاهده كرده و درسهایی برای بودشی نو از آن می‎گیرد .1 حال به بررسی بعضی از این موانع می‎پردازیم البته موانع بسیار دیگری وجود دارند كه شناسایی و برطرف كردن آنها برعهده خود حقیقت جو می‎باشد و اینها تنها می‎توانند راهنمایی برای یافتن بقیه آن باشد. حال به بررسی برخی از آنها می‎پردازیم .

عدم كنترل بر احساسات و افكار :

گوئی انسان ماهیت خود را از دست داده وفراموش كرده است كه احساسات و افكار ابزاری هستند برای زندگی بهتر چون یا احساسات از هم گسیخته راهبری او را در زندگی بر عهده دارد و یا افكاری محدود و بسته اورا محدود می كند . انسان حتی نمی تواند از بروز احساسات منفی خود در خود جلوگیری كند و یا با منطقی ناقص ،خود را بر حق می داند تا دیگران را كشتار كند و حق دیگری را پایمال كند .

پیش چشمت داشتی شیشه كبود

زان سبب دنیا كبودت می نمود

تمرین 1: الف : زندگی خود را مشاهده كنید و ببینید در كجاها درگیر خوشایندها و ناخوشایندهای بوده اید از خود بپرسید برای چه ؟ چرا ؟ آیا این طرز نگرش صدمه ای به من در آن رابطه نزده است ؟

تمرین ب : علامتی برای خود مثلاً یك علامت ضربدر بر دستتان بزنید و هر بار كه در حال تجزیه و تحلیل و قضاوت بودید و یا از چیزی خوشتان آمد و یا بدتان آمد ،درحالی كه با موضوع درگیر می شوید ، خودتان ، احساستان و افكارتان را نظاره كنید بدون هیچ قضاوتی ومقایسه ای فقط و فقط مشاهده كنید بدون هیچ پیشداوری و بعد آنها را در دفتری یادداشت كنید و فكر كنید آیا می‎شد احساس یا فكر دیگری می كردم كه مرا در برخورد و كیفیت برتر یاری كند . حداقل 5 مورد از آن افكار را بنویسید و فكر كنید چرا اینگونه برخورد نكردید .

2- ترس ومقاومت در برابر تغییر :

ممكن است این اندیشه را شنیده باشید كه « ترك عادت موجب مرض » این یك واقعیت وجودی در بشر و برای ذهن است .

ذهن كه خود توده ای از انرژی وقتی به چیزهایی عادت می‎كند شیارهایی از انرژی در درون خود درست می‎كند ، كه حركت بر روی این شیارها یا انجام عادتها موجب لذت و تغییر آنها موجب ترس می‎شود . بشر از كودكی توسط خانواده و جامعه برنامه ریزی می‎شود و الگوهایی تكرار ‎شوند و یا عاداتی و یا منطقی به او داده می‎شود . این عادات باعث یك عملكرد تكراری و الگودار می‎شود كه كاملاً خشك و بی روح است . یكی از كاركردهای شناخت و آگاهی تغییر این عادات و الگوها و نگرش هاست كه این باعث مقاومت و ترس فرد می‎شود . راهكار این موضوع پذیرش است كه تنها با تغییر نگرش به وجود می‎آید . تنها یك حقیقت جو است كه به دنبال تغییر خود و یافتن بودشی نو می‎باشد و با شجاعت در راه تغییر نگرش خود گام بر می دارد و در برابر هر آگاهی جدیدی نه آنرا رد می‎كند و نه آنرا قبول می‎كند بلكه به عنوان یك محقق بر روی آن فكر می‎كند و اگر آنرا مناسب تشخیص داد به آن عمل می‎كند .

پندار یا خیال و تخیل :

تخیل یكی از استعدادهای بسیار خلاق بشری ونیروی محركی برای انسان است . در پس هر اختراعی ، در ذهن خالق آن تخیل آن بوده است . اما روی دیگر تخیل ، خیال بافی است كه مانعی قدرتمند و موذیانه در برابر توانایی ما برای نفوذ به آگاهی برتر می باشد . توسط خیال بافی بخش عمده ای از انرژی توجه ما را هدرمی رود . بخش اعظم آنچه ما تفكر می گوییم خیال پردازی بیش نیست . در تخیل فرد اتكاء اش برخود است و قائم به ذات است ولی در خیال پردازی قالیچه ای از آسمان می‎آید و فرد را به آرزوهایش می رساند . خیال پردازی نوعی فرار و روبرو نشدن با واقعیت است. فرد قدرت و شجاعت برخورد با واقعیت را ندارد پس خود را در خیالاتش غرق می‎كند تا از درد و رنجی كه می كشد فرار كند . خیال پردازی ما را از زندگی در اكنون جاودانه باز می دارد و كیفیت توجه را پراكنده می‎كند . ما حتی خودمان را از كیفیت خیالی اشباع كرده ایم ، خیالاتی همچون عشق ، روراستی و … خیال بافی فرد را در خوابی عمیق به اندازة عمر فرو می‎برد و به جای اینكه دست به عمل بزنیم ، نظریه می‎دهیم و دچار تئوری می شویم .

2-من یا خطاهای شناختی « وابستگی به شكلها »

مانع بعدی كه باید مورد توجه قرار گیرد ، چیزی است كه انرژی را همانند رؤیا بافی به بیرون منتشر نمی سازد بلكه آن را به واسطه یك موضوع خارجی و یا یك كیفیت روانی و درونی از ما بیرون می كشد . این كیفیت همان من یا همذات پنداری خود با روابط، نقش ها ، خوشایند و ناخوشایندهایمان و قوتها وضعفهایمان است و كلاً با تمام مالیكت هایش . انسان متوجه نمی‎شود كه در حال همذات پنداری است و چگونه خود را با نقش هایی كه بازی می‎كند یكی پنداشته و خود را از بودش واقعی اش باز می دارد و دلیل اصلی آن كه او نمی تواند توصیفش كند و آنرا شناسایی كند این است كه همه انسانها كم و بیش در آن قرار دارند و یك مورد مشترك است . فلسفة شرق این حالت را وابستگی می‎نامند كه شناسایی خود با چیزی است در بیرون از خود فرد. چون انسان ماهیت اصلی خود را شناسایی نكرده است ، از نقشها ، مقام و هرچیزی كه در بیرون از او وجود دارد هویت می‎گیرد . حتی نسبت به احساسمان ، عقایدمان یكی می‎شویم اگر كسی به ما بگوید كه فكر و عقیده ات غلط است انگار كه به ما توهین كرده است و ما در صدد انتقام از او برمی آییم و با او می جنگیم . ما حتی تبدیل به تملكات خود می شویم ، به ماشین من صدمه می‎زنی ، من ناراحت می شوم و از تو انتقام می گیرم . این به این معناست كه ما نه فقط با تملكات و شغلمان و روابطمان یكی می شویم بلكه همچنین با قوانین اجتماعی و برنامه ریزی و سنتها و … هم یكی می شویم مثلاً تماشاچیان متعصب فوتبال را در نظر بگیرید حاضرند به خاطر تیمهایی سرهمدیگر را بشكنند . و حتی در سطحی بالاتر یكی شدن با جسم و احساسات و افكار و عمل بر اساس آنها ، مثال بارز آن عیسی بودن كه بر صلیب خود را با جسمش یكی نمی دانست و حتی آنجا هم به هم عشق داشت و یا با یك حرف خوشایند یك نفر شاد و با حرف دیگری ناراحت می شود .

در پی همذات پنداری ، خطاهای شناختی فراوانی مانند تعمیم ، عواطف منفی ، درگیری ، تفسیر ، عنصر خودی و …. بروز می‎كند . كار اصلی از بین بردن روی همذات پنداری عملاً از آنجا آغاز می‎شود كه بپذیریم آن وجود دارد . بنابراین نخستین كار مشاهده است . هر چه جدی تر و عمیق تر مشاهده كرده وبه پوچی این موضوع پی ببریم كمتر با وقایع و امور بیرون یكی شده و كمتر تأثیر می گیریم و می توانیم انرژیمان را باز پس گرفته و رها باشیم و كنترل زندگی ، افكار ، احساسات و خودمان را در دست بگیریم .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل چکیده متون رشته تربیت بدنی مختص شرکت در ازمون های استخدامی

چکیده متون رشته تربیت بدنی مختص شرکت در ازمون های استخدامی

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 836

حجم فایل: 30.669 مگا بایت

مجموعه چکیده مطالب لازم برای شرکت در ازمون های استخدامی مربوط به رشته تربیت بدنی از جمله :

روانشناسی رشد

کلیات روش ها و فنون تدریس

سنجش وارزشیابی و غیره….

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی ورزش تیراندازی

بررسی تیراندازی

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 41 کیلو بایت

بررسی تیراندازی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول : كلیات

تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF

آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی

فصل دوم

آشنایی با تجهیزات تیراندازی

فصل سوم : فاكتورهای اساسی در تیراندازی

آمادگی جسمانی

آمادگی تكنیكی

آمادگی تاكتیكی

آمادگی روانی

فصل چهارم : تیراندازی با تپانچه

آشنایی با تكنیك‌های تیراندازی در تپانچه بادی

نگهداری سلاح

تنفس

چشم و مكانیزم دید

دستگاه نشانه روی یا شكاف درجه

رها كردن ماشه

هماهنگی بین نیروهای ایستا و پویا در رها كردن ماشه و نشانه روی

سطح آمادگی مطلوب نیروها

عملیات تكمیلی

فصل پنجم : تیراندازی با تفنگ

روش اجرای تكنیك با تفنگ بادی

حالت گیری

تنفس

هدف گیری و تنظیم عناصر دید

شلیك (رها شدن ماشه)

عملیات تكمیلی

فصل ششم

نحوه برگزاری مسابقات دررشته‌های 10 متر

فصل هفتم : آماده سازی مسابقاتی

آماده شدن برای حضور در خط آتش

فصل هشتم

تغذیه

فصل نهم

آموزش جوانان

مراحل آموزش مبتدیان با استفاده از سیبلهای آموزشی

فصل دهم

دوپینگ

منابع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

بررسی عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 24 کیلو بایت

بررسی عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

فهرست مطالب

پیش گفتار………………………….. 1

ماهیچه ها چگونه کار می کنند………….. 4

سیستم های انرژی…………………….. 6

سیستم های مختلف تولید ATP……………. 7

فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب….. 10

چند توصیه مهم تغذیه ای در مورد کوهنوردی و سبک انرژی…………………………………… 12

نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله………… 13

کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان…….. 14

انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنوردی… 17

راهنمای تمرینات کوهنوردی……………. 18

منابع 22

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 320 کیلو بایت

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

1

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………

4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

7

1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

10

1-5. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

11

1-6. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

11

1-7. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………….

13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..

15

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2. مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1. کراتین………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1-1. تاریخچه کراتین………………………………………………………………………………………………….

16

2- 2-1-2. منابع کراتین……………………………………………………………………………………………………..

17

2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین……………………………………………………………………………

18

2-2-1-4. نقش کراتین در بدن…………………………………………………………………………………………..

21

2-2-1-5. عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………….

23

2-2-2. آمونیاک ………………………………………………………………………………………………………………………

25

25

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی………………………………………………………………

25

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش……………………………………………………………………….

26

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین………………………………………………………………………………

27

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی………………………………………………………………………….

29

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی……………………………………………………………………………………..

32

2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک……………………………………………………………

32

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی……………………………………………………………………………………………….

35

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی…………………………………………………………………………………………….

40

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده……………………………….

44

2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن……………………………………

47

2-2-4. وزن…………………………………………………………………………………………………………………………

48

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن…………………………………………………………………………………………….

50

2-2-5. وزن بدون چربی ……………………………………………………………………………………………………..

52

2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی………………………………………………………………………………………….

53

2-2-7. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………….

55

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن………………………………………………………………………………..

56

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت………………………………………………………………………………………..

58

2-2-8. چابکی…………………………………………………………………………………………………………………….

59

2-2-8-1. آزمون های چابکی……………………………………………………………………………………………..

60

2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین…………………………………………………………….

60

2-3-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت………………………………………………………………………………….

63

2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت……………………………………………………………………………..

66

2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت……………………………………………………………………………

69

2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان……………………………………………………………………………….

74

2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی……………………………………………………………………………

76

2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی…………………………………………………………………..

80

2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک…………………………………………………………………………..

84

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………

85

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-3. مشخصات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………………….

86

3-4. مکمل سازی آزمودنیها……………………………………………………………………………………

87

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………….

88

3-6. متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

88

3- 7. ابزار های اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………….

89

3-8-1. قد………………………………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8-2. خونگیری…………………………………………………………………………………………………………………….

90

3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی…………………………………………………………………………………….

90

3-8-3. ترکیبات بدن……………………………………………………………………………………………………………..

90

3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت………………………………………………………………………………………………

91

3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز………………………………………………………………………………………………..

92

3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………

93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..

94

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

94

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها………………………………………………………………………………………..

95

4-2-1. آمونیاک………………………………………………………………………………………………………………………

96

4-2-2. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………

97

4-2-3. چابکی………………………………………………………………………………………………………………………….

98

4-2-4. وزن بدن……………………………………………………………………………………………………………………..

99

4-2-5. توده بدون چربی………………………………………………………………………………………………………..

100

4-2-6. مایعات بدن…………………………………………………………………………………………………………………

101

4-2-7. کراتینین……………………………………………………………………………………………………………………..

102

4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن…………………………………………………………………………..

103

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….

103

4-3-1. فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….

105

4-3-2. فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………..

106

4-3-3. فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………

107

4-3-4. فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………..

108

4-3-5. فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….

109

4-3-6. فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….

110

4-3-7. فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………….

111

4-3-8. فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………

113

4-3-9. فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………….

114

4-3-10. فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………………….

118

4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق………………………………………………………………………………………………..

121

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….

122

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

122

5-2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

124

5-3. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………….

129

5-4. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..

129

5-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..

131

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوستها

142

پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها………………………………………………………………………

143

پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند…………………………………

144

پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن …………………………………………………………

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی………………………………………………………………….

53

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..

86

جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها………………………………..

95

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما ……………………….

96

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما ……………………………………….

99

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما ……………………

100

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما …………………….

101

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون……….

102

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه …………………

104

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………….

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

105

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

106

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………………..

107

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………

108

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما………………………………………….

109

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

110

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

112

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما………………..

113

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………..

115

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما……………………

116

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما…………………

117

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما…………………………

118

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما………..

120

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتین…………………………………………………………………………………………………………….

21

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز…………………………………………………………………….

92

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………..

110

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

111

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………….

112

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

114

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………………………..

115

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………

117

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 348 کیلو بایت

بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

واژگان كلیدی:

1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


کاملترین فایل مبانی نظری مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال

این فایل حاو 35 صفحه مبانی نظری مرتبط با تحقیق مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال می باشد ومنایع نیز به طور کامل جهت استفاده وجود دارد

دسته بندی: تربیت بدنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 533 کیلو بایت

این فایل حاوی 35 صفحه مبانی نظری مرتبط با تحقیق مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال می باشد ومنایع نیز به طور کامل جهت استفاده وجود دارد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل