کاملترین فایل مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 25 کیلو بایت

مقاله بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

ماهیت اقتصادسیاسی………………………………………………………………………………………………………………. 1

اقتصادسیاسی رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………. 2

چارچوب مفهومی مكتب اقتصادسیاسی رسانه ها…………………………………………………………………….. 3

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی………………………………………………………………………… 5

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)……………………………………………………………………. 6

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی……………………………………………………………………………….. 7

خصوصی سازی ایدئولوژیك و تبلیغات……………………………………………………………………………………. 8

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………….. 10

ریموند ویلیامز………………………………………………………………………………………………………………………. 10

نیكلاس گارنهام……………………………………………………………………………………………………………………. 10

ادوارد هرمان و نائوم چامسكی…………………………………………………………………………………………….. 11

سیس . جی . هاملینك……………………………………………………………………………………………………………. 12

یحیی كمالی پور:……………………………………………………………………………………………………………………. 13

حمید مولانا…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

فرد فیجس……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

آرماند ما تلار……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

جیمز دی هالوران…………………………………………………………………………………………………………………. 15

مجید تهرانیان :……………………………………………………………………………………………………………………… 16

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد كه نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مكتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مكتب براین باور است كه رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شكل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندكه نظرات حاكم برجامعه همان نظرات طبقه حاكم است. طبقه ای كه به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاكم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مكتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأكید می كنند وبرای درك شكل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وكسانی كه آنها را كنترل می كنند می پردازند. در میان مكاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردكرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است كه به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی كشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشكافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی
برای درك ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وكنش وواكنش متقابل این نهادهابایكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های كلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مكتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می كند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است كه برعملكرد سازوكارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مكان هایی است كه این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وكنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست كه بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد كنش وواكنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،وماركسیسم هر یك از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریك ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مركانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان كلاسیك ونئوكلاسیك دوقرن گذشته، ماركیست های قرن 19 ومنتقدان رادیكال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می كنند :
1- دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یك اقتصاد بازاری
2- رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی
3- اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی
(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی كشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اكثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردماركسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشكستن ساختارهای اجتماعی محافظه كار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یكی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- كه اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است كه باواردشدن نیروهای بازارسازوكارقیمت به یك جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یك نتیجه دیگراقتصادبازاری این است كه اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسیاسی رسانه ها
بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین كه چه كسانی این جنبش پرتكاپوراكنترل می كنند نمی توان دریافت كه چراشكل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است كه می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یك ارتباط دو نفره مثل مطالعه یك رمان كه در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،كتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یك كشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است كه رسانه های جهانی دریك نظام گسترده جهانی جمع می آیند.

انزنس برگر عناصرتشكیل دهنده رسانه های رادرنظام جهانی چنین بیان می كنند.ماهواره های خبری، تلویزیون كاست هانوارهای ویدئویی دستكاه های ضبط ویدئویی . تلفن های تصویری پخش صوت استریوفونیك . تكنیك های لیزری فرایند های تكیثرالكترواستاتیك چاپ الكترونیك باسرعت بالا ماشین های حروفچین وفراگیر میكروفیش ها بادستیابی الكترونیك چاپ رادیویی همه این اشكال جدید رسانه به طورمداوم پیوسته های جدیدی راچه بایكدیگروچه باسایررسانه هامثل چاپ رادیو فیلم تلویزیون تلفن وغیره شكل می دهند. مكتب اقتصادسیاسی نظام توزیع كالاهای فرهنگی ونیز ماهیت نهادهای فرهنگی را موردنقد قرارمی دهد به نظر مكتب اقتصادسیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی . یافتن مخاطب برای آثارهنری برای مخاطبان .به نظراین مكتب فرهنگ محصوردر كل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامی توانددرداخل ساختارها وفرایندهای بازاربه خلق اثرهنری بپردازدشیوه تولیدسرمایه داری «هرچیزی» راجذب معادل آن درنظام ارزش های تبادلی می كند این ماهیت سرمایه داری است درچارچوب سرمایه داری روابط اجتماعی دقیقاتحت سلطه روابط تبادلی (خریدوفروش دربازار)قراردارندوشكل می گیرند.

چارچوب مفهومی مكتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمكتب فرانكفورت یافت . آدورنو وهوركهایر عقیده داشتندكه سرمایه داری عصر جدید می خواهد همه آنچه را كه تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاكرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی كند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید. صنایع فرهنگی تضادهایی رابرای سرمایه داری به وجود می آورداین امرناشی از رقابتی است كه درچارچوب صنایع فرهنگی درجریان است. دلیل رقابت محدودبودن منابع ونیز محدودبودن پاداش هااست. تولیدسرمایه داری برتولیدوتوزیع انبوه كالاهامتكی است فروش بیشترقیمت ها راكاهش می دهدوسقف نرخ سودرابالاترمی بردتولیدسرمایه داری نوعی گرایش را برای جایگزینی كالای نوبه جای كالای كهنه به وجودمی آورداین دور«خرید- كهنه شدن- جایگزین
سازی »با تبلیغات صورت می گیرداین دورقوه محركه سرمایه داری است البته برای تولیدسرمایه داری این مهم است كه نوآوری ارزان تمام شود . امافعالیت فرهنگی اقتضامی كند كه موادومطالب آزادانه انتخاب شوند وترجیحا تازه باشندمصرف فرهنگی درمقابل كشش تولیدبه سمت قالبی كردن محصولات مقاومت می كند. ازسوی دیگردوام پذیری نسبی كالاهای فرهنگی باتولیدسرمایه داری درتضاداست . برای كنترل تضادهای مذكورشركت های صنعتی فرهنگی روش های مختلفی راتجربه می كنند .

1- گزینش مجموعه ای ازآثارمحبوب قدیمی به عنوان آثاركلاسیك موردتمجید وتحسین ، كه فروش منظم آثار مزبوررابرای مدتی طولانی تضمین می كند .

2- وقتی كه یك صنعت فرهنگی اثری راموفقیت آمیزبیابدتلاش می كندتاحدامكان به تكثیرآن بپردازد .

3- ارائه مجموعه ای ازآثاربه جای یك اثر، كه درنتیجه شانس فروش آنها بالاترمی رودزیرا موفقیت یك اثرنوبه شانس وتصادف بستگی داردواین چیزی نیست كه بتوان برای آن برنامه ریزی كرد .

4- تلاش برای جلوگیری از تكثیرغیرمجازبه وسیله قوانین مربوط به حق انحصارتكثیر

5- چشم پوشی ازسودحاصله ازفروش فیلم ها نوارهای ویدئویی وكاست ها و
محول كردن مسئولیت سودآوری به سخت افزار. مخاطبان سركش ودمدمی هستند وقت آنهامحدوداست وبدین ترتیب بازارنمی تواندبرای همیشه گسترش یابدآنها برنوبودن اصراردارندچهره قدرتمندوخلاق شخصی است كه به درستی حجم مخاطبین راحدس زندواین مخاطبین راعرض یك مجموعه وسیع ازآثارفرهنگی حفظ كندبراین اساس خلاقانه ترین كاركردرادرصنایع فرهنگی «گزینشگران برعهده دارند.آنان محصول رابامخاطب پیوندمی دهندوهزینه ساخت فیلم ،كتاب،موسیقی یابرنامه راباقدرت پرداخت مخاطب موردنظروفق می دهند»

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی

امروزه سرمایه داری برای حل تضادهای خوددرارتباط بابازاربه حكومت رومی كندبه نظرماركسیست هاهنگامی كه تعارضاتی درساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد حكومت ها سعی می كنند تابابرپایی نوع جدیدی ازیك نهادكم وبیش آشتی دهنده به حل آنهابپردازند. ریموندویلیامزاشاره می كند كه وجودرایودر
خانه ها باعث شده كه بخشی‌ازنیروی محركه آن درخدمت توسعه كالاهای مصرفی خانگی قرارگیرد و ورودآن همراه بودباوروداتومبیل موتورسیكلت دوربین اتوی برقی وتلفن خانگی برای كسانی كه درآمدشان كفاف تأمین آن رامی كرداین شیوه زندگی ازدهه 1920 آغازمی شودورادیواولین نشانه آن است . بی بی سی این فرایند راشكل داد وبه آن استحكام بخشیدوباانجام این كاردرزمینه آشتی ملی واعاده هویت ملی به عنوان یك نهادنمونه نقش خودراایفاكرد. پخش دولتی چیزی بودكه
«جان ریث» (اولین مدیركل بی بی سی) خود را وقف آن كرد،بی بی سی دارای فرمان سلطنتی بودكه هم جایگاه منحصربه فردی به آن اعطامی كرد وهم به معنی مستقل بودن ازگروه های دولتی وداشتن وظایف وشرایط كاری مشخص است ، مانند حفظ توازن وبی طرفی وهمچنین مسئوولیت های بزرگی مثل آموزش وفراهم كردن امكان تفریح جامعه…..هدف اقتصادسیاسی این است كه چگونگی صورت گرفتن تغییرات وسیع رادریك بسترتاریخی تبیین كند ونمونه هایی مانند بی بی سی ، وشبكه های پخش رادیوتلویزیونی درایالات متحده به این تبیین به خوبی كمك می كنند. بی بی سی باحضورهمیشگی واطمینان بخش خوددرهمه جادرزندگی مردم عادی ریشه های عمیقی دواند. كمیسیون اتباطات فدرال در1937 مقرراتی راجهت تنظیم رقابت دربازاروضع كرد. اماشبكه هایی مانندبی بی سی و ان بی سی باتوجه به ثروت وقدرتی كه دارندهرآنچه رامناسب تشخیص دهند ازایستگاه های تلویزیونی می گیرند تاازخارج می خرند ودرسطح كشورپخش می كنند درواقع غول های شبكه ای درمقابل نفوذ دولت فدرال مصون هستند وآنچه تحت عنوان خدمات دولتی وعمومی درایالات متحده وجوددارد درواقع رابطه ضعیف شبكه های تجاری است . پس از
جنگ جهانی دوم فركانس های ارسال امواج به نحوقابل توجهی دراختیارنیرو های مسلح قرار گرفت . «آر.سی.آ شركت بزرگ تولید كننده رادیو در آمریكا مورد حمایت مالی برای تحقیقات نظامی قرار داشت . وزارت دفاع به تنهایی دارای شبكه جهانی متشكل از 40 ایستگاه تلویزیونی و بیش از 200 ایستگاه رادیویی بود . ریموند ویلیامز در كتاب تلویزیون : فن آوری و گونه فرهنگی » عنوان می كند . ویژگی تجاری تلویزیون را باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار داد : از نظر ساخت برنامه جهت سود بردن در یك بازار شناخته شده از نظر اقتصادی كانالی برای تبلیغات تجاری و به عنوان یك شكل فرهنگی و سیاسی كه مستقیماً توسط هنجارهای یك جامعه سرمایه داری به وجود آمده و بدان ها وابسته است جامعه ای كه هم كالاهای مصرفی و هم شیوه زندگی مبتنی بر آن كالاها را به فروش می رساند و این كار را در فضایی روحی انجام می دهد كه همزمان هم زاده منافع و نفوذ
صاحبان سرمایه محلی است و هم در چار چوب یك برنامه سیاسی توسط قدرت غالب سرمایه داری بین المللی سازمان یافته است .

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها
ریموند ویلیامز
ریلیامز در مقاله ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید صایع فرهنگی را بخش لاینفك حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می كند و عقیده دارد كه باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه ای وسیع تر و بزرگ تر تحمیل شوند به نظر او صورت بندی ها و ضوابط نظریه ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه های پیشین می توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد وی بر این باوز است كه تمایز قدیمی «زیر ساخت » اقتصادی و «روساخت» غیر مادی(یعنی شكل های فرهنگی و نمود های یك نظم اجتماعی مفروض مستلزم اصلاح است زیرا : ابزارهای ارتباطی – به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی – در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین اهمیت زیادی پیدا كرده اند این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است «تولید ارتباطی » در حمل و نقل چاپ و صنایع الكترونیك به جایگاه كیفی متفاوتی دست یافته اند این تحول چشمگیر هنوز در مرحله اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الكترونیك راه درازی را درپیش دارد با توجه به دگرگونی هایی كه در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین درباره تولید اجتماعی به خصوص در قلمرو آموزش به وجود آمده است . فرایند های بنیادی و اصولی آموزشی دگرگون شده اند . بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته اند در چنین شرایطی آمیزه تغییرات فن آورانه محاسبات اقتصادی و شكل نهادی اجتماعی بر شرایط كلی فرهنگی – اجتماعی تأثیر می گذارد . ویلیامز در كتاب به سوی 2000 كالایی كردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروزی می داند به نظر او كالایی كردن اطلاعات ناشی از نوعی دیدگاه كوته بینانه بر اساس مزیت های آنی است اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می برد و معیارهای بازار را به عرصه های تعامل اجتماعی تسری می دهد .

نیكلاس گارنهام
وی در سال 1979 در ماهنامه رسانه فرهنگ و جامعه مقاله ای دارد با عنوان « سهم اقتصادی سیاسی در ارتباطات جمعی» وی در این مقاله خاطر نشان می كند كه تفكیك فرهنگ ، سیاست و اقتصاد بی معنی است ارتباطات الكترونیك مخرج مشترك تولید رو به رشد كالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده است وتحت كنترل معیارهای بازار در آمده است . به نظر او معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی هم سانی ایجاد می كنند او می نویسد : برای ساختار فرهنگ و همچنین تولید مصرف و بازار تولید آن . و نیز برای درك نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند باید برخی از مسائل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم مسائلی مانند كار مولد و غیر مولد رابطه بخش های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره .

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *