خانه / علوم انسانی / کاملترین فایل بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ مطالعه موردی آبریز کوشک آب

کاملترین فایل بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ مطالعه موردی آبریز کوشک آب

بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ مطالعه موردی آبریز کوشک آب

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 86

حجم فایل: 15.125 مگا بایت

بررسی عوامل آنتروپوژنیك و تحولات ژئومورفولوژیكی در زون كپه داغ مطالعه موردی آبریز کوشک آب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

3-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

4-1- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

5-1- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. 8

6-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

7-1- روش و مواد تحقیق……………………………………………………………………………………… 10

8-1- مشكلات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز………………………………………………………………….. 13

1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز………………………………………………………………………. 14

2-2- فیزیوگرافی ………………………………………………………………………………………………… 18

3-2- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………….. 25

4-2- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………….. 32

5-2- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………. 43

6-2- هیدرولوژی حوضه……………………………………………………………………………………….. 71

6-3- خاك شناسی……………………………………………………………………………………………….. 76

7-3- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………… 84

فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………………… 89

1-3- مفهوم ژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………….. 90

2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………. 91

3-3- ژئومورفولوژی كاربردی…………………………………………………………………………………. 92

4-3- اهداف ژئومورفولوژی كاربردی………………………………………………………………………… 93

5-3- وقایع ژئومورفیك…………………………………………………………………………………………. 93

6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران…………………………………………………………………………. 95

7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 98

8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………….. 99

9-3- واحدهای ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………….. 110

10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاك شناسی در حوضه……………………………………………….. 105

11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه …………………………………………….. 105

12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه…………………………………………………….. 106

13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه……………………………………………………… 108

فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه 110

1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران……………………………………………………. 112

2-4- عوامل موثر در فرسایش خاك………………………………………………………………………… 116

3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………………….. 121

4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه……………. 123

5-4- راهكارهای پیشنهادی به منظور كاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه……………… 128

6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیكی……………………………………….. 135

فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهكارهای عملی………………………………………………………. 138

1-5- پرسش اول………………………………………………………………………………………………… 139

2-5- پرسش دوم……………………………………………………………………………………………….. 140

3-5- نتیجه فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………… 141

4-5- ارائه راهکارها…………………………………………………………………………………………….. 141

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………… 151

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………… صفحه

1-2- مشخصات كمی حوضه آبریز كوشك آباد و كارده………………………………………………… 20

2-2- میانگین تراكم زهكشی و زمان تمركز به تفكیك حوضه های آبریز……………………………. 23

3-2- زمان تمركز حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………………… 25

4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز………………………………………………………. 26

5-2- مشخصات ارتفاعی كل حوضه كارده و حوضه آبریز كوشك آباد……………………………… 28

6-2- مقدار شیب حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………………. 32

7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یك دوره آماری تا سال 1381 ……………….. 46

8-2- پراكندگی ایستگاههای هواشناسی……………………………………………………………………… 46

9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………….. 50

10-2- حداكثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………….. 52

11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 53

12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت…………………………………………………………………. 55

13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………… 55

14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه………………………………………… 58

15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………. 59

16-2- آمار تصحیح و تكمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه………………….. 60

17-2- مقادیر حداكثر بارندگی در ایستگاه معرف………………………………………………………… 64

18-2- میانگین بارندگی در حوضه كوشك آباد…………………………………………………………… 64

19-2- میانگین بارش سالیانه در یك دوره سی ساله برای كوشك آباد………………………………. 65

20-2- شدت بارندگی كوتاه مدت در ایستگاه معرف……………………………………………………. 66

21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه…………………………………………………………… 68

22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف………………………………………………… 74

23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………. 74

24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب)…. 75

25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)……………………………….. 75

26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب)……………………… 76

27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز…………………………………….. 79

28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد كارده………………….. 88

1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریك از رخساره های ژئومورفولوژیكی…………………… 109

1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه …………………………………. 111

2-4- عوامل موثر در فرسایش………………………………………………………………………………… 122

3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار) ….. 126

فهرست نقشه ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی…………………………….. 15

2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده………………………………………… 16

3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………… 17

4-2- تقسیمات زیر حوضه های كارده………………………………………………………………………. 19

5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………. 27

6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده……………………………………………………………….. 29

7-2- زمین شناسی حوضه آبریز كوشك آباد……………………………………………………………….. 41

8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد……………………………………………………………………. 62

9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………… 67

10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد………………………………………………………………. 73

11-2- خاك شناسی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………….. 82

12-2- كاربری اراضی در حوضه آبریز كوشك آباد………………………………………………………. 83

13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز كوشك آباد…………………………………………………………… 86

فهرست اشكال

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر………. 47

2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر……. 47

3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر……… 48

4-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51

5-2- گرادیان میانگین دما………………………………………………………………………………………. 51

6-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 52

7-2- گرادیان حداكثر دما………………………………………………………………………………………. 53

8-2- گرادیان حداقل دما……………………………………………………………………………………….. 54

9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد………………………………. 56

10-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61

11-2- گرادیان تبخیر……………………………………………………………………………………………. 61

11-2- گرادیان بارندگی………………………………………………………………………………………… 66

12-2- منحنی های آمبروترمیك حوضه آبریز مورد مطالعه……………………………………………… 69

13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن………………………………………….. 70

فایل دیگر:  کاملترین فایل بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر

1-3- رابطه طول شیب با خاك از بین رفته………………………………………………………………… 106

1-6- ایجاد فرسایش توسط انسان………………………………………………………………………….. 144

2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی………………………………………………………………….. 144

3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87)…………………………………………………. 145

4-6- چكدم رسوبگیری………………………………………………………………………………………… 145

5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت)……………………………………………………………. 146

6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب)…………………………………………………………………………….. 146

7-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147

8-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر……………………………………………………………………………. 147

9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی………………………………………………………………… 148

10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات…………………………………………….. 148

11-6- دامداری بعنوان یكی از عوامل ایجاد فرسایش…………………………………………………… 149

12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده)………………………………………………… 149

13-6- دیم كاری……………………………………………………………………………………………….. 150

14-6- تراس بندی و ایجاد چكدم………………………………………………………………………….. 150

چكیده

ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی كه باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیكی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یكی از تحولات ژئومورفولوژیكی كه بیشتر به چشم می خورد فرسایش است كه می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط كنونی در اكثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی.

با توجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك بر تحولات ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر تحولات ژئومورفولوژیكی است كه انسان ها بخاطر فعالیت خود در كشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی كه باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر كاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه كن كردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی كه منجر به كاهش حاصلخیزی خاك وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیكی( نهال كاری، بذر پاشی، كپه كاری، اصلاح مراتع، كنترل مرتع و دام و …)و طرح های مكانیكی( تراس بندی، بانكت بندی و …)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و كنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیكی دارند.

فصل اول :

كلیات

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك در تحولات ژئومورفولوژیك حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیكی در تحولات ژئومورفولوژیك می باشد .به جهت اینكه فرآیند های ژئومورفولوژیكی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حركات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و… ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .

در فصل نخست به كلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذكر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشكلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و … تشریح خواهد شد.

در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی كاربردی، وقایع ژئومورفیك و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاك شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت كامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور كلی و انواع فرسایش در حوضه كوشك آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی در حوضه آبریز مذكور ، راهكارهای پیشنهادی برای كاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهكارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است.

1-1- طرح مسئله تحقیق:

طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، 1374، 25)

مساله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهای درباره آن به بهتتر شدن یک وضعیت کمک کند وازاین رو ، شایسته است مساله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن شکافی میان حالت موجود وحالت مطلوب وجود دارد. کسانی که به پژوهشهای بنیادی می پردازند مسائل مورد بررسی خود را اغلب با این دیدگاه تعریف می کنند. (اوما سکاران ، 1380، 57)

سوال روش خوبی طرح مسئله است ، اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پزوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکل روبرو گردیده است که در حل آن ابهام دارد. (نادری وسیفی نراقی، 1379؛ 51)

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

همچنین ببینید

کاملترین فایل مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه در 221 صفحه ورد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *